Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31997L0012
 
32000L0015
 
32006L0088
 
Links til øvrige EU dokumenter
32000R1760
 
32004R0021
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR1)

I medfør af § 6, stk. 1-6, § 8, stk. 1 og 4, § 33, § 66, stk. 3, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 29. juni 2013, fastsættes:

Områder og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler kravene til registrering af besætninger m.m. i CHR.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for besætninger med dyr af arterne kvæg (slægterne Bos, Bison og Bubalus), svin, får, geder, fjerkræ, hjortedyr, ræve, ilder, chinchilla eller mink samt for besætninger med akvatiske organismer, jf. dog stk. 2-5 og § 3.

Stk. 2. Besætninger med hjortedyr er kun omfattet af bekendtgørelsen, såfremt besætningen anmeldes i henhold til bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr.

Stk. 3. Besætninger med ræve er kun omfattet af bekendtgørelsen, såfremt besætningen anmeldes i henhold til bekendtgørelse om opdræt af ræve.

Stk. 4. Besætninger med ildere, chinchillaer eller mink er kun omfattet af bekendtgørelsen, såfremt besætningen består af 20 dyr eller derover.

Stk. 5. Besætninger med akvatiske organismer er kun omfattet af bekendtgørelsen, såfremt besætningen er omfattet af bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter deraf.

§ 3. Følgende fjerkræbesætninger er omfattet af bekendtgørelsen:

1) Besætninger, der leverer slagtedyr eller konsumæg til fjerkræslagteri, ægpakkeri eller ægproduktvirksomhed.

2) Besætninger, hvor der opdrættes fjerkræ med henblik på konsumægsproduktion, jf. bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil.

3) Virksomheder og besætninger omfattet af bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ.

4) Rugerier omfattet af bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ.

5) Besætninger, der anmeldes i henhold til bekendtgørelse om opdræt af fjervildt.

6) Besætninger, der anmeldes i henhold til bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle.

7) Besætninger med mere end 100 stk. levende fjerkræ på omsætningstidspunktet, og som registreres i henhold til bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt.

8) Fjerkræ- og fjervildtslagterier.

§ 4. Sædbanker, der er godkendt i henhold til bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg, skal efter denne bekendtgørelse registreres og behandles som besætninger.

§ 5. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) CHR: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister.

2) Besætning: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Definitionen omfatter også samlinger af dyr på steder, hvor der midlertidigt samles levende eller døde dyr, herunder samlesteder, slagterier, opskæringsvirksomheder, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg, afhentningspladser, fælles græsgange, græsningsarealer, dyrskuer, individprøvestationer, dyrehospitaler samt virksomheder omfattet af artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum. For kvæg, svin, får og geder kan en besætning udgøres af 1 dyr.

3) Fælles græsgang: Et areal til afgræsning, hvor der findes dyr fra besætninger med forskellige ejere.

4) Græsningsareal: Et areal der benyttes til afgræsning i mere end 30 dage i træk, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer, og som ikke fysisk grænser op til det eller de CHR-numre, som dyrene er flyttet fra.

5) Akvakulturbrug: Akvakulturbrug som defineret i bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter heraf.

6) Andre anlæg med akvatiske organismer: Andre anlæg med akvatiske organismer som defineret i bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter heraf.

7) Opskæringsvirksomhed: Opskæringsvirksomhed som defineret i bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter heraf.

8) CHR-nummer: Et unikt nummer der anvendes i CHR til identifikation af en bestemt geografisk beliggenhed.

9) Besætningsnummer: Et unikt nummer indenfor hver dyreart der anvendes i CHR til identifikation af en besætning.

10) Aldersgruppe: Gruppe af dyr med samme alder eller vægt.

11) Bruger: Enhver fysisk eller juridisk person som midlertidigt eller permanent har ansvaret for en besætning.

12) Tilknyttet dyrlægepraksis: Den dyrlægepraksis, der normalt tilser besætningen.

13) Indkaldelsesbrev: En skrivelse, på papir eller digitalt, fra Fødevarestyrelsen til ejeren af besætningen med besked om, at oplysninger, som skal registreres efter denne bekendtgørelse, skal bekræftes eller ajourføres i CHR.

Etablering og registrering af besætninger

§ 6. Enhver besætning skal være registreret i CHR.

Stk. 2. Det er ejerens ansvar, at besætningen er registreret korrekt i CHR. For fælles græsgange og dyrskuer er det dog brugerens ansvar, at besætningen er registreret korrekt i CHR.

Stk. 3. Efter forudgående høring af den, der er ansvarlig for registreringen, jf. stk. 2, kan Fødevarestyrelsen berigtige oplysninger i CHR.

