Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 16. oktober 2013 i sag 52.2012

A og B

v/jurist Pernille Meden, Serviceforbundet

mod

C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark (SAMA), og juridisk konsulent, Conny Lund Andersen, Serviceforbundet.

Mellem klageren, A, født den 15. april 1993, og indklagede, C, blev den 18. februar 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 18. februar 2011 til den 17. februar 2013.

Mellem klageren, B, født den 24. juli 1981, og indklagede, C, blev den 31. januar 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter B skulle uddannes som kosmetiker med uddannelsesperiode fra den 31. januar 2011 til den 30. juli 2013.

Sagen drejer sig om godtgørelse i anledning af virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalerne og efterbetaling af løn mv.

A og B har ved deres organisation, Dansk Frisør & Kosmetikerforbund, nu Serviceforbundet, ved klageskrifter modtaget den 8. november 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 83.808,02 kr. til A og 68.547,28 kr. til B med tillæg af procesrente fra sagens anlæg ved Tvistighedsnævnet, til betaling sker.

Påstandene er opgjort som 30.000 kr. til hver af eleverne for virksomhedens uberettigede ophævelse af uddannelsesaftalen, men restbeløbet vedrører tilgodehavende løn, herunder løn for ubekvem arbejdstid, feriepenge og SH- og feriefridagsbidrag.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. oktober 2013, hvor virksomheden trods lovlig tilsigelse ikke mødte op.

Sagsfremstilling

Elevernes uddannelsesaftaler blev begge ophævet ensidigt af virksomheden den 10. september 2012 med begrundelsen: ”Lukke p.g.a. sygdom”.

Af udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister af 26. september 2013 fremgår det, at virksomheden ophørte den 1. januar 2013.

Virksomheden har i et svarskrift til Tvistighedsnævnet, modtaget den 7. oktober 2013, anerkendt modtagelsen af de reviderede påstandsdokumenter indeholdende de endelige påstande og en nærmere opgørelse heraf og har hertil anført følgende:

»- I forbindelse med lønnen som I siger klinikken manglede at betale, så var det således at i holdte et møde og alle var blevet enig om, hvor meget løn der skulle betales. Klinik C valgte at imødekomme elevernes krav og indbetalte det manglende løn til elevernes konto.

- B blev fyret fordi hun lige pludselig valgte ikke at møde op på arbejde uden nogen varsel. Hun var forsvundet, og efter ca. 1 uge, lykkedes det klinikken at komme i kontakt med B, som begrundede at hun ikke kunne komme fordi hendes mor var syg.

- Den 9. august 2012, blev der fundet papirer revet i stykker, hvor der på stod navne af produkter som A havde taget til eget forbrug. Efter dette fund, blev der den 10. august 2012 lavet status på varelaget, på baggrund af mistanke om misligholdelse af klinikkens politik, ”Varer der bliver taget til egenforbrug, skal tastes ind i systemet og blive afregnet”. Det viste sig at der manglede mange produkter. På baggrund af fundne papirstykker med liste af produkter, og stor difference i varelaget, blev det klargjort at difference skyldes misligholdelse af klinikkens politik, og A fik mundtligt at vide at hun var blevet fyret.

- Efter, eleverne var blevet fyret, havde jeg bedt dem om, adskillige gange at aflevere deres nøgler. Det gjorde de ikke, og den 26 september 2012, blev der begået indbrud i klinikken, som så blev anmeldt til politiet. Politiet mistænkte at det måtte være nogle der havde nøglen til forretningen, og spurgte mig om navne på de personer der havde nøgler udover mig til forretningen. Det var kun B og A der havde nøglerne, udover mig selv.

- vedr. manglende betaling af overarbejde, kan der kun siges at, de ikke har haft overarbejde, og selv hvis de havde, ville de selvfølgelig få det løn som de har krav vedr. overarbejde. Der var mange dage hvor de fik tidligere fri. Hvis de havde fået for lidt i løn, var de altid velkommen til at tale med mig, som de også havde gjort tidligere. Hvorfor kommer de påstand, så lang tid efter, de er blevet fyret?«

Forklaringer

A har forklaret blandt andet, at hun var på skole, da uddannelsesaftalen blev ophævet. Hun har aldrig fået betalt de krav, der er fremsat under sagen. Hun har slet ikke haft møde med arbejdsgiveren om kravene. Da hun ville aflevere sin nøgle, fik hun at vide, at låsene var blevet skiftet, og at det derfor ikke var nødvendigt, at hun afleverede dem. Hun blev telefonisk afhørt af politiet i forbindelse med indbruddet, men har herefter aldrig hørt yderligere til sagen. Hun har aldrig taget produkter i klinikken uden at betale herfor.

B har forklaret blandt andet, at da uddannelsesaftalen blev ophævet, var hun på hospitalet for at besøge sin mor. Her mødte hun C og fortalte hende om moderens sygdom. C sagde til hende, at hun bare skulle tage så mange dage fri, som hun havde brug for. Hun har heller ikke fået betalt de beløb, der er fremsat krav om under sagen, og hun har aldrig indgået forlig med virksomheden herom. Hun har købt produkter i klinikken, men har altid betalt herfor. Hun sendte sin nøgler anbefalet til klinikken.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder det efter indholdet af ophævelsesblanketten og elevernes forklaringer ikke godtgjort, at ophævelsen af uddannelsesaftalerne var berettiget som følge af misligholdelse fra elevernes side. Der tilkommer derfor eleverne en godtgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 65, som efter nævnets praksis passende kan fastsættes til 30.000 kr. til hver af eleverne.

Efter de foreliggende oplysninger er der ikke grundlag for at tilsidesætte elevernes krav på betaling af løn mv., som er opgjort i overensstemmelse med den på uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Herefter tages elevernes påstande til følge.

T h i b e s t e m m e s:

C skal inden 14 dage betale 83.808,02 kr. til A og 68.547,28 kr. til B med tillæg af procesrente fra sagens anlæg ved Tvistighedsnævnet, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.