Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1089 af 28. august 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 18, nr. 30, affattes således:

»30) Værdien af hel eller delvis vederlags fri bil til rådighed, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, herunder dagsafgift for privat benyttelse betalt af arbejdsgiveren m.v. i tilfælde, hvor en bil, der af arbejdsgiveren m.v. er stillet til rådighed for den skattepligtige udelukkende for erhvervsmæssig kørsel, benyttes privat.«

2. I § 31, stk. 2, nr. 1, ændres »Foreninger« til: »Investeringsinstitutter, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 c, foreninger«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.

Skatteministeriet, den 24. oktober 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas