Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00536

Resumé

Pressenævnet gav i august Gråsten Avis kritik og bestemte, at kritikken skulle stå med lige så i øjenfaldende opsætning og typografi som de læserbreve og den artikel, kritikken gik på. Trods beskeden valgte Gråsten Avis at nedtone Pressenævnets kritik. Derfor får Gråsten Avis kritik og skal bringe Pressenævnets kritik igen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af medieansvarslovens § 49, at nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

I kendelsen 13-70-00460 pålagde nævnet Gråsten Avis at offentliggøre Pressenævnets resumé ”[…] med lige så fremtrædende placering som læserbrevene af 9. april og 7. maj 2013 og artiklen af 16. april 2013 og med en lige så iøjefaldende opsætning og typografi”.

Gråsten Avis har den 3. september 2013 på side 10 indholdsmæssigt bragt den tekst, som blev bestemt ved Pressenævnets kendelse af 27. august 2013.

Derimod ses placeringen, opsætningen og typografien ikke at være i overensstemmelse med Pressenævnets kendelse af 27. august 2013.

Gråsten Avis har således bragt rubrikkens skriftstørrelse med mindre skrift end rubrikkerne til de ovennævnte kritiserede læserbreve/artikel.

Herudover har Gråsten Avis ikke bragt en underrubrik, idet teksten i ”underrubrikken” ikke ses at adskille sig tydeligt fra brødteksten. I forbindelse med de kritiserede læserbreve/artikel bragte Gråsten Avis underrubrikker.

Endelig har Gråsten Avis bragt resuméet på den nederste halvdel af siden, mens de kritiserede læserbreve/artikel alle ses bragt på øverste halvdel af den side, hvor de blev bragt.

Gråsten Avis har herefter ikke bragt det resumé, som Pressenævnet bestemte ved kendelsen af 27. august 2013, med lige så fremtrædende placering som læserbrevene af 9. april og 7. maj 2013 og artiklen af 16. april 2013 og med en lige så iøjefaldende opsætning og typografi.

Pressenævnet udtaler på denne baggrund kritik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Gråsten Avis at offentliggøre følgende med lige så fremtrædende placering som læserbrevene af 9. april og 7. maj 2013 og artiklen af 16. april 2013 og med en lige så iøjefaldende opsætning og typografi, jf. ovenfor:

” [Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Gråsten Avis for ikke at bringe Pressenævnets kritik synligt nok

[Underrubrik]

Da Gråsten Avis ikke bragte en kritik fra Pressenævnet på den måde som nævnet havde givet besked på, bringer vi nu et resumé – lige så synligt, som Pressenævnet oprindeligt havde angivet.

[Teksten herunder skal stå i en ramme, dels for at adskille den fra rubrik og underrubrik, dels for at fremhæve den.]

[Rubrik]

Gråsten Avis får igen kritik af Pressenævnet

[Underrubrik]

Pressenævnet kritiserer, at Gråsten Avis bringer læserbreve med grove beskyldninger mod Rønshoved Højskoles forstandere uden at indhente forstandernes kommentarer.

[Brødtekst]

Det drejer sig om læserbrevene ”Der er atter ballade på Rønshoved Højskole”, og ”Bestyrelsen bør fjerne [Klager A] og [Klager B]”. Pressenævnet kritiserer avisen, fordi den ikke har belæg for at skrive ”atter” ballade. Dernæst får Gråsten Avis kritik for at bringe beskyldninger, der er så grove, at de overskrider grænserne for det frisprog, som tillades i læserbreve. Beskyldningerne burde derfor have været forelagt [Klager A] og [Klager B]. Da det ikke er sket, har Gråsten Avis ensidigt gengivet læserbrevsskribentens synspunkter.

Senere skrev Gråsten Avis ”[Klager B] stævnet for injurier” . Ifølge artiklen havde læserbrevsskribenten på det tidspunkt stævnet [Klager B], men det var ikke korrekt.

