Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00555

Resumé

Klager – en person – anmodede for anden gang om genoptagelse af sag nr. 13-70-00460, hvor klager ikke var part.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. En part har krav på genoptagelse af en sag, såfremt der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

Pressenævnet afviste ved kendelse af 9. oktober 2013 klagers anmodning, idet klager ikke var part i Pressenævnets kendelse af 27. august 2013 i sag nr. 13-70-00460, Rønshoved Højskole, [Person A] og [Person B] og [Person C] mod Gråsten Avis. Nævnet bemærkede samtidig at det forhold, at klager, dels er skribenten bag de i sagen 13-70-00460 omhandlede læserbreve, dels er den person, der skulle have indgivet den i artiklen omhandlede stævning, ikke kunne føre til et andet resultat. Endelig fandt nævnet heller ikke af egen drift anledning til at genoptage behandlingen af sagen.

Nævnet finder ikke, at der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Klager er således ikke fremkommet med nye synspunkter til støtte for sin anmodning.

Da en klager ikke har krav på at få taget stilling til de samme forhold flere gange, afvises anmodningen om genoptagelse herefter som åbenbar grundløs i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Klager har ved brev af 17. oktober 2013 på ny anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen 13-70-00460. Sagen angik klager over tre læserbreve og en artikel i Gråsten Avis. Sagens parter var Rønshoved Højskole, [Person A] og [Person B] og [Person C] mod Gråsten Avis.

Klager har med sit brev af 17. oktober 2013 fremsendt kopi af stævning af 12. april 2013. Det fremgår ikke af det fremsendte, hvornår Retten i Sønderborg har modtaget det.

Sagsfremstilling

I Pressenævnets kendelse af 27. august 2013 hed det blandt andet:

”[…]

Klagen over Gråsten Avis er indsendt af Rønshoved Højskoles forstandere [Person A] og [Person B], som må anses for at være berettigede til også at klage på højskolens vegne. Højskolens bestyrelsesformand [Person C] har efterfølgende fremsendt fuldmagt, som giver forstanderne fuldmagt til at klage på hans vegne.

Pressenævnet lægger derfor til grund, at [Person A] og [Person B] klager på egne vegne, på vegne af Rønshoved Højskole og i henhold til fuldmagt fra [Person C].

[…]

Artiklen af 16. april 2013

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at en retsreportage bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter, jf. punkt C.3.

Nævnet lægger på det foreliggende grundlag til grund, at Retten i Sønderborg den 14. maj 2013 modtog [Klager]s stævning mod [Person B], og at stævningen den 8. juni 2013 endnu ikke var forkyndt for [Person B].

Oplysningerne om stævningen af [Person B] i Gråsten Avis den 16. april 2013 er således udokumenterede.

Pressenævnet udtaler derfor kritik af Gråsten Avis for at bringe oplysningerne. Det forhold, at [Person B] ikke besvarede henvendelsen fra Gråsten Avis’ salgschef, kan ikke føre til et andet resultat.

[…]”

Klagers synspunkt

Klager har henvist til sin klage i 13-70-00535 og den fremsendte kopi af stævning af 12. april 2013.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Dorthe Carlsen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. En part har krav på genoptagelse af en sag, såfremt der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

Pressenævnet afviste ved kendelse af 9. oktober 2013 klagers anmodning, idet klager ikke var part i Pressenævnets kendelse af 27. august 2013 i sag nr. 13-70-00460, Rønshoved Højskole, [Person A] og [Person B] og [Person C] mod Gråsten Avis. Nævnet bemærkede samtidig at det forhold, at klager, dels er skribenten bag de i sagen 13-70-00460 omhandlede læserbreve, dels er den person, der skulle have indgivet den i artiklen omhandlede stævning, ikke kunne føre til et andet resultat. Endelig fandt nævnet heller ikke af egen drift anledning til at genoptage behandlingen af sagen.

Nævnet finder ikke, at der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Klager er således ikke fremkommet med nye synspunkter til støtte for sin anmodning.

Da en klager ikke har krav på at få taget stilling til de samme forhold flere gange, afvises anmodningen om genoptagelse herefter som åbenbar grundløs i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 4. november 2013