Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledning
Kapitel 2 Forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders ansvarsforsikring og garantistillelse
Kapitel 3 Forsikringsagentvirksomheders samt administrationsselskabers ansvarsforsikring og garantistillelse
Kapitel 4 Betroede midler
Kapitel 5 Garantistillelse for betroede midler
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelses-, overgangs- og revisionsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler1)

I medfør af § 20, stk. 5, og § 28, stk. 5, og § 54, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Indledning

§ 1. Denne bekendtgørelses kapitel 2-7 finder anvendelse på:

1) Forsikringsmæglervirksomheder.

2) Genforsikringsmæglervirksomheder.

3) Forsikringsagentvirksomheder.

4) Administrationsselskaber, der handler på vegne af forsikringsagentvirksomheder omfattet af nr. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 4-7 finder anvendelse på underagentvirksomheder og administrationsselskaber, der handler på vegne af flere underagentvirksomheder.

Kapitel 2

Forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders ansvarsforsikring og garantistillelse

§ 2. Det er en betingelse for at udøve virksomhed som forsikringsmægler eller genforsikringsmægler, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab om,

1) at virksomheden er dækket af en ansvarsforsikring,

2) at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, virksomheden ifalder ved uagtsomt forhold udvist af virksomheden eller nogen, denne hæfter for,

3) at ansvarsforsikringen dækker virksomhedens aktiviteter i alle lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og

4) at ansvarsforsikringens dækningssum er på mindst 1.250.618 euro pr. skadetilfælde og på mindst 1.875.927 euro for alle skadetilfælde pr. forsikringsår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I virksomheder med 10 eller flere registrerede forsikringsmæglere skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 3.338.462 euro.

Stk. 3. Er ansvarsforsikringen for den enkelte virksomhed etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere samarbejdende virksomheder eller som medlem af en brancheforening, gælder de i stk. 1, nr. 4, anførte dækningssummer for hver deltagende virksomhed, jf. dog stk. 2.

§ 3. Det er endvidere en betingelse,

1) at ansvarsforsikringen indeholder dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement),

2) at ansvarsforsikringen indeholder ret for virksomheden til ved forsikringens ophør som følge af virksomhedens ophør at forsikre sig mod erstatningskrav, der er rejst og anmeldt senest 3 år efter virksomhedens ophør, jf. § 4, stk. 1, og

3) at ansvarsforsikringen i forhold til tredjemand dækker erstatningskrav, der er rejst og anmeldt senest 3 år efter ansvarsforsikringens ophør, i det omfang der ikke er tegnet ansvarsforsikring i andet forsikringsselskab med fuld retroaktiv dækning.

§ 4. Ved en virksomheds konkurs eller ophør på anden måde, samt ved inddragelse af tilladelse, skal virksomheden tegne en afløbsforsikring, der dækker erstatningsansvar i forbindelse med erstatningskrav, der er rejst og anmeldt senest 3 år efter virksomhedens ophør.

Stk. 2. Forsikringens dækningssum skal udgøre mindst 1.250.618 euro pr. skadetilfælde og mindst 1.875.927 euro for alle skadetilfælde. De nævnte dækningssummer er gældende for hele den 3-årige afløbsperiode.

Stk. 3. Ophører virksomheden, f. eks. ved overdragelse af kundeporteføljen til en anden virksomhed, kan den overtagende virksomheds forsikringsselskab over for Finanstilsynet erklære, at den eksisterende ansvarsforsikring udvides til at dække erstatningskrav fra den overdragende forsikringsmæglervirksomhed eller genforsikringsmæglervirksomheds kunder, som vedrører en erstatningsberettiget ydelse, der er modtaget inden overdragelsen og som er rejst, og anmeldt senest 3 år efter overdragelsen.

Stk. 4. Kan der ikke opnås dækningstilsagn som angivet i stk. 3 fra den overtagende forsikringsmæglervirksomheds eller genforsikringsmæglervirksomheds forsikringsselskab, skal den ophørende virksomhed etablere selvstændig afløbsforsikring af samme omfang som angivet i stk. 1 og 2.

§ 5. Selvom den i § 4 omhandlede forsikring ikke tegnes, eller ansvarsforsikringen ophører af anden grund, og uden at ny ansvarsforsikring af samme omfang er tegnet i et andet forsikringsselskab, hæfter forsikringsselskabet for tredjemands krav, der er rejst og anmeldt mod forsikringsmæglervirksomheden eller genforsikringsmæglervirksomheden senest 3 år efter ansvarsforsikringens ophør.

Stk. 2. I forhold til tredjemand kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør efter anmodning fra forsikringsselskabet fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet.

