Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Det Kongelige Teater og Kapel
Kapitel 3 Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver
Kapitel 4 (Ophævet)
Kapitel 5 (Ophævet)
Kapitel 6 Det Københavnske Teatersamarbejde
Kapitel 7 Egnsteatre
Kapitel 7 a Små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner
Kapitel 8 Statens Kunstfond
Kapitel 9 Formidling af teaterforestillinger
Kapitel 10 Særlige bestemmelser om børneteater og opsøgende teater
Kapitel 11 Amatørteatre
Kapitel 12 Teateruddannelse
Kapitel 12 a (Ophævet)
Kapitel 13 Generelle vilkår for støtte efter kapitel 3-8
Kapitel 13 a Regler for regnskab og revision for tilskudsmodtagere efter kapitel 7-7a
Kapitel 14 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Herved bekendtgøres lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 med de ændringer, der følger af § 16 i lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Lovens formål er at fremme scenekunst og det kulturliv, der knytter sig hertil i Danmark.

Kapitel 2

Det Kongelige Teater og Kapel

§ 2. Det Kongelige Teater og Kapel udgør Danmarks nationalscene. Teatret skal uden ensidighed producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for ballet, opera og skuespil. Der tages særlige hensyn til danske værker. Det Kongelige Teater skal videreføre de klassiske traditioner, samtidig med at det gennem sin virksomhed skal udvikle en nutidig scenekunst.

Stk. 2. Det Kongelige Teater skal gennem sin turnevirksomhed omfatte hele landet. Herudover kan teatret gennemføre turneer i udlandet.

Stk. 3. Det Kongelige Teater har til opgave at skabe mulighed for, at nationalscenens produktioner kan gøres tilgængelige for et bredt publikum gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser. Teatret skal endvidere bidrage til, at denne mulighed udnyttes på bedst mulig måde.

Stk. 4. Det Kongelige Teater kan drive uddannelsesvirksomhed inden for sine arbejdsområder.

Stk. 5. Det Kongelige Kapel medvirker ved opera, ballet og skuespil og kan herudover gennemføre koncertvirksomhed.

§ 3. Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

Stk. 2. 6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.

Stk. 3. Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege to repræsentanter til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.

Stk. 6. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang.

Stk. 7. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 8. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

§ 4. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for teatrets virksomhed, der er fastsat, overholdes.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen en vedtægt for Det Kongelige Teater.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra direktionen beslutning om budgettet inden for de på finansloven fastsatte rammer og om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster, hvortil der måtte være givet bemyndigelse af finansministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om sammensætningen af en direktion.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 a. Teaterchefen varetager den daglige ledelse af Det Kongelige Teater og udarