Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bidragspligtig arbejdsgiverkreds
Kapitel 2 Bidrag
Kapitel 3 Beregning af bidrag
Kapitel 4 Lønrefusion til den valgfri supplerende studieforberedende undervisning
Kapitel 5 Klage
Kapitel 6 Regnskab og revision for institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

I medfør af § 2, stk. 2, § 5, stk. 2, § 12 c, stk. 2, § 20, stk. 5, § 21, stk. 4, og § 22, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 203 af 25. februar 2013, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, fastsættes:

Kapitel 1

Bidragspligtig arbejdsgiverkreds

§ 1. Pligt til indbetaling af bidrag efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har samtlige arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog § 2.

§ 2. Undtaget fra loven er religiøse samfund, der er fritaget for afgiftspligt i medfør af § 2 a, nr. 1, i lov om afgift af lønsum m.v. Undtaget er endvidere Julemærkefonden og dens julemærkehjem.

Stk. 2. Undtagelse efter stk. 1, 1. pkt., gives efter ansøgning og har virkning fra det kvartal, hvori Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag modtager ansøgning med dokumentation for, at fritagelse for afgiftspligt er meddelt i medfør af § 2 a, nr. 1, i lov om afgift af lønsum m.v. Undtagelsen gælder indtil begyndelsen af det kvartal, hvori Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag modtager meddelelse om, at betingelsen for undtagelse ikke længere er opfyldt.

Kapitel 2

Bidrag

§ 3. De i § 1 nævnte arbejdsgivere indbetaler bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovens kapitel 7.

Stk. 2. Det samlede årlige bidrag fastlægges i henhold til lovens § 18, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Bidrag opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med finansieringsbidrag, bidrag til barselsudligning på det private arbejdsmarked og bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

Kapitel 3

Beregning af bidrag

§ 4. Bidrag efter § 3 beregnes kvartalsvis af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på grundlag af de samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, som er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders periode.

Stk. 2. Bidraget for hvert kvartal udgør 1/4 af årsbidraget, for hver gang Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget, hvad der svarer til fuldt ATP-bidrag for medlemmer, der aflønnes månedsvis, jf. § 4 a og § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, i følgende perioder:

Periode
(ATP-bidrag)
Forfaldsdag
(AUB-bidrag)
2. marts – 1. juni
1. juli
2. juni – 1. sep.
1. oktober
2. sep. – 1. dec.
1. januar
2. dec. – 1. marts
1. april

Stk. 3. I det for hvert kvartal beregnede bidrag, jf. stk. 2, fratrækkes for hver arbejdsgiver et beløb, der svarer til 1/4 af det årlige bidrag for en lønmodtager. Dette gælder, uanset hvor mange kvartaler det ATP-bidrag, der danner grundlag for beregningen, vedrører.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 beregnes og betales ikke bidrag, hvis arbejdsgiverne ud over uddannelsessøgende, som nævnt i § 5, har ansatte, hvis samlede beskæftigelse i kvartalet højst svarer til en fuldtidsansat.

Stk. 5. Ud over fradraget efter stk. 3 fratrækkes i det for hvert kvartal beregnede bidrag, jf. stk. 2, et beløb, der svarer til 1/4 af det årlige bidrag for en lønmodtager for hver gang, der er modtaget et ATP-bidrag svarende til 50 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Dette gælder, uanset hvor mange kvartaler det ATP-bidrag, der danner grundlag for beregningen, vedrører.

Stk. 6. Opgørelsen af de samlede bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag foretages for hver ATP-indbetalende enhed.

§ 5. Der beregnes og betales ikke bidrag for de uddannelsessøgende, der er nævnt i lovens § 20, stk. 4, jf. den oversigt over uddannelser, der findes på www.VIRK.dk under menupunktet AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Uddannelser, der ikke er optaget i oversigten, kan opnå bidragsfritagelse for elever, såfremt uddannelserne er omfattet af lovens § 20, stk. 4. Ansøgning om at få uddannelsen godkendt som bidragsfritaget indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med oplysning om uddannelsens indhold, regelgrundlag og andre forhold af betydning for vurdering af, om betingelserne er opfyldt.

