Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (6. november 2013)

Kulturministeren (Marianne Jelved):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

(Lovforslag nr. L 50)

Lovforslaget har til formål at give hjemmel til, at kulturministeren i bekendtgørelsesform kan fastsætte nærmere regler om en ny ordning for ikkekommercielt lokal-tv.

Partierne bag den mediepolitiske aftale for 2012-2014 besluttede den 2. maj 2013 på baggrund af et oplæg fra Kulturstyrelsen at gennemføre en ny lokal-tv-ordning med øget fokusering på kvalitet og lokalt indhold pr. 1. januar 2014.

Beslutningen indebærer, at en ny lokal-tv-ordning skal rumme stærkere krav om, at programmerne skal have lokalt indhold. Det skal således være en forudsætning for tilladelse og tilskud til lokal-tv, at programmerne er produceret fra og til og om/med befolkningen i lokalområdet. Tilskudsmidlerne vil endvidere blive fordelt på færre lokal-tv-stationer, som derved får bedre mulighed for at producere tv. Der skal desuden kunne stilles krav om, at stationens programmer skal have et vist minimumspublikum, for at stationen fortsat kan have tilladelse til at sende og til at modtage tilskud. Endelig skal der afsættes særlig sendetid og etableres en særlig støttepulje til foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.

Langt størstedelen af beslutningens enkeltdele vil kunne gennemføres uden lovændringer, men enkelte elementer forudsætter vedtagelse af nye bemyndigelsesbestemmelser i radio- og fjernsynsloven, således at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse heraf. Det drejer sig om adgangen til at fastsætte et nærmere bestemt antal mulige programtilladelser i hver enkelt region, til at fastsætte, at tilladelseshaver skal have hjemsted i det pågældende regionale sendeområde, og at tilladelseshaver selv skal producere sine programmer, og endelig til at fastsætte en særlig regulering af foreninger m.v., hvis formål det er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse således at disse kan opnå tilladelse til at udsende ved hjælp af de samme sendemuligheder, som ikke-kommercielt lokal-tv i øvrigt benytter, uden at skulle leve op til kravene om lokalt indhold og minimumspublikum.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Idet jeg henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.