§ 7. Ved etablering af en besætning skal følgende oplysninger indberettes til CHR, jf. dog stk. 2-3 og § 8:

1) Brugerens mobiltelefonnummer eller telefonnummer samt eventuelt e-mailadresse.

2) Ejerens mobiltelefonnummer eller telefonnummer samt eventuelt e-mailadresse.

3) Adressen for den geografiske beliggenhed af besætningen.

4) Dyreart og dyrenes anvendelsesformål.

5) Antal dyr pr. aldersgruppe, undtagen kvæg og akvakulturdyr, der er til stede i besætningen under normale driftsforhold.

6) Den årlige produktion pr. aldersgruppe af akvatiske organismer i kilogram.

7) Praksisnummer på den dyrlægepraksis, der er tilknyttet besætningen, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Ved etablering af en besætning på akvakulturbrug og opskæringsvirksomhed skal, ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger, følgende oplysninger indberettes til CHR:

1) Navnet på akvakulturbruget.

2) Typen af akvakulturbruget.

3) Information om vandtilførsel og vandudledning.

Stk. 3. Ved etablering af en besætning på andre anlæg med akvatiske organismer skal, ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger, følgende oplysninger indberettes til CHR:

1) Navnet på anlægget.

2) Information om vandtilførsel og vandudledning.

Stk. 4. Brugerens og ejerens forsendelsesadresse kan indberettes til CHR.

Stk. 5. Brugeren og ejeren skal oplyse CVR-nummer til registrering i Fødevareministeriets Generelle Landbrugsregister, GLR. Såfremt brugeren eller ejeren ikke har et CVR-nummer, skal CPR-nummer oplyses.

Stk. 6. Samlesteder, handelsmænd, slagterier, opskæringsvirksomheder, forarbejdningsanlæg, køle- og fryseanlæg, afhentningspladser, rovfuglefoderpladser, dyrehospitaler, karantænestationer, forsøgsbesætninger, sædbanker, husdyrformidlinger, rugerier og fiskeægpakkerier er undtaget for at indberette praksisnummer efter stk. 1, nr. 7.

§ 8. Ved etablering af en besætning med kvæg, får eller geder på et græsningsareal uden CHR-nummer skal følgende oplysninger indberettes til CHR:

1) Ejers CVR- eller CPR-nummer.

2) Dyreart.

3) Markbloknummer.

4) Kommune.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 kan ske før besætningen er etableret.

Stk. 3. Indberetning efter stk. 1 kan kun ske for en besætning, hvis dyrene eller deres antal er registreret i en anden besætning med besætningsnummer tilhørende samme ejer.

§ 9. Ved ejerskifte påhviler det den nye ejer at indberette de ændrede oplysninger til CHR.

Frister for indberetning og ajourføring af oplysninger

§ 10. Oplysninger, som skal registreres efter denne bekendtgørelse, skal holdes ajour i CHR.

Stk. 2. Ved etablering af en besætning, jf. § 7 og § 8, og ved ejerskifte, jf. § 9, skal oplysningerne indberettes senest 7 dage efter etableringen eller ejerskiftet.

Stk. 3. Oplysninger skal altid bekræftes eller ajourføres ved modtagelse af indkaldelsesbrev. Bekræftelse eller ajourføring skal være foretaget inden for den frist, der er angivet i indkaldelsesbrevet.

Stk. 4. Følgende oplysninger skal føres ajour senest 7 dage efter, der er sket ændring i oplysningerne:

1) Brugerens og ejerens CVR- eller CPR-nummer, brugerens og ejerens mobiltelefon- og telefonnummer samt e-mailadresse.

2) Praksisnummer på den tilknyttede dyrlægepraksis.

Stk. 5. Besætninger med svin, får eller geder, hvor der i CHR er registreret 0 dyr i en eller flere aldersgrupper, skal ved tilførsel af dyr til disse aldersgrupper foretage indberetning efter § 7, stk. 1, nr. 5. Indberetning skal ske senest 7 dage efter, at tilførsel af dyr er påbegyndt.

Stk. 6. For svinebesætninger med mere end 300 søer, 3.000 slagtesvin eller 6.000 svin mellem 7-30 kg skal antal dyr, jf. § 7, stk. 1, nr. 5 dog bekræftes eller ajourføres to gange årligt med 4-8 måneders mellemrum. Den ene af disse to bekræftelser eller ajourføringer kan udgøres af den i stk. 3 nævnte indberetning.

Ophør af besætningen

§ 11. Senest seks måneder efter det sidste dyr er fraført besætningen, skal denne indberettes som ophørt, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Besætninger med mink og besætninger på fælles græsgange og eksportisolationsstalde skal indberettes som ophørt, senest ni måneder efter sidste dyr er fraført besætningen.

