Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af dyreværnsloven

(Strafskærpelse, pasningsvejledninger ved salg af dyr til private, fremvisning af halekuperede hunde, øget dyrevelfærdsmæssig kontrol, gebyrbestemmelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I dyreværnsloven, lov nr. 386 af 6. juni 1991, som ændret bl.a. ved lov nr. 183 af 14. april 1993 og senest ved § 20 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Tilladelse meddeles for indtil 5 år ad gangen.«

2. I § 11, stk. 3, indsættes efter »udstilles«: »eller på anden måde fremvises med henblik på bedømmelse af hundens ydre, dens brugsegenskaber eller færdigheder«.

3. I § 11 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Justitsministeren kan i ganske særlige tilfælde meddele undtagelse fra bestemmelsen i stk. 3.«

4. I § 18 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at der i forbindelse med erhvervsmæssigt salg af dyr til private skal udleveres skriftlig information til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. I § 24 a indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Justitsministeren kan efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler om, at ansatte dyrlæger i fødevareregionerne og i Fødevaredirektoratet og privatpraktiserende dyrlæger, der af Fødevaredirektoratet er bemyndiget hertil, kan foretage kontrol med henblik på beskyttelse af dyrs velfærd.«

Stk. 1-4 bliver herefter stk. 2-5.

6. I § 24 a, stk. 1 og 2, der bliver stk. 2 og 3, ændres »Kredsdyrlæger og andre ansatte i Veterinærdirektoratet og privatpraktiserende dyrlæger, der af Veterinærdirektoratet er bemyndiget hertil« til: »Ansatte dyrlæger i fødevareregionerne og i Fødevaredirektoratet og privatpraktiserende dyrlæger, der af Fødevaredirektoratet er bemyndiget hertil«.

7. I § 24 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »de i et direktiv eller en forordning som nævnt i stk. 1 omhandlede kontrolopgaver« til: »kontrolopgaver som nævnt i stk. 1 og 2«.

8. I § 24 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

9. I § 28, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Der skal ved udmåling af straffen tages hensyn til, om der foreligger uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr.«

10. I § 28, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 24 a, stk. 3« til: »§ 24 a, stk. 4«.

11. I § 28 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Ved udmåling af straf efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af stk. 5 og 6 anses det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

12. § 28, stk. 7, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

13. I § 29, stk. 3, ændres »§ 28, stk. 7« til: »§ 28, stk. 8«.

14. § 31 ophæves.

15. § 31 a affattes således:

»§ 31 a. Justitsministeren kan fastsætte regler om betaling for omkostninger ved kontrolopgaver samt i forbindelse med tilladelser, godkendelser, autorisationer eller dispensationer m.v., der meddeles i medfør af loven eller regler, der er fastsat i henhold til loven, eller forordninger udstedt af Det Europæiske Fællesskab.«

16. § 34, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. maj 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen