Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (13. november 2013)

Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barseldagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.)

(Lovforslag nr. L 70)

Lovforslaget er led i udmøntningen af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som blev indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten i maj 2013.

Lovens formål er at indføre yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget for personer, som har opbrugt deres ret til dagpenge eller til uddannelse og særlig uddannelsesydelse i uddannelsesordningen, samt at sikre en aktiv indsats for disse personer, som styrker deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedsmarkedet.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til et fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse, hvis pågældende:

Opbruger retten til dagpenge fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016, eller

Opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, fra den 30. december 2013 til og med den 5. januar 2015.

Det foreslås, at midlertidig arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af højeste dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 pct. af højeste dagpengeniveau for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. Administrationen af ydelsen varetages af arbejdsløshedskasserne og sker i videst mulige omfang efter de samme regler som administrationen af arbejdsløshedsdagpenge.

En aktiv indsats til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det foreslås, at disse har ret og pligt til en aktiv indsats i form af virksomhedsrettede tilbud efter senest 4 uger på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Indsatsen skal have en varighed af mindst 13 uger af mindst 20 timer om ugen. Virksomhedsrettede tilbud omfatter privat løntilskudsjob, offentligt løntilskudsjob (der fastsættes maksimal varighed på 13 uger), virksomhedspraktik (af højst 4 ugers varighed), nytteindsats (fastsættes til 20 timer om ugen for at sikre en ”timeaflønning”, der typisk vil modsvare en overenskomstmæssig timeløn) og jobrotation efter både den ordinære og den supplerende ordning. Ledige uden en ungdomsuddannelse får endvidere ret til læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser, hvis de har behov herfor. Endelig får ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse ret til 8 ugers uddannelse, herunder til individuel kompetencevurdering i AMU-regi, efter afslutning af ret og pligt indsatsen. Valget af uddannelse aftales med jobcenteret. Indsatsen varetages af jobcentrene og sker i videst mulig omfang efter de samme regler, som gælder for dagpengemodtagere.

Sikring af ret til syge- og barseldagpenge for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Justering af danskuddannelse for voksne udlændinge, herunder en udvidelse af målgruppen for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til også at omfatte medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer, et kvalitetsløft af danskundervisningen for flygtninge og familiesammenførte i form af en forlænget uddannelsesret, afskaffelse af kursus i samfundsforståelse, justering af rådighedsbeløbene og styrket opfølgning.

Udskydelse af tilbud om seniorjob og udskydelse af overgang til efterløn.

Målretning af anvendelsesområdet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Omprioritering af anvendelsen af midlerne til særlige virksomhedsrettede tilbud i de lokale beskæftigelsesråd.

Digital kommunikation mellem arbejdsløshedskasser og borgere m.v.

Permanentgørelse af den supplerende varslingsindsats.

Afskaffelse af bestemmelser i styringsloven, der fastlægger, at økonomiudvalget eller et stående udvalg i kommunen skal varetage den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsesindsatsen.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget er merudgifter for det offentlige på 574,6 mio. kr. i 2014, 307,0 mio. kr. i 2015 og 38,9 mio. kr. i 2016. Heraf forventes statens udgifter at udgøre henholdsvis 209,1 mio. kr. i 2014, 105,2 mio. kr. i 2015 og 12,9 mio. kr. i 2016. De kommunale udgifter forventes at udgøre 365,5 mio. kr. i 2014, 201,8 mio. kr. i 2015 og 26,0 mio. kr. i 2016.

Forslaget finansieres ved en målrettet omprioritering af en række andre offentlige udgifter, indtægter, puljer og reserver.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 30. december 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.