§ 6. Ved indsendelse af forsikringserklæring indestår forsikringsselskabet for, at ansvarsforsikringen opfylder reglerne i §§ 2-5. Forsikringsselskabets erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

§ 7. For virksomheder, der har en forbindelse som angivet i § 5, stk. 1, nr. 7 og 8, i lov om finansiel virksomhed til selskaber uden vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, tager Finanstilsynet konkret stilling til om indhold og omfang af en etableret forsikringsdækning svarer til reglerne i §§ 2-5.

§ 8. En virksomhed kan til opfyldelse af reglerne i §§ 2-5 i stedet tegne en garantistillelse i et pengeinstitut.

Stk. 2. Ved indsendelse af garantierklæring indestår pengeinstituttet for, at garantistillelsen opfylder reglerne i §§ 2-4 og § 5, stk. 1. Garantistillers erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

Kapitel 3

Forsikringsagentvirksomheders samt administrationsselskabers ansvarsforsikring og garantistillelse

§ 9. Det er en betingelse for, at en erhvervsvirksomhed (herefter kaldet forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab) kan indgå aftale om salg af forsikringsprodukter for et forsikringsselskab, der er anmeldt som grænseoverskridende tjenesteyder i medfør af § 31 i lov om finansiel virksomhed, at der til Finanstilsynet indsendes

1) en erklæring fra et forsikringsselskab om, at forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet er dækket af en ansvarsforsikring, jf. stk. 4 og § 10, eller

2) en erklæring om, at det forsikringsselskab, som der er indgået forsikringsformidlingsaftale med, har påtaget sig ansvar for uagtsomt forhold udvist af forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet i forbindelse med forsikringsformidlingen.

Stk. 2. En forsikringsagentvirksomhed, et administrationsselskab samt en filial af en forsikringsagentvirksomhed, der er anmeldt i medfør af § 43, stk. 1 i lov om forsikringsformidling, som indgår aftale med en erhvervsvirksomhed (herefter kaldet underagentvirksomhed eller administrationsselskab) om salg af de mellem parterne aftalte forsikringsprodukter, skal være dækket af en ansvarsforsikring, jf. stk. 4 og § 10.

Stk. 3. En forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab, der er registreret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, som indgår aftale med en erhvervsvirksomhed (herefter kaldet underagentvirksomhed eller administrationsselskab) om salg af de mellem parterne aftalte forsikringsprodukter, skal være dækket af en ansvarsforsikring, jf. stk. 4 og § 10.

Stk. 4. Det skal fremgå af forsikringsselskabets erklæring om ansvarsforsikringen,

1) at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, som forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet ifalder ved uagtsomt forhold udvist af forsikringsagentvirksomheden, administrationsselskabet eller af underagentvirksomheden, som forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet hæfter for,

2) at ansvarsforsikringen dækker forsikringsagentvirksomhedens, underagentvirksomhedens eller administrationsselskabets aktiviteter i alle lande inden for Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, og

3) at ansvarsforsikringens dækningssum er på mindst 1.250.618 euro pr. skadetilfælde og på mindst 1.875.927 euro for alle skadetilfælde pr. forsikringsår.

Stk. 5. Er ansvarsforsikringen for den enkelte forsikringsagentvirksomhed eller administrationsselskab etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere samarbejdende forsikringsagentvirksomheder eller administrationsselskaber eller etableret som medlem af en brancheforening gælder de i stk. 4, nr. 3, anførte dækningssummer for hver enkelt forsikringsagentvirksomhed eller administrationsselskab.

§ 10. Det er endvidere en betingelse,

1) at ansvarsforsikringen indeholder dækning for en genikrafttrædelse af dækningssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som fælge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement), og

2) at ansvarsforsikringen indeholder ret for forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet til ved forsikringens ophør som følge af forsikringsformidlingsaftalens ophør at forsikre sig mod erstatningskrav, der er rejst og anmeldt senest 3 år efter ansvarsforsikringens ophør, idet omfang der ikke er tegnet ansvarsforsikring i andet forsikringsselskab med fuld retroaktiv dækning.

§ 11. Ved en forsikringsagentvirksomheds eller administrationsselskabs konkurs, ophør samt ved en forsikringsformidlingsaftales ophør skal forsikringsagenten eller administrationsselskabet tegne en afløbsforsikring, der dækker erstatningsansvar i forbindelse med erstatningskrav, der er rejst og anmeldt senest 3 år efter forsikringsagentvirksomhedens, administrationsselskabets eller forsikringsformidlingsaftalens ophør.

Stk. 2. Forsikringens dækningssum skal udgøre mindst 1.250.618 euro pr. skadetilfælde og mindst 1.875.927 euro for alle skadetilfælde. De nævnte dækningssummer er gældende for hele den 3-årige afløbsperiode.

