Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 20. december 2012 i sag 31.2012

A

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F/Den Grønne Gruppe

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand) chefkonsulent Simon Neergaard-Holm og jurist Dennis Schnell-Lauritzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget underdirektør Jens Bjørn Poulsen, GLS-A, og Peter Kaae Holm, 3F.

Mellem klageren, A, født den 19. december 1983, og indklagede B, blev den 1. juli 2011 indgået uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som landmand med speciale inden for husdyr, med uddannelsesperiode fra den 1. juli 2011 til den 30. juni 2013.

Denne sag drejer sig om godtgørelse for arbejdsgiverens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen, manglende refusion af skolehjembetaling samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

A har ved sin organisation, Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 11. juni 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede, B, tilpligtes at betale 51.000 kr. til A.

Påstanden er opgjort som godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen med 30.000 kr., manglende refusion af skolehjemsbetaling på 11.000 kr. og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis på 10.000 kr.

B har heroverfor påstået frifindelse og har endvidere nedlagt påstand om, at A skal betale 30.000 kr. i erstatning for manglende fremmøde på arbejdspladsen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 10. december 2012.

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår bl.a., at den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er ”GLSA/3F”. Om ansættelsesvilkår i øvrigt hedder det bl.a.: ”A skal arbejde hver anden weekend i skoleforløbet.” Den normale arbejdstid er angivet til 8 timer pr. dag. Under punkt 11 om ”Andre vilkår” er anført: ”alt overarbejde skal afspadseres hvis det er muligt.”

Der er fremlagt tre kvitteringer fra X landbrugsskole, hvoraf fremgår, at A har betalt 11.000 kr. for kost og logi under skoleophold (skolehjem betaling).

Ved brev af 12. januar 2012 skrev 3F, Vojens, til B og fremsatte krav om betaling af bl.a. 30.000 kr. for virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen samt godtgørelse for mangelfuld eller misvisende ansættelseskontrakt. Om ophævelsen af uddannelsesaftalen hedder det i brevet bl.a.:

»Sluttelig sker der den 1.1.2012 det at A bortvises, da han kræver sin overarbejdsbetaling, samt betaling for skoleopholdet. Det resulterer i, at du slår ham i brystet og rusker ham. Du kommer med en masse grimme udtryk og siger, at han i øvrigt godt kan se at fjerne sig fra din matrikel. Den del der vedrører det korporlige, er politianmeldt, og her må politiet tage over.«

Det er oplyst, at politiet har opgivet videre efterforskning i anledning af politianmeldelsen.

Ved X Landbrugsskole blev der den 5. marts 2012 registreret en meddelelse til erhvervsskolen om, at eleven ensidigt havde ophævet uddannelsesaftalen. Meddelelsen var underskrevet af B den 29. februar 2012.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, er sålydende:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk.2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Af den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet, som er Jordbrugsoverenskomsten mellem 3F, Den Grønne Gruppe, og GLS-A, fremgår af § 25 om elever under erhvervsuddannelse bl.a.:

»c. Løn under skoleopholdet betales af den læremester, som har eleven i praktik umiddelbart før skoleopholdet.

Elever er under skoleophold forpligtet til at vende tilbage til virksomheden i undervisningsfri perioder, med mindre der er aftalt andet med læremesteren.

d. Betaling for overarbejde:

Overarbejde og arbejde på søn- og helligdage afregnes med et tillæg til elevens normaltimeløn på 50 % for de første 2 timer og herefter 80 % eller tilsvarende frihed.

Overarbejde afspadseres eller betales med overarbejdsbetaling efter elevens ønske.

j. Betaling for skolehjem

Arbejdsgiver betaler den af skolen opkrævede udgift til elevens kost og logi ved ophold på skolehjem…«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han den 27. august 2010 begyndte som praktikant på gården. Efter et år indgik de en uddannelsesaftale mod, at han samtidig med skoleopholdet skulle arbejde hver anden weekend. Da han kom tilbage fra skoleopholdet i december 2011, bad han B om betaling for weekendarbejdet, hvortil blev svaret, at det ville han enten få i form af afspadsering eller betaling. Han sagde, at hvis ikke han fik betaling, ville han ikke arbejde i weekenden. B svarede hertil, at hvis ikke han ville arbejde i weekenden, skulle han stoppe pr. 1. januar 2012. Han arbejdede til og med den 31. december 2011, men fik først sin løn dagen efter. Da han spurgte B om betaling for ekstra timer, blev B sur og slog ham med en knytnæve i brystet, tog fat i hans bluse og truede ham med skældsord på engelsk med, at han kunne gøre med ham, hvad han ville. Han blev bange.