Stk. 3. Bidragsfritagelsen har virkning fra det kvartal, hvori Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag godkender uddannelsen som fradragsberettigende.

§ 6. Bidragsfritagelse for elever og uddannelsessøgende ydes ved uddannelsesaftalens anmeldelse til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om arbejdsgiverens navn, adresse og arbejdsgivernummer, elevens eller den uddannelsessøgende navn og CPR-nummer, uddannelsens navn, den lønnede arbejdstid i virksomheden ifølge uddannelsesaftalen samt oplysning om prøvetidens længde. Kopi af den skriftlige uddannelsesaftale, der skal være underskrevet af begge parter, vedlægges, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For uddannelsesforhold indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser skal uddannelsesaftalen ikke vedlægges.

Stk. 3. For andre elever og uddannelsessøgende ansat i staten, kommuner eller regioner kan ansættelsesbrevet træde i stedet for uddannelsesaftalen.

§ 7. Bidragsfritagelse for elever ydes i den normale uddannelsestid, dog højst i 3 år for de i lovens § 20, stk. 4, pkt. 3, nævnte uddannelser. Bidragsfritagelse ydes dog kun, såfremt det aftalte uddannelsesforhold har et samlet omfang på mindst 3 måneder.

Stk. 2. Det er en betingelse for bidragsfritagelse, at uddannelsesaftalen ikke er ophævet inden prøvetidens udløb. For uddannelsessøgende, der er ansat som tjenestemænd på prøve og lignende, anses prøvetiden for at være 3 måneder.

Kapitel 4

Lønrefusion til den valgfri supplerende studieforberedende undervisning

§ 8. Staten afholder en del af de udgifter til lønrefusion efter lovens § 5, stk. 2, som vedrører valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende i en erhvervsuddannelses grundforløb og hovedforløb, jf. § 24, stk. 3 og 4, og § 33 a i lov om erhvervsuddannelser.

§ 9. Statens tilskud, jf. § 8, beregnes med en sats svarende til SU-stipendiesatsen for udeboende, der er fyldt 20 år.

Stk. 2. Ved omregning til ugesats ganges den månedlige SU-stipendiesats med 12 og divideres herefter med 52.

§ 10. Statens tilskud inklusive administrationsomkostninger udbetales kvartalsvis af Undervisningsministeriet til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Betaling sker forskudsvis, og der foretages slutregulering efter årets udgang.

§ 11. Til brug for beregning af statens tilskud til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indberetter institutionerne tilskudsberettigede skoleuger, jf. § 8, til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Indberetningen sker løbende i forbindelse med indberetningen af lønrefusionsbærende skoleuger til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Indberetningen skal indeholde angivelse af elevernes personnumre og uddannelse med speciale samt antal skoleuger.

Stk. 3. Indberetningen kan efter aftale mellem institutionen og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ske elektronisk eller på den lønrefusionsblanket, der anvendes over for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 4. Undervisningsministeriet og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan aftale ændringer i indberetningsmåden.

Kapitel 5

Klage

§ 12. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan inden fire uger efter meddelelse af afgørelsen indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til ATP-lovens § 28. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K.

Kapitel 6

Regnskab og revision for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

§ 13. Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse aflægger regnskab for de ordninger, som skolerne administrerer efter denne lov og efter § 66 k, § 66 t og § 67a, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Regnskabet aflægges som en del af skolens årsregnskab.

§ 14. Revisor for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse attesterer antallet af tilskudsberettigende skoleuger vedrørende den valgfri supplerende studieforberedende undervisning, jf. § 8, ved brug af blanketten Ledelses- og Revisorerklæring, der ligger på www.uvm.dk under menupunktet administration. Blanketten indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Der kan efter aftale mellem institutionen og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag etableres en ordning, hvorefter oplysningerne overføres elektronisk til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag eller institutionerne om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. lovens § 26.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1494 af 12. december 2007 om Arbejdsgivernes Elevrefusion og bekendtgørelse nr. 305 af 12. marts 2013 om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags registrering af uddannelsesaftaler ophæves.

Undervisningsministeriet, den 1. november 2013

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Birgitte Ammitzbøll