Stk. 3. Selvom den i stk. 1 omhandlede forsikring ikke tegnes, eller ansvarsforsikringen ophører af anden grund og uden at ny ansvarsforsikring af samme omfang er tegnet i et andet forsikringsselskab, hæfter forsikringsselskabet for tredjemands krav mod forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet, der er rejst og anmeldt senest 3 år efter ansvarsforsikringens ophør.

Stk. 4. I forhold til tredjemand kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør på anmodning fra forsikringsselskabet fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet.

§ 12. Ved indsendelse af forsikringserklæring indestår forsikringsselskabet for, at ansvarsforsikringen opfylder reglerne i § 9, stk. 1 og stk. 4 og 5, § 10 og § 11, stk. 1-3. Forsikringsselskabets erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

§ 13. For forsikringsagentvirksomheder eller administrationsselskaber, der har en forbindelse som angivet i lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 7 og 8, til selskaber uden vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, tager Finanstilsynet konkret stilling til om indhold og omfang af en etableret forsikringsdækning svarer til reglerne i § 9, stk. 1 og stk. 4-5, § 10 og § 11, stk. 1-3.

§ 14. En forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab kan til opfyldelse af reglerne i §§ 9-11 i stedet tegne en garantistillelse i et pengeinstitut.

Stk. 2. Ved indsendelse af garantierklæring indestår pengeinstituttet for, at garantistillelsen opfylder reglerne i § 9, stk. 1 og stk. 4 og 5, § 10 og § 11, stk. 1-3. Pengeinstituttets erklæring afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

Kapitel 4

Betroede midler

§ 15. Hvis en virksomhed omfattet af § 1 som led i forsikringsformidlingsvirksomheden modtager betroede midler, skal disse indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut (klientkonto), der omfattes af en garanti, jf. kapitel 5.

Stk. 2. En forsikringsmæglervirksomhed og genforsikringsmæglervirksomhed skal samtidig med ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet, eller hvis tilladelse er givet, når sådanne midler modtages, indsende bevis for oprettelse af klientkonto.

Stk. 3. Andre forsikringsformidlingsvirksomheder indsender bevis for oprettelse af klientkonto, hvis sådanne midler modtages i forbindelse med anmeldelse om registrering eller når sådan klientkonto oprettes.

§ 16. På en klientkonto skal indsættes beløb, herunder præmier og forsikringsudbetalinger, som virksomheden modtager som led i forsikringsformidlingsvirksomheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beløb, der er dækket af en frigørelsesattest fra et forsikringsselskab, kan ikke indsættes på klientkontoen.

Stk. 3. Provision, herunder forskud herpå, samt andre vederlag, som virksomheder jf. § 1, stk. 1, nr. 3 og 4 og stk. 2 modtager som led i forsikringsformidlingsvirksomheden, skal uden unødigt ophold fraføres klientkontoen.

§ 17. En klientkonto oprettes i forsikringsformidlingsvirksomhedens navn og er undergivet virksomhedens rådighed.

§ 18. En klientkonto må kun oprettes i pengeinstitutter, som ved en af Finanstilsynet godkendt erklæring har forpligtet sig til at overholde bestemmelserne i stk. 2.

Stk. 2. Uanset muligt andet mellemværende med forsikringsformidlingsvirksomheden eller nogen af dennes kunder skal pengeinstituttet ikke ved modregning eller på anden måde kunne disponere over noget på en klientkonto stående beløb, som er fornødent til at dække forsikringsformidlingsvirksomhedens tilsvar til tredjemand for betroede midler.

§ 19. På klientkontoen skal alle betroede midler indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen, herunder beløb der indbetales til forsikringsformidlingsvirksomheden til afholdelse af udlæg for klienten.

Stk. 2. Undtaget herfra er beløb, som umiddelbart efter modtagelsen anvendes til udbetaling for vedkommende berettigedes regning.

§ 20. Enhver forsikringsformidlingsvirksomhed skal føre en oversigt over betroede midler. Forsikringsformidlingsvirksomheden skal have udarbejdet en forretningsgang, der sikrer en korrekt registrering af betroede midler.

§ 21. Finanstilsynet kan til enhver tid og uden angivelse af grund pålægge en forsikringsformidlingsvirksomhed indenfor en af Finanstilsynet fastsat kort frist at indsende en erklæring fra en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven om revision af klientkontoen, jf. § 4 i bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger.

Stk. 2. Har en forsikringsformidlingsvirksomheds oversigt over betroede midler, jf. § 20, været mangelfuld, eller har forsikringsformidlingsvirksomheden i øvrigt overtrådt reglerne om behandling af betroede midler, kan Finanstilsynet pålægge forsikringsformidlingsvirksomheden for en af Finanstilsynet fastsat periode eller indtil videre at indsende klientkontoerklæring, jf. stk. 1, hvert kvartal eller med andet af tilsynet fastsat interval.

