Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 22. oktober 2013 i sag 51.2012

A

v/jurist Pernille Meden, Serviceforbundet

mod

B

v/C

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør John Petersen, Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger, SAMA (DOFK), og juridisk konsulent Conny Lund Andersen, Serviceforbundet.

Mellem klageren, A, født den 6. august 1982, og indklagede, B, blev den 27. februar 2010 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som frisør med uddannelsesperiode fra den 1. marts 2010 til den 1. marts 2011, hvilken uddannelsesperiode blev forlænget til den 3. december 2011 ved uddannelsesaftale underskrevet den 24. marts 2011.

Denne sag drejer sig om betaling for to ugers ferie vedrørende optjeningsåret 2010.

A har ved sin organisation, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, nu Serviceforbundet, ved klageskrift modtaget den 1. november 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede skal betale 10.764,34 kr. med tillæg af procesrenter fra indgivelse af klageskriftet, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som feriepenge svarende til to ugers optjent, men ikke afholdt ferie fra optjeningsåret 2010.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 21. oktober 2013, hvor eleven ikke mødte op, idet hun på grund af længerevarende sygdom havde lovligt forfald og ønskede sagen fremmet uden hendes tilstedeværelse.

Sagsfremstilling

Der er enighed mellem parterne om, at eleven i 2011 afholdt ferie i ugerne 29, 30 og 31. Tvisten angår spørgsmålet om, hvorvidt eleven også holdt ferie i uge 28 og 33 i 2011.

Forklaringer

B har forklaret bl.a., at A ikke var på arbejde i uge 28 og 33, idet hun afholdt ferie. Hun ønskede 4 ugers sammenhængende sommerferie, og af samme grund kunne den anden elev i salonen ikke få sommerferie i uge 28. A skulle have været på ferie i uge 33 sammen med sin familie. Denne rejse blev vist nok ikke til noget, men A holdt alligevel sin ferie i denne uge. Det er aldrig blevet anført på lønsedlerne, hvor meget ferie der var afholdt, og hvor meget der var til gode.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at det er usandsynligt, at eleven skulle ønske at afholde hele sin optjente ferie i sommerperioden 2011, og virksomheden har ikke uden nærmere angivelse heraf på lønsedlerne bevist, at det skulle forholde sig således.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at det efter B’s forklaring må lægges til grund, at eleven har afholdt al sin optjente ferie, og at der derfor ikke tilkommer hende yderligere betaling for ferie.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder det efter de foreliggende oplysninger ikke godtgjort, at eleven har ferie til gode for optjeningsåret 2010, som ikke var afholdt på tidspunktet for uddannelsesaftalens ophør.

Som følge heraf frifindes virksomheden for kravet om betaling af feriegodtgørelse.

T h i b e s t m m e s

B frifindes.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.