Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00538

Resumé

Helsingør Dagblad skrev om en campingvogn, at den var fyldt med katte. Dagbladet tog billeder af campingvognens indre uden først at undersøge, om den var beboet, hvilket den var. Avisen skrev også, at den måske stod ulovligt, hvilket den ikke gjorde.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvist, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens § 264 er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Efter det oplyste lægges til grund, at det ikke ved skiltning eller lignende fremgår, at grunden, hvor klagers campingvognen er anbragt, er privat område. Det lægges endvidere til grund, at [Klager] jævnligt bor i campingvognen

Det fremgår af Helsingør Dagblads artikel af 13. september 2013, at avisen var usikker på, om campingvognen blev brugt som menneskelig beboelse.

Da Helsingør Dagblad således var i tvivl om, hvorvidt campingvognen var beboet, burde avisen have undersøgt, om dette var tilfældet, inden avisen offentliggjorde billeder af campingvognens indre.

Da det ikke skete, udtaler Pressenævnet kritik af Helsingør Dagblad.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at oplysningerne i artiklen af 13. september 2013 om, at campingvognen kan være henstillet ulovligt på grunden, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], og oplysningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Da Helsingør Dagblad var usikker på, om campingvognen var beboet, burde avisen have undersøgt, om dette var tilfældet, inden avisen bragte oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for campingvognens eventuelle beboer.

Oplysningerne i artiklen havde ikke en sådan aktualitet, at Helsingør Dagblad ikke kunne have afventet klagers eventuelle bemærkninger. Pressenævnet finder, at avisen herved har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

Nævnet finder herudover ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Helsingør Dagblad at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Helsingør Dagblad for artikler om en campingvogn fyldt med katte

[Underrubrik]

Dagbladet tog billeder ind af vinduet uden først at undersøge om campingvognen var beboet og skrev at campingvognen måske stod ulovligt.

[Tekst]

I september skrev Helsingør Dagblad en artikel under overskriften Gammel campingvogn fyldt med vilde katte . Samtidigt bragte avisen billeder af campingvognen, herunder billeder der viste en del af campingvognen indefra. Den følgende dag fulgte dagbladet op på historien. I artiklerne kunne man blandt andet læse, at der var en masse katte i og ved campingvognen, at Dyrenes Beskyttelse var bekymrede, at campingvognen måske var beboet, og at den måske stod ulovligt.

Pressenævnet kritiserer Helsingør Dagblad for at skrive, at campingvognen kunne stå ulovligt, ligesom avisen får kritik for at skrive, at avisen var usikker på, om campingvognen blev brugt som menneskelig beboelse samtidig med at avisen viste billeder af campingvognens indre, uden at undersøge forholdene nærmere.

Oplysningerne kan virke krænkende og skadelige på beboeren af campingvognen, og Helsingør Dagblad burde derfor have undersøgt disse forhold nærmere. Da dette ikke er sket, får Helsingør Dagblad kritik af Pressenævnet.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artikler bragt i Helsingør Dagblad den 13. og 14. september 2013, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

De påklagede artikler

Den 13. september 2013 bragte Helsingør Dagblad følgende forsidehenvisning:

”Dyrenes Beskyttelse undersøger sagen:

Helsingør, side 6

Gammel campingvogn fyldt med vilde katte”

Henvisningen var illustreret af et nærbillede af en kat, som kiggede ud gennem en vinduesramme

På side 6 bragte avisen artiklen ”Hemmeligt kattesamfund i det grønne” med underrubrikken ”En campingvogn i et område ved Rørtang og Julianelund fungerer som hjem for en større flok katte, men bærer også præg af menneskelig beboelse. Myndighederne kender intet til dens eksistens.” Af artiklen fremgik følgende:

”HELSINGØR: I et grønt område mellem Julianelund ved Gurrevej og industriområdet Rørtang i Helsingør står en uindregistreret campingvogn klodset op.

Den anes kun lige akkurat fra stien for enden af [Gadenavn], og vognen er desuden forsøgt skærmet af for omverdenen med en grøn plastikpresenning.

Campingvognen, der er forsynet med danske prøveplader som udløb sidste år, har stået på stedet i flere måneder, og virker ikke egnet som menneskebolig.

Dens interiør er nedbrudt, men der ses biblioteksbøger og -plader, aviser, magasiner, malerpensler, gryder og pander sengetøj i vognen.

Der var dog ingen mennesker at finde i eller omkring campingvognen, da Helsingør Dagblad var på besøg i går, men til gengæld vrimlede det med katte.

Sovesteder og foderpladser

Omkring 25 herreløse voksne katte og killinger bor i vognen, og der er indrettet sovesteder og foderpladser til kattene flere steder uden for og inde i selve campingvognen.

Meget tyder på, at der med jævne mellemrum dukker mennesker op for at fodre kattene, som da også virker til at være i nogenlunde foderstand.

