Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (31. oktober 2013)

Erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tingslysning (Styrkelse af markedet for erhvervsobligationer med indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser og mulighed for at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre, adgang til at andre end låntagerne i et realkreditaktieselskab kan udøve indflydelse på den forening, der ejer realkreditselskabet, m.v.)

(Lovforslag nr. L 46)

Det overordnede formål med lovforslaget er at styrke virksomhedernes adgang til finansiering ved at skabe bedre rammer for udviklingen af markedet for erhvervsobligationer. Lovforslaget muliggør anvendelse af såkaldte repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelse, og giver pengeinstitutter bedre mulighed for at udstede værdipapirer med sikkerhed i afgrænsede puljer af erhvervslån, såkaldt sekuritisering. Brug af repræsentanter kan sikre bedre varetagelse af obligationsejernes interesser, og gør dermed erhvervsobligationer mere attraktive som investeringsobjekter. Sekuritisering af erhvervslån kan gøre det mere attraktivt for pengeinstitutterne at yde erhvervslån, da institutterne får bedre mulighed for at få likviditet og i visse tilfælde kapitalaflastning. Sekuritisering kan dermed generelt styrke pengeinstitutternes muligheder for udlån.

Lovforslaget fremsættes på baggrund af anbefalingerne fra Udvalg om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder fra november 2012.

Herudover indeholder lovforslaget en ændring i reguleringen af realkreditinstitutternes forhold, så det fremover, udover låntagerne i realkreditinstituttet, også er medlemmerne af en evt. tilknyttet forening, der kan udøve indflydelse på foreningen og vælge medlemmer til dennes bestyrelse.

Der foreslås endvidere indført definitioner i lov om finansiel virksomhed af forsikringsholdingvirksomhed og blandet forsikringsholdingvirksomhed, og en udvidelse af anvendelsesområdet for §§ 70 og 71 i lov om finansiel virksomhed. §§ 70 og 71 i lov om finansiel virksomhed regulerer henholdsvis de opgaver som påhviler bestyrelserne i finansielle virksomheder og de krav, der stilles til de finansielle virksomheders virksomhedsstyring. Endelig foreslås en ny bestemmelse i lov om værdipapirhandel m.v., der regulerer beskyttelsen af positioner og aktiver i forbindelse med clearing af visse finansielle instrumenter.

Lovforslaget indeholder endelig en række mindre ændringer og ændringer af teknisk karakter.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.