Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 02.2012 af 10. juli 2012 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev modtaget 16. april 2012 klaget over afgørelse truffet af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug den 15. marts 2012, hvori Deres gartneri A modtog afslag på godkendelse af praktik-virksomhed til optagelse af 2 elever til produktionsgartneruddannelsen og A’s tidligere godkendelse af 15. november 2007 samtidig blev inddraget.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at besigtigelsesrepræsentanten besøgte virksomheden den 8. marts 2012.

Af besigtigelsesrapporten fremgår, at der ikke er beskæftigelse på virksomheden fra ca. oktober til marts. Det fremgår ligeledes, at velfærds-faciliteter på 2 af de fremviste produktionssteder er enten manglende eller meget mangelfulde, og at standarden ved velfærdsfaciliteter i en gammel staldbygning er meget lav og indretningen uhensigtsmæssig.

Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug lægger i afgørelsen af 15. marts 2012 vægt på, at virksomheden ikke kan beskæftige elever på fuldtid hele året rundt med arbejdsopgaver, som er relevante for uddannelsen, sammenholdt med at det på besigtigelsesbesøget blev vurderet, at velfærdsforanstaltninger og maskiner ikke er af en rimelig standard og vedligeholdelsesstand. Det faglige udvalg giver Dem hermed afslag på Deres ansøgning om godkendelse som praktikplads og inddrager tidligere godkendelse af 15. november 2007.

De klager ved brev modtaget i Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 16. april 2012 over Jordbrugets Uddannelsers afgørelse under henvisning til, at De ikke er enig i besigtigelsesrepræsentantens afgørelse og vurdering af gartneriets tilstand. De ønsker, A beholder den gamle godkendelse fra 15. november 2007, og De gør samtidig opmærksom på, at De vil søge om ny godkendelse til september eller oktober 2012.

De fremhæver, at De fra juni i år skal bygge flere større plastiktunneller med varme i, hvori der bl.a. skal produceres små planter til grøntsager fra december til maj hvert år.

Ved brev af 16. april 2012 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra Jordbrugets Uddannelser om Deres klage.

Jordbrugets Uddannelser har i brev af 1. maj 2012 afgivet en udtalelse i sagen. Af denne fremgår det, at udvalget ikke finder, at der er frem-kommet oplysninger i sagen, der giver grundlag for at ændre udvalgets afgørelse. Der henvises i brevet til retningslinjerne for godkendelse af praktikvirksomheder, hvoraf blandt andet følger, at ”Såfremt virksomheden ikke kan beskæftige en elev hele året rundt med arbejde, som er relevant for uddannelsen, kan virksomheden normalt ikke godkendes”, og at ”Bygninger, maskiner, udstyr m.m. skal være i en rimelig standard og vedligeholdelsesstand”.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter det faglige udvalgs afgørelse vedrørende afslag på A’s ansøgning om godkendelse til praktikvirksomhed og inddragelse af godkendelse til praktikvirksomhed af 15. november 2007.

A kan således fortsat drive praktikvirksomhed i henhold til godkendelsen af 15. november 2007.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at det faglige udvalgs sagsbehandling har lidt af væsentlige mangler, da det faglige udvalgs afgørelse ikke er ledsaget af en vurdering med begrundelse som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder.

Hvis virksomheden som i dette tilfælde ikke kan beskæftige elever på fuldtid hele året rundt, skal det faglige udvalg vurdere, om virksomheden evt. kan opnå en begrænset eller betinget godkendelse via en supplerende uddannelsesaftale på skole eller i anden virksomhed, jf. § 5, stk. 1 og 3 i bekendtgørelsen om de faglige udvalgs behandling af sager.

En afgørelse om, at virksomheden ikke kan godkendes eller godkendes med begrænsninger eller betingelser, skal ligeledes være ledsaget af en begrundelse, som indeholder oplysninger om, hvilke foranstaltninger, herunder velfærdsforanstaltninger, der skal tilvejebringes i virksomheden for at denne kan godkendes, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 4 og stk. 5.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 884 af 7. juli 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 297 af 5. april 2011.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.