Pressenævnet kritiserer Gråsten Avis for dels at bringe forkerte oplysninger, dels for ikke have gjort nok for at få en kommentar fra [Klager B].

Begge afgørelser fra Pressenævnet kan læses på www.pressenaevnet.dk”

Klagerne har klaget over offentliggørelsen i henhold til Pressenævnets kendelse af 13-70-00460.

Sagen angik klager over tre læserbreve og en artikel i Gråsten Avis. Sagens parter var Rønshoved Højskole, [Klager A] og [Klager B] og [Klager C] mod Gråsten Avis.

Sagsfremstilling

I Pressenævnets kendelse af 27. august 2013 hed det blandt andet:

”God presseskik

Læserbrevene af 9. april og 7. og 14. maj 2013

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den, der kan være krænket, jf. punkt A.1-A.3.

Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at der i lederartikler og debatindlæg må tillades en højere grad af frisprog end i nyhedsindslag og reportager.

Efter det for nævnet oplyste, var Gråsten Avis’ redaktør [Redaktøren] ansat som lærer på Rønshoved Højskole i perioden januar 2003 – november 2007 og sad i skolebestyrelsen i perioden december 2003 – september 2007. Efter det oplyste, blev han afskediget på grund af pligtforsømmelse.

Efter det for nævnet oplyste søgte[Læserbrevsskribenten] i 2001 stillingen som forstander på højskolen i konkurrence med [Klager B]. [Læserbrevsskribenten] var i foråret 2013 kursist på højskolen og blev bortvist. Pressenævnet finder, at disse forhold gav Gråsten Avis anledning til at udvise agtpågivenhed over for [Læserbrevsskribenten]s udtalelser, ligesom avisens redaktør i en nyhedsdækning, hvor han selv har personlige interesser, må være særlig varsom med, at oplysningerne er korrekte, og at de krænkede personer får lejlighed til at udtale sige.

Nævnet finder, at [Læserbrevsskribenten]s læserbreve indeholdt en række alvorlige beskyldninger mod [Klager A] og [Klager B], som overskred grænserne for det frisprog, som tillades i læserbreve.

Således finder Pressenævnet, at beskyldningerne mod [Klager A] og [Klager B]

- for bl.a. at overvåge, true og straffe højskoleelever,

- for at skjule oplysninger for skolekredsen,

- om misinformation om elevtal og økonomi,

- om misbrug af offentlige støtteordninger,

- om dårligt arbejdsmiljø og

- om nepotisme

kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager A] og [Klager B], og oplysningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for forstanderne.

Da det ikke skete, gengav Gråsten Avis ensidigt [Læserbrevsskribenten]s synspunkter.

Pressenævnet udtaler derfor kritik af Gråsten Avis.

Pressenævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at rubrikken ”Der er atter ballade på Rønshoved Højskole” er formuleret af Gråsten Avis. Rubrikken giver indtryk af, at der tidligere har været uro vedrørende højskolen.

Gråsten Avis bragte i 2012 en række artikler om Rønshoved Højskole, som blev påklaget til Pressenævnet. Artiklerne indeholdt bl.a. anklager mod forstanderne fremsat af en tidligere bestyrelsesformand.

Nævnet kritiserede Gråsten Avis for utilstrækkelig kontrol af den tidligere bestyrelsesformands anklager. Pressenævnet finder derfor, at der er tale om ukorrekte oplysninger, når Gråsten Avis i rubrikken oplyser, at der ”atter” er ballade på Rønshoved Højskole.

Pressenævnet udtaler derfor kritik af Gråsten Avis.

Artiklen af 16. april 2013

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at en retsreportage bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter, jf. punkt C.3.

Nævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at Retten i Sønderborg den 14. maj 2013 modtog [Læserbrevsskribenten]s stævning mod [Klager B], og at stævningen den 8. juni 2013 endnu ikke var forkyndt for [Klager B].

Oplysningerne om stævningen af [Klager B] i Gråsten Avis den 16. april 2013 er således udokumenterede.