Helsingør Kommune havde ikke kendskab til vognens eksistens, da redaktionen forhørte sig om den i går, men park og vej-afdelingen vil nu undersøge sagen nærmere.

Det er nemlig ikke lovligt at henstille en campingvogn på kommunens jorder, men da vognen er værdiløs må kommunen selv bære omkostningerne ved at få den fjernet med mindre der kan findes en ejer.

Kan lide nød

Nordsjællands Politi i Helsingør har ikke fået anmeldelser om vognen og oplyser i øvrigt, at der ikke er tale om en politisag med mindre vognen er stjålet eller der er begået ulovlig indtrængning på privat område.

Kommunikationschef Tina Engberg fra Dyrenes Beskyttelse oplyser, at hvis der er tale om katte, som er dumpet i området af deres ejere, så kan de lide nød i det vilde kattehierarki, der opstår, hvis kattefodreren eller -fodrerne mister interessen for dem.

Værnet vil nu sende en medarbejder ud for at se til kattene i campingasylet i det grønne.”

Artiklen var illustreret af tre billeder. To af billederne viste campingvognens indre og nogle katte. På billederne ses bl.a. sengetøj, blade og aviser, samt gryder, der bærer præg af at have været i brug. Til billederne bragtes billedteksterne: ”Vognens indre bærer præg af, at der også har holdt – eller holder – mennesker til i kattehjemmet” og ”Op mod 25 katte har deres hjem i en campingvogn ved Rørtang. Hvem fodrer dem? Hvis er campingvognen? Bor der også et menneske i vognen?”. Det tredje billede viste campingvognen set udefra med billedteksten: ”En nødtørftig afskærmning mod omverdenen virker ikke rigtig efter hensigten. Men campingvognen er alligevel let at overse i det grønne område”.

Helsingør Dagblad bragte den 14. september 2013 på side 8 artiklen ”Mystisk kattemor studerer musik” med underrubrikken ”Den kattefyldte campingvogn ved Julianelund tilhører en kvinde, som har fået lov til at stille den op på grunden af ejeren. Men dyrevenner frygter for kattenes ve og vel.” Af artiklen fremgik følgende:

”HELSINGØR: Ejeren af den grund, som er hjemsted for en campingvogn fyldt med katte (læs Helsingør Dagblad fredag) blev ganske forbavset, da han læste HD i går.

For flere måneder siden gav han en kvinde i 40-års alderen, som hævdede at hun var musikstuderende, lov til at stille en campingvogn op på den ubenyttede grund, så hun kunne nyde sommermånederne i det grønne.

I mellemtiden udviklede stedet sig til et kattehjem idet kattene tilsyneladende har overtaget campingvognen.

Ifølge grundejeren så fodrer kvinden kattene med jævne mellemrum, og de skulle ikke lide nød.

Men grundejeren ved ikke, hvem kvinden er, og han har heller ikke hendes telefonnummer.

Campingvognen kan ikke blive stående, for grunden er solgt til Helsingør Kommune, som efter planen skal overtage den i løbet af en overskuelig fremtid.

Bland jer udenom

Dyrenes Beskyttelse har efter Helsingør Dagblads omtale af kattevognen ved Julianelund haft kontakt med den kvindelige ejer. Hun har fortalt Dyrenes Beskyttelse at hun ikke ønskede organisationens indblanding.

Mange dyrevenner har henvendt sig til Helsingør Dagblad efter omtalen, og de har givet udtryk for bekymring for kattenes fremtidige ve og vel i sær nu, da efterår og vinter står for døren.

En person, som kender den kvinde, der ejer campingvognen, hævder, at vognen er kvindens eneste hjem, men det har ikke været muligt for redaktionen at få kontakt til hende.

Læs mere om udviklingen i sagen om campingkattene i næste uges udgaver af Helsingør Dagblad.”

Artiklen var illustreret af et billede af en kat i naturen – angiveligt lige ved afskærmningen. Til billedet var isat følgende tekst: ”Et væld af katte holder til ved en campingvogn her ved Julianelund og industrikvarteret Rørtang. De har det godt, men dyrevenner er bekymret for deres fremtidige tarv.”

Yderligere oplysninger

[Klager] offentliggjorde den 17. september 2013 sine bemærkninger til Helsingør Dagblads artikler på avisens Facebook-side og oplyste, at hun ville klage til Pressenævnet og politianmelde Helsingør Dagblad.

Helsingør Dagblad kommenterede samme dag [Klager]s bemærkninger og anførte hovedsagligt de samme synspunkter, som avisen siden har anført over for Pressenævnet.

Efter det oplyste har Helsingør Dagblad ikke bragt yderligere artikler om campingvognen og kattene.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at Helsingør Dagblad har handlet i strid med god presseskik, herunder at avisen har handlet i strid med punkterne A.1-A.5 og A.7 samt punkterne B.1 og B.6-B.8.

