Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 03.2012 af 10. juli 2012 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev modtaget i Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 3. maj 2012 klaget over en afgørelse truffet af Jordbrugets Uddannelser den 20. april 2012, hvorefter A ikke kan godkendes som praktikplads med en udvidelse af antallet af elever fra 2 til 5 elever til uddannelse inden for planteskolegartner, produktion og planteskolegartnerassistent.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at A blev besigtiget den 4. april 2012.

Det fremgår endvidere af sagen, at virksomheden indtil 26. november 2013 er godkendt til at beskæftige 2 elever på samme tid.

I Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrugs afslag af 20. april 2012 begrundes afslaget af en udvidelse af elevantallet til 5 elever med at produktionen er forholdsvis snæver, hvilket medfører, at der i vinterperioden er meget lidt arbejde af uddannelsesmæssig karakter. Udvalget vurderer, at der ikke er uddannelsesmuligheder for 5 elever.

Udvalget anfører, at medarbejdere kan risikere at blive afskediget grundet arbejdsmangel i lavsæsonen om vinteren, at eleverne i vid udstrækning kommer til at arbejde alene, og at eleverne udfører fastansattes arbejdsopgaver uden nødvendig oplæring. Oplæringskapaciteten og arbejdsopgaver vurderes derfor at være meget begrænsede i lavsæson-perioder.

De klager ved brev modtaget i sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 3. maj 2012 over Jordbrugets Uddannelsers afgørelse under henvisning til, at planteskolebranchen i dag er kendetegnet ved, at de enkelte planteskoler specialiserer sig med et sortiment afhængig af den enkelte virksomheds forhold, og at planteskolen ikke har en snæver produktion, men tværtimod en bred produktion som betyder, at der er relevant arbejde at udføre i planteskolen året rundt.

Det er derfor A’s opfattelse, at man kan tilbyde gode oplæringsforhold for 5 elever ad gangen, og hvis dette ikke kan opnås, ønsker skolen 4 praktikpladser.

Ved brev af 3. maj 2012 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra Jordbrugets uddannelser om Deres klage.

Jordbrugets Uddannelser har i brev af 24. maj 2012 afgivet en udtalelse i sagen. Af denne fremgår, at udvalget ikke finder, at der er fremkommet oplysninger i sagen, der giver grundlag for at ændre udvalgets afgørelse af 20. april 2012. Udvalget henviser til, at der er foretaget en besigtigelse af praktikvirksomheden, og udvalget har truffet afgørelse på baggrund af indstillingerne fra besigtigelsesrepræsentanterne.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet hjemviser det faglige udvalgs afgørelse til fornyet behandling.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at det faglige udvalgs sagsbehandling lider af væsentlige mangler, da afgørelsen ikke er ledsaget af en begrundelse og vejledning som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder.

Hvis det faglige udvalg, som oplyst, vurderer, at produktionen er forholdsvis snæver og at oplæringskapaciteten og arbejdsopgaver vurderes at være meget begrænsede i lavsæson-perioder, skal det faglige udvalg samtidig vurdere om en begrænset eller betinget godkendelse via en supplerende uddannelsesaftale kan etableres på skole eller i anden virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 3.

En afgørelse om, at virksomheden ikke kan godkendes skal ledsages af en begrundelse og vejledning til virksomheden om, hvilke foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at blive godkendt, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 5.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 884 af 7. juli 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur, som ændret ved bekendtgørelse nr. 297 af 5. april 2011.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.