Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (7. november 2013)

Miljøministeren (Ida Auken):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.)

(Lovforslag nr. L 62)

Lovforslaget betyder, at det som udgangspunkt bliver obligatorisk at anvende en digital selvbetjeningsløsning, når man vil klage til Natur- og Miljøklagenævnet over en afgørelse truffet af en myndighed. Den digitale selvbetjeningsløsning skal også anvendes ved efterfølgende kommunikation med Natur- og Miljøklagenævnet om klagesagen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan fortsat behandle klager over afgørelser truffet af myndigheder, der ikke er indgivet via den digitale selvbetjeningsløsning, hvis særlige forhold hos klager gør sig gældende, hvis det vil være i strid med internationale eller EU-retlige forpligtelser at afvise klagen, eller hvis nævnet har klare økonomiske fordele ved at behandle klagen. Særlige forhold hos klager kan f.eks. være manglende digitale kompetencer, handicaps og lignende.

Lovforslaget skal medvirke til en samlet digital understøttelse af klagesagsforløbet fra klager via myndigheden til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er hensigten at sikre hurtigere og mere brugervenlig kommunikation mellem de involverede parter i en klagesag, hurtig, fleksibel og effektiv service fra myndigheden og Natur- og Miljøklagenævnet og en optimering af arbejdsgange og processer hos både myndigheden og Natur- og Miljøklagenævnet.

Desuden er lovforslaget et led i realiseringen af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015 og en del af udmøntningen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 fra august 2011, »Den digitale vej til fremtidens velfærd«.

Samtidig foreslås det, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at videresende klage over afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplaner til Natur- og Miljøklagenævnet også i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen vælger at vedtage en ny lokalplan som følge af klagen.

Målet er, at loven sættes i kraft ved en bekendtgørelse den 1. maj 2014.

Idet jeg i øvrigt kan henvise til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.