Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (31. oktober 2013)

Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Styrkelse af sundhedsaftaler og regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder m.v.)

(Lovforslag nr. L 59)

Med henblik på at styrke det sammenhængende sundhedsvæsen foreslås der med lovforslaget en række ændringer af sundhedsloven vedrørende sundhedsaftalerne mellem regionsråd og kommunalbestyrelser samt regionsrådets muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder. Lovforslaget følger op på ”Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative om: Rammer for justering af kommunalreformen (26. juni 2013)”.

De foreslåede ændringer skal desuden ses i lyset af evaluering af kommunalreformen, hvor en af konklusionerne kommunalreformen var, at der på sundhedsområdet eksisterer en række snitfladeproblematikker, som går på tværs af myndigheder og sektorer. Det anbefales på den baggrund at forbedre det tværsektorielle samarbejde, bl.a. gennem en styrkelse af sundhedsaftalerne mellem regionsråd og kommunalbestyrelser samt ved at give regionsrådene bedre muligheder for at indgå samarbejder med både offentlige og private aktører.

På baggrund heraf foreslås det, at der fremover skal udarbejdes én sundhedsaftale i hver region – dvs. i alt fem sundhedsaftaler i stedet for 98 som i dag. Det indgår samtidig, at sundhedsaftalen skal tage afsæt i konkrete målsætninger, som aftales mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, og at der skal fastsættes nye obligatoriske indsatsområder.

Det foreslås ligeledes at give regionsrådene adgang til at deltage i selskaber m.v. på sundhedsområdet og andre områder, hvor regionsrådene lovligt kan varetage opgaver uden forudgående godkendelse af ministeren for sundhed og forebyggelse, såfremt deltagelsen ikke indskrænker regionsrådenes beføjelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.