Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kompetencekrav til finansielle rådgivere

I medfør af § 6, stk. 2, og § 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på finansielle rådgivere, jf. lov nr. 599 af 12. juni 2013.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Rådgivning: Personlige anbefalinger til en forbruger om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter.

2) Finansielle produkter: Kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter.

3) Investeringsprodukter: Instrumenter, jf. bilag 5 i lov om finansiel virksomhed, indskud i pengeinstitutter, hvor et afkast afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver, garantbeviser, andelsbeviser og pantebreve.

4) Forbruger: En person, der i forbindelse med rådgivning omfattet af denne lov hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

Kompetencekrav

§ 3. Finansielle rådgivere skal sikre, at der i virksomheden er ansatte, som har tilstrækkelige kompetencer til at kunne yde en forsvarlig rådgivning om finansielle produkter, jf. § 2, nr. 2.

Stk. 2. I virksomheder med flere ansatte, er det tilstrækkeligt, at den ansatte har kompetence til at rådgive om et eller flere af de finansielle produkter, jf. § 2, nr. 2. Virksomhedens ansatte skal samlet kunne rådgive om alle finansielle produkter, jf. § 2, nr. 2.

§ 4. Ved rådgivning om kreditaftaler skal den finansielle rådgiver sikre, at den ansatte har tilstrækkelig viden inden for følgende områder:

1) Produktkendskab til kreditaftaler og tillægsydelser, der typisk udbydes på markedet sammen med disse.

2) Lovgivning vedrørende kreditaftaler til forbrugere, særligt om forbrugerbeskyttelse samt relevant lovgivning om gæld.

3) Processen i forbindelse med køb af fast ejendom.

4) Vurdering af fast ejendom.

5) Tinglysning.

6) Markedet for kreditaftaler.

7) God skik, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere.

8) Kreditvurdering af forbrugere.

9) Finansiel og økonomisk forståelse.

10) Personskatteregler.

Stk. 2. Den finansielle rådgiver skal sikre, at den ansatte kan

1) analysere forbrugerens behov for at indgå kreditaftaler (navnlig på basis af forbrugerens egne oplysninger),

2) præsentere og begrunde mulige og hensigtsmæssige løsninger af forbrugerens behov for kreditaftaler,

3) vejlede om de forskellige produkters virkemåde og

4) foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser af de forskellige løsninger.

§ 5. Ved rådgivning om indlån skal den finansielle rådgiver sikre, at den ansatte har tilstrækkelig viden inden for følgende områder:

1) Relevant lovgivning.

2) Produktkendskab.

3) God skik, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere.

4) Personskatteregler.

5) Finansiel og økonomisk forståelse.

Stk. 2. Den finansielle rådgiver skal sikre, at den ansatte kan

1) analysere forbrugerens behov for indlån (navnlig på basis af forbrugerens egne oplysninger),

2) præsentere og begrunde mulige og hensigtsmæssige løsninger af forbrugerens behov for indlån,

3) vejlede om de forskellige indlånsprodukters virkemåde og

4) foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser af de forskellige løsninger.

§ 6. Ved rådgivning om forsikrings – og pensionsprodukter skal den finansielle rådgiver sikre, at den ansatte har tilstrækkelig viden inden for følgende områder:

1) Relevant lovgivning.

2) Produktkendskab.

3) God skik, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere.

4) Personskatteregler.

5) Finansiel og økonomisk forståelse.

Stk. 2. Den finansielle rådgiver skal sikre, at den ansatte kan

1) analysere forbrugerens forsikrings – og pensionsbehov (navnlig på basis af forbrugerens egne oplysninger),

2) præsentere og begrunde mulige og hensigtsmæssige løsninger af forbrugerens forsikrings – og pensionsbehov,

3) vejlede om de forskellige forsikrings – og pensionsprodukters virkemåde og

4) foretage en beregning af de økonomiske konsekvenser af de forskellige forsikringsløsninger.

§ 7. Ved rådgivning om investeringsprodukter, jf. § 2, nr. 3, skal den finansielle rådgiver sikre, at den ansatte har tilstrækkelige kompetencer i overensstemmelse med §§ 3-5 i bekendtgørelse nr. 346 af 15. april 2011 om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter.

Dokumentation

§ 8. En finansiel rådgiver skal udarbejde en forretningsgang for systematiske uddannelsesforløb, der sikrer, at alle virksomhedens ansatte, der yder rådgivning om finansielle produkter, har de fornødne kompetencer. En finansiel rådgiver skal sikre, at de ansatte har gennemgået dette uddannelsesforløb, inden de begynder at yde rådgivning.

Stk. 2. Ansatte, der forinden ansættelse hos en finansiel rådgiver har erhvervet tilstrækkelige kompetencer til at kunne yde en forsvarlig rådgivning om finansielle produkter, jf. §§ 4-7, ved at have gennemført en teoretisk uddannelse eller haft mindst 2 års ansættelse i en virksomhed, hvor den ansatte har ydet rådgivning om finansielle produkter, kan dog yde rådgivning om de finansielle produkter, som er omfattet af den teoretiske uddannelse eller omfattet af den praktisk erhvervede viden fra tidligere ansættelse uden at skulle gennemgå uddannelsesforløbet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Den finansielle rådgiver skal sikre, at de ansatte ajourfører kompetencer i henhold til §§ 4-7 relateret til de finansielle produkter, som den enkelte ansatte yder rådgivning om.

Tilsyn og straffebestemmelser

§ 9. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der strider mod §§ 3-7 og § 8, stk. 1 og 3, i denne bekendtgørelse. Manglende efterlevelse af påbud kan straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Virksomheder med flere ansatte, omfattet af overgangsordningen i § 27, stk. 2, i lov om finansielle rådgivere, kan dog yde rådgivning frem til den 31. december 2019, uanset at de ikke opfylder samtlige de i §§ 3-7 angivne kompetencekrav. De ansatte kan alene rådgive om de finansielle produkter, som de har tilstrækkelige kompetencer til at rådgive om, indtil de har erhvervet tilstrækkelig viden om de øvrige finansielle produkter i overensstemmelse med § 8. Virksomheder omfattet af dette stykke skal på hjemmesiden angive, hvilke finansielle produkter, virksomheden kan rådgive om. Hvis virksomheden ikke har en hjemmeside, skal disse oplysninger gives efter anmodning.

Stk. 3. Indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed, omfattet af overgangsordningen i § 27, stk. 2, i lov om finansielle rådgivere, kan frem til den 31. december 2019 yde rådgivning, uanset at den pågældende ikke opfylder samtlige de i §§ 3-7 angivne kompetencekrav. Indehaveren kan alene rådgive om de finansielle produkter, som den pågældende har tilstrækkelige kompetencer til at rådgive om, indtil den pågældende har erhvervet sig tilstrækkelig viden om de øvrige finansielle produkter i overensstemmelse med § 8. Virksomheder omfattet af dette stykke skal på hjemmesiden angive, hvilke finansielle produkter, som virksomheden kan rådgive om. Hvis virksomheden ikke har en hjemmeside, skal disse oplysninger gives efter anmodning.

Finanstilsynet, den 1. november 2013

Ulrik Nødgaard

/ Annette Bjaaland Andersen