Kapitel 5

Garantistillelse for betroede midler

§ 22. Det er en betingelse for, at en forsikringsformidlingsvirksomhed omfattet af § 1 kan modtage betroede midler, jf. kapitel 4, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab eller pengeinstitut (herefter kaldet garantistiller) om,

1) at garantistiller som selvskyldner indestår for krav på betaling af betroede midler, jf. kap. 4 som kan rettes mod forsikringsformidlingsvirksomheden i anledning af dennes virksomhed som forsikringsformidler,

2) at garantistillelsen efter sit indhold giver den sikrede et direkte krav mod garantistiller,

3) at garantistillelsen skal dække krav, som vedrører midler betroet fra og med den dato, garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør (garantiperioden), jf. § 24, og

4) at garantistillelsen ikke er underkastet andre begrænsninger end de efter denne bekendtgørelse tilladte.

Stk. 2. Er garantistillelsen for den enkelte forsikringsformidlingsvirksomhed etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere virksomheder, kan garantistiller være en selvstændig fond eller forening, såfremt fondens eller foreningens tilsagn er således afdækket, at der efter en konkret vurdering af Finanstilsynet findes til hver en tid at foreligge en tilsvarende sikkerhed som efter stk. 1.

§ 23. Garantistillelsen kan begrænses beløbsmæssigt, således at samtlige krav vedrørende hvert enkelt år af garantiperioden kun dækkes med et vist beløb. Dette beløb skal dog udgøre mindst 335.845 euro pr. forsikringsformidlingsvirksomhed.

Stk. 2. Beløbsgrænsen i stk. 1, 2. pkt. reduceres ikke, selvom garantien stilles for en kortere periode end 1 år.

§ 24. Garantistillelsen kan begrænses tidsmæssigt således, at den kun dækker krav, der rejses over for garantistiller senest 3 år efter afslutningen af den opgave, som udløser kravet.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 suspenderes ved sikredes retsforfølgning mod forsikringsformidlingsvirksomheden.

§ 25. Garantierklæringen efter § 22 skal udarbejdes af garantistiller. Garantierklæringen skal afgives på en af Finanstilsynet udarbejdet formular.

Stk. 2. Ved indsendelse af garantierklæring indestår garantistiller for, at garantistillelsen opfylder reglerne i §§ 22-24, stk. 1.

Stk. 3. Garantistillelsen kan kun bringes til ophør på anmodning af garantistiller med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet. Garantistiller kan dog forlange, at garantistillelsen bringes til ophør ugedagen efter anmodningens modtagelse i Finanstilsynet, såfremt anmodningen er begrundet i forsikringsformidlingsvirksomhedens svigagtige forhold.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 26. Overtrædelse af §§ 2-5, § 9, stk. 1-4, §§ 10-11, stk. 1-3, § 15, § 16, §§ 18-20, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1, 2. pkt. straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses-, overgangs- og revisionsbestemmelser

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1390 af 22. december 2008 om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Afløbsforsikringer tegnet med en 5-årig afløbsperiode inden den 15. januar 2009 skal opretholdes med den aftalte afløbsperiode.

Stk. 4. Ansvarsforsikringer, som en underagent har tegnet for indgåede forsikringsformidlingsaftaler med en underagent i medfør af § 9, stk. 2-5 og §§ 10-11 i bekendtgørelse nr. 1390 af 22. december 2008 om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler skal opretholdes indtil forsikringsformidlingsaftalen ophører.

§ 28. De i § 2, stk. 1, nr. 4, § 2, stk. 2, § 4, stk. 2, § 9, stk. 4, nr. 3, § 11, stk. 2 og § 23, stk. 1 angivne beløb for ansvarsforsikringens og garantistillelsens dækningssummer forhøjes automatisk hvert femte år, første gang den 15. januar 2018 og derefter 5 år efter den foregående revision.

Stk. 2. Revision af de pågældende beløb sker med den procentvise ændring af det europæiske forbrugerprisindeks for perioden fra den 15. januar 2013 og til den 15. januar 2018 eller fra datoen for den foregående revision til den nye revision og rundes op til nærmeste hele euro.

Stk. 3. Finanstilsynet offentliggør hvert femte år, med hvilken procent det europæiske forbrugerprisindeks er ændret i perioden.

Finanstilsynet, den 1. november 2013

Ulrik Nødgaard

/ Annette Bjaaland Andersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling, (EF-Tidende 2003 nr. L 9, s. 3).