Helsingør Dagblad er som følge af artiklerne blevet politianmeldt, ligesom [Klager] ønsker at anlægge civilt søgsmål mod Helsingør Dagblad.

Klager finder, at hun ufrivilligt og grundløst er blevet udstillet og nedgjort i Helsingør Dagblad uden mulighed for selv at blive hørt. Klager er dybt krænket over at være blevet trukket ud af sit skjul og få sit hjem udstillet i pressen. Der er tale om fejlresearch på fakta.

Avisen antyder, at [Klager] har begået ulovligheder, ved i artiklen af 13. september 2013 at skrive, at det ”ikke [er] lovligt at henstille en campingvogn på kommunens jorder[..]”.

Helsingør Dagblad har begået ulovligheder ved at trænge ind på den private grund, trække gardinerne til side og dernæst fotografere ind i klagers hjem gennem vinduerne. Det er ikke korrekt, når Helsingør Dagblad oplyser, at der ikke var ruder i vinduerne, og at døren stod halvt åben.

Helsingør Dagblads artikler har haft store følger for klager og hendes katte.

2.2 Helsingør Dagblads synspunkter

Helsingør Dagblad har anført, at avisen ikke har handlet i strid med god presseskik.

Avisenhar i to artikler beskrevet, at der i en meget faldefærdig campingvogn på et meget øde område i udkanten af Helsingør bor en hele masse katte. Avisen har på intet tidspunkt skrevet, at der her var tale om noget muligvis ulovligt eller suspekt. Klagers navn er aldrig blevet nævnt.

Helsingør Dagblad har ikke haft kendskab til, at der var tale om en privat grund, idet stedet ligner et almindeligt, offentligt skovområde med høje træer, buske og højt, engagtigt græs. Der er ingen skiltning om privat grund. Klager er ikke ejer af grunden.

Helsingør Dagblad har aldrig været inde i campingvognen. Der var ingen ruder i vinduerne, og døren var halvt åben og ved at falde af i hængslerne. Avisen har kun taget billeder af kattene udefra.

Helsingør Dagblad beklager, hvis klager føler sig forulempet. Det har aldrig været meningen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvist, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens § 264 er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Efter det oplyste lægges til grund, at det ikke ved skiltning eller lignende fremgår, at grunden, hvor klagers campingvognen er anbragt, er privat område. Det lægges endvidere til grund, at [Klager] jævnligt bor i campingvognen

Det fremgår af Helsingør Dagblads artikel af 13. september 2013, at avisen var usikker på, om campingvognen blev brugt som menneskelig beboelse.

Da Helsingør Dagblad således var i tvivl om, hvorvidt campingvognen var beboet, burde avisen have undersøgt, om dette var tilfældet, inden avisen offentliggjorde billeder af campingvognens indre.

Da det ikke skete, udtaler Pressenævnet kritik af Helsingør Dagblad.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at oplysningerne i artiklen af 13. september 2013 om, at campingvognen kan være henstillet ulovligt på grunden, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], og oplysningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Da Helsingør Dagblad var usikker på, om campingvognen var beboet, burde avisen have undersøgt, om dette var tilfældet, inden avisen bragte oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for campingvognens eventuelle beboer.

Oplysningerne i artiklen havde ikke en sådan aktualitet, at Helsingør Dagblad ikke kunne have afventet klagers eventuelle bemærkninger. Pressenævnet finder, at avisen herved har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

Nævnet finder herudover ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Helsingør Dagblad at offentliggøre følgende:

[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Helsingør Dagblad for artikler om en campingvogn fyldt med katte

[Underrubrik]

Dagbladet tog billeder ind af vinduet uden først at undersøge om campingvognen var beboet og skrev at campingvognen måske stod ulovligt.

[Tekst]

I september skrev Helsingør Dagblad en artikel under overskriften Gammel campingvogn fyldt med vilde katte. Samtidigt bragte avisen billeder af campingvognen, herunder billeder der viste en del af campingvognen indefra. Den følgende dag fulgte dagbladet op på historien. I artiklerne kunne man blandt andet læse, at der var en masse katte i og ved campingvognen, at Dyrenes Beskyttelse var bekymrede, at campingvognen måske var beboet, og at den måske stod ulovligt.

Pressenævnet kritiserer Helsingør Dagblad for at skrive, at campingvognen kunne stå ulovligt, ligesom avisen får kritik for at skrive, at avisen var usikker på, om campingvognen blev brugt som menneskelig beboelse samtidig med at avisen viste billeder af campingvognens indre, uden at undersøge forholdene nærmere.

Oplysningerne kan virke krænkende og skadelige på beboeren af campingvognen, og Helsingør Dagblad burde derfor have undersøgt disse forhold nærmere. Da dette ikke er sket, får Helsingør Dagblad kritik af Pressenævnet.

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 22. oktober 2013