Stk. 3. Besætninger med fjervildt og besætninger på dyrskuer og karantænestationer skal indberettes som ophørt, senest 14 måneder efter sidste dyr er fraført besætningen.

Stk. 4. Slagterier, som ophører, eller som får frataget deres autorisation i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder mv., skal indberettes som ophørt. Indberetning skal ske senest 7 dage efter ophør eller fratagelse af autorisation.

Stk. 5. Besætninger på græsningsarealer kan indberettes som ophørt i forbindelse med førstkommende indkaldelsesbrev.

Stk. 6. Besætninger, hvortil der aldrig er sket tilførsel af dyr, skal indberettes som ophørt senest seks måneder efter besætningen er registreret i CHR som etableret, jf. § 7.

Indberetning

§ 12. Indberetninger efter denne bekendtgørelse skal ske elektronisk via internettet på adressen landbrugsindberetning.dk, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Personer, der er født før 1. oktober 1951, og hvis besætning er registreret under CPR-nummer, er frem til den 1. oktober 2016 undtaget for kravet om elektronisk indberetning.

Stk. 3. Indberetning og ajourføring af besætningsoplysninger, der ikke kan foretages på landbrugsindberetning.dk er undtaget for kravet om elektronisk indberetning.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og efter skriftlig og begrundet ansøgning fravige kravet om elektronisk indberetning.

Stk. 5. Indberetninger efter stk. 2-4 skal ske til Videncentret for Landbrug (VFL), Kvæg, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N. VFL, Kvæg bistår efter aftale Fødevarestyrelsen med at føre CHR og optræder ved indberetning til CHR på vegne af Fødevarestyrelsen.

Veterinære oplysninger

§ 13. Brugeren eller ejeren skal på forespørgsel fra Fødevarestyrelsen eller VFL, Kvæg, jf. § 12, stk. 5, afgive oplysning om:

1) Forhold af veterinær interesse i forbindelse med sygdomsbekæmpelsesprogrammer.

2) Data, som på anden måde kan indgå i CHR efter regler fastsat i medfør af lov om hold af dyr.

Meddelelser fra CHR

§ 14. Afgørelser og andre dokumenter, som Fødevarestyrelsen udsteder som følge af indberetninger efter denne bekendtgørelse, kan være uden underskrift eller med maskinel underskrift, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser og andre dokumenter, jf. stk. 1, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Fødevarestyrelsen som afsender.

Adgang til CHR

§ 15. Enhver har adgang til at få meddelt oplysninger fra CHR, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Der er ikke adgang til oplysninger om brugerens eller ejerens mobiltelefonnummer, telefonnummer eller e-mailadresse.

Stk. 3. Der er ikke adgang til oplysning om hvilke besætninger, der er udpeget til kontrol for overholdelse af reglerne om mærkning og registrering af husdyr, eller til kontroloplysninger for disse besætninger.

Stk. 4. Der er ikke adgang til oplysninger fra Fødevarestyrelsens interne databasekontrolsystemer om mangler eller overtrædelser af veterinære regler i besætninger.

Stk. 5. Oplysningerne, jf. stk. 1, kan uden vederlag hentes via internettet på adressen chr.fvst.dk.

Stk. 6. Anmodning om at få meddelt oplysninger fra CHR kan rettes til Fødevarestyrelsen. Betaling for udlevering af oplysninger sker i henhold til bekendtgørelse om betaling for udlevering af oplysninger fra GLR/CHR Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister.

Stk. 7. Indsigelser over registerets indhold kan rettes til Fødevarestyrelsen.

Straf og ikrafttræden

§ 16. Overtrædelse af § 6, stk. 1, § 7, stk. 1-3 eller 5, § 8, stk. 1, §§ 9-10, § 11, stk. 1-4 eller 6, og § 12, stk. 1 eller stk. 6 eller § 13 straffes med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. november 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 973 af 28. september 2011 om registrering af besætninger i CHR.

Fødevarestyrelsen, den 30. oktober 2013

Per S. Henriksen

/ Thorkild Bastholm

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 97/12/EF af 17. marts 1997 om ændring og ajourføring af direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, EF-Tidende 1997, nr. L 109, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/15/EF af 10. april 2000 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, EF-Tidende 2000, nr. L 105, side 34, samt Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr, EU-Tidende 2006, nr. L 328, side 14. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, EF-Tidende 2000, nr. L 204, side 1, og Kommissionens beslutning nr. 2000/678/EF af 23. oktober 2000 om nærmere regler for registrering af bedrifter i nationale databaser for svin som fastsat i Rådets direktiv 64/432/EØF, EF-Tidende 2000, nr. L 281, side 16, samt Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF, EU-Tidende 2004, nr. L 5, side 8. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.