Pressenævnet udtaler derfor kritik af Gråsten Avis for at bringe oplysningerne. Det forhold, at [Klager B] ikke besvarede henvendelsen fra Gråsten Avis’ salgschef, kan ikke føre til et andet resultat.

Nævnet finder – udover de kritiserede forhold – ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af Gråsten Avis.

Pressenævnet finder, at kritikken skal udbredes i et omfang svarende til udbredelsen af Gråsten Avis den 9. og 16. april og 7. maj 2013 således, at læserne fra 9. og 16. april og 7. maj 2013 får mulighed for at blive bekendt med kritikken.

Gråsten Avisen bragte den 14. maj 2013 dele af [Klager C]s genmæletekst som et læserbrev, hvori bestyrelsesformanden kommenterede en række af de beskyldninger, som [Læserbrevsskribenten] har rettet mod [Klager A] og [Klager B]. Det drejer sig om beskyldningerne om misinformation om elevtal og økonomi, misbrug af offentlige støtteordninger, dårligt arbejdsmiljø og nepotisme.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Gråsten Avis at offentliggøre følgende med lige så fremtrædende placering som læserbrevene af 9. april og 7. maj 2013 og artiklen af 16. april 2013 og med en lige så iøjefaldende opsætning og typografi:

”[Rubrik]Gråsten Avis får igen kritik af Pressenævnet

[Underrubrik]

Pressenævnet kritiserer, at Gråsten Avis bringer læserbreve med grove beskyldninger mod Rønshoved Højskoles forstandere uden at indhente forstandernes kommentarer

[Brødtekst]I læserbrevene ”Der er atter ballade på Rønshoved Højskole” og ”Bestyrelsen bør fjerne [Klager A] og [Klager B]” blev Rønshoved Højskoles forstandere beskyldt for bl.a. at overvåge, true og straffe højskolens elever og for at skjule oplysninger for skolekredsen.

For det første kritiserer Pressenævnet overskriften ”Der er atter ballade på Rønshoved Højskole”, idet Gråsten Avis ikke har belæg for at skrive ”atter”.

Dernæst er beskyldningerne så grove, at de overskrider grænserne for det frisprog, som tillades i læserbreve. Beskyldningerne burde derfor have været forelagt [Klager A] og [Klager B]. Da det ikke er sket, har Gråsten Avis ensidigt gengivet læserbrevsskribentens synspunkter.

Derfor får Gråsten Avis kritik af Pressenævnet.

Senere skrev Gråsten Avis artiklen ”[Klager B] stævnet for injurier” med underteksten ”Forstander på Rønshoved Højskole [Klager B] bliver nu stævnet ved retten i Sønderborg for injurier”. Ifølge artiklen havde læserbrevsskribenten på det tidspunkt stævnet [Klager B], men det var ikke korrekt.

Pressenævnet kritiserer Gråsten Avis for dels at bringe forkerte oplysninger, dels for ikke have gjort nok for at få en kommentar fra [Klager B].

Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

Den 28. august 2013 blev kendelsen sendt til Gråsten Avis. Pressenævnet bemærkede i den forbindelse, at nævnet havde pålagt den ansvarshavende redaktør at offentliggøre nævnets resumé ”nøjagtig således, som det er anført i kendelsen på side 28 nederst og frem til og med pressenaevnet.dk”.

Den 3. september 2013 bragte Gråsten Avis Pressenævnets resumé på den nederste højre del af side 10. Overskriften var bragt med mindre skrift end artiklen på den øverste del af siden. Der var ikke anført nogen underrubrik.

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagernes synspunkter

Klagerne har anført, at offentliggørelsen af kendelsen 13-70-00460 ikke er sket på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Kendelsen skulle have været offentliggjort med en lige så iøjefaldende opsætning og typografi som de påklagede læserbreve.