B har forklaret bl.a., at han ansatte A som praktikant i 2010. Efter 8-9 måneders arbejde bad A om at komme på landbrugsskole. Han accepterede dette mod at A arbejdede hver anden weekend under skoleophold. Det var ham, der udfyldte uddannelsesaftalen, og X Landbrugsskole, der rettede og godkendte den. Han blev ringet op af skolen, der sagde, at A ikke opførte sig ordenligt, idet han truede de andre elever, og at han derfor ville få en advarsel, hvilket løste problemet. På et tidspunkt sagde hans driftsleder, at A var ved at finde andet arbejde, og at de nok ikke skulle regne med, at han kom tilbage efter sit skoleophold, der sluttede den 16. december 2011. For at få A til at blive og passe sit arbejde, udbetalte han lønnen pr. check den 1. januar 2012, som han personligt overrakte til A, der ikke har vist sig på arbejde siden. Han har aldrig overfaldet A. X Landbrugsskole kontaktede ham efterfølgende med anmodning om fremsendelse af en meddelelse en ophævelse af uddannelsesforholdet. De sagde ved den lejlighed, at A havde indgået uddannelsesaftale med en anden arbejdsgiver.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at uddannelsesforholdet må anses for ophævet på baggrund af indklagedes voldelige overfald på eleven, og at der derfor tilkommer eleven en godtgørelse for virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen som påstået. Ansættelsesbeviset er misvisende, idet der heri er anført aftaler om arbejde under skoleophold og afspadsering samt om arbejdstidens længde, som strider mod den for uddannelsesområdet gældende overenskomst og erhvervsuddannelsesloven. Kravet på skolehjemsbetalingen følger af overenskomstens § 25 j.

Indklagede har til støtte for sine påstande anført, at eleven udeblev fra sit arbejde fra den 1. januar 2012, idet han havde fundet et andet uddannelsessted, og det er derfor eleven og ikke ham, der ensidigt har ophævet uddannelsesaftalen. Der tilkommer ham derfor en godtgørelse for uberettiget ophævelse. Ansættelsesbeviset er i overensstemmelse med parternes aftale og derfor hverken mangelfuldt eller misvisende. Det var aftalt, at da eleven fik løn under skoleopholdet, skulle han ikke betale for kost og logi på skolen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Vedrørende ophævelse af uddannelsesaftalen

Tre medlemmer udtaler:

Vi finder det mod indklagedes benægtelse ikke tilstrækkeligt godtgjort, at B den 1. januar 2012 udviste en adfærd, som berettigede eleven til at ophæve uddannelsesaftalen som sket ved brevet af 17. januar 2012. Vi stemmer derfor for at tilkende indklagede en godtgørelse for elevens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen, hvilken godtgørelse efter nævnets faste praksis fastsættes til 5.000 kr., svarende til cirka en halv måneds løn.

To medlemmer udtaler:

Efter elevens forklaring lægger vi til grund, at han den 1. januar 2012 blev udsat for et voldeligt overfald og trusler, som berettigede ham til at ophæve uddannelsesaftalen. Vi stemmer på den baggrund for at tage elevens krav om godtgørelse for mistet uddannelsesgode til følge.

Vedrørende skolehjem betaling

Det følger af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst § 25 c og j, at arbejdsgiveren udover lønnen under skoleophold tillige skal betale for den opkrævede udgift til elevens kost og logi ved ophold på skolehjem. Elevens krav på skolehjem betaling tages derfor til følge.

Vedrørende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Tre medlemmer udtaler:

Ansættelsesbeviset indeholder en henvisning til en overenskomst mellem GLS-A og 3F, men specificerer ikke, hvilken overenskomst mellem de to parter, som er den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst. Vi lægger efter de afgivne forklaringer til grund, at bestemmelserne i uddannelsesaftalen om arbejde hver anden weekend under skoleophold, 8 timers arbejdsdag og afspadsering af overarbejde er i overensstemmelse med parternes aftale. Sådanne aftaler strider imidlertid mod reglerne i den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst om arbejdstidens normale længde og elevens ret til selv at vælge, om han vil have overarbejde honoreret kontant eller med afspadsering. For så vidt angår aftalen om arbejde under skoleophold, der ved almindelig undervisning svarer til en 37 timers arbejdsuge, er denne at sidestille med systematisk tilrettelagt overarbejde, hvilket ikke er foreneligt med overenskomsten og de hensyn til elevers uddannelse, som søges varetaget gennem erhvervsuddannelseslovens regler.

Vi finder på denne baggrund, at ansættelsesbeviset var vildledende, hvilket gav anledning til tvist om ansættelsesforholdet, herunder navnlig om retten til betaling for overarbejde. Vi finder i overensstemmelse med udmålingsprincipperne for godtgørelse efter ansættelsesbevisloven som anført i Højesterets dom, gengivet i UfR 2011.805 H, at godtgørelsen bør fastsættes til 10.000 kr.

To medlemmer udtaler:

Vi finder ikke, at ansættelsesbeviset lider af sådanne mangler, at der bør udmåles en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Under alle omstændigheder bør en godtgørelse udmåles til et langt lavere beløb end påstået.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at B skal betale 21.000 kr. til A i skolehjembetaling og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, mens A skal betale 5.000 kr. til B for den ensidige ophævelse af uddannelsesforholdet.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage betale 16.000 kr. til A.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.