2.2 Gråsten Avis’ synspunkter

Indklagede har anført, at avisens placering af offentliggørelsesteksten i fuldt omfang lever op til Pressenævnets bestemmelser i kendelsen. Gråsten Avis/Bov Avis har desuden gjort en ekstra indsats for tæt på deadline for avisen at sørge for en hurtig og tydelig placering.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Det følger af medieansvarslovens § 49, at nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

I kendelsen 13-70-00460 pålagde nævnet Gråsten Avis at offentliggøre Pressenævnets resumé ”[…] med lige så fremtrædende placering som læserbrevene af 9. april og 7. maj 2013 og artiklen af 16. april 2013 og med en lige så iøjefaldende opsætning og typografi”.

Gråsten Avis har den 3. september 2013 på side 10 indholdsmæssigt bragt den tekst, som blev bestemt ved Pressenævnets kendelse af 27. august 2013.

Derimod ses placeringen, opsætningen og typografien ikke at være i overensstemmelse med Pressenævnets kendelse af 27. august 2013.

Gråsten Avis har således bragt rubrikkens skriftstørrelse med mindre skrift end rubrikkerne til de ovennævnte kritiserede læserbreve/artikel.

Herudover har Gråsten Avis ikke bragt en underrubrik, idet teksten i ”underrubrikken” ikke ses at adskille sig tydeligt fra brødteksten. I forbindelse med de kritiserede læserbreve/artikel bragte Gråsten Avis underrubrikker.

Endelig har Gråsten Avis bragt resuméet på den nederste halvdel af siden, mens de kritiserede læserbreve/artikel alle ses bragt på øverste halvdel af den side, hvor de blev bragt.

Gråsten Avis har herefter ikke bragt det resumé, som Pressenævnet bestemte ved kendelsen af 27. august 2013, med lige så fremtrædende placering som læserbrevene af 9. april og 7. maj 2013 og artiklen af 16. april 2013 og med en lige så iøjefaldende opsætning og typografi.

Pressenævnet udtaler på denne baggrund kritik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Gråsten Avis at offentliggøre følgende med lige så fremtrædende placering som læserbrevene af 9. april og 7. maj 2013 og artiklen af 16. april 2013 og med en lige så iøjefaldende opsætning og typografi, jf. ovenfor:

[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Gråsten Avis for ikke at bringe Pressenævnets kritik synligt nok

[Underrubrik]

Da Gråsten Avis ikke bragte en kritik fra Pressenævnet på den måde som nævnet havde givet besked på, bringer vi nu et resumé – lige så synligt, som Pressenævnet oprindeligt havde angivet.

[Teksten herunder skal stå i en ramme, dels for at adskille den fra rubrik og underrubrik, dels for at fremhæve den.]

[Rubrik]

Gråsten Avis får igen kritik af Pressenævnet

[Underrubrik]

Pressenævnet kritiserer, at Gråsten Avis bringer læserbreve med grove beskyldninger mod Rønshoved Højskoles forstandere uden at indhente forstandernes kommentarer.

[Brødtekst]Det drejer sig om læserbrevene ”Der er atter ballade på Rønshoved Højskole”, og ”Bestyrelsen bør fjerne [Klager A] og [Klager B]”. Pressenævnet kritiserer avisen, fordi den ikke har belæg for at skrive ”atter” ballade. Dernæst får Gråsten Avis kritik for at bringe beskyldninger, der er så grove, at de overskrider grænserne for det frisprog, som tillades i læserbreve. Beskyldningerne burde derfor have været forelagt [Klager A] og [Klager B]. Da det ikke er sket, har Gråsten Avis ensidigt gengivet læserbrevsskribentens synspunkter.

Senere skrev Gråsten Avis ”[Klager B] stævnet for injurier”. Ifølge artiklen havde læserbrevsskribenten på det tidspunkt stævnet [Klager B], men det var ikke korrekt.

Pressenævnet kritiserer Gråsten Avis for dels at bringe forkerte oplysninger, dels for ikke have gjort nok for at få en kommentar fra [Klager B].

Begge afgørelser fra Pressenævnet kan læses på www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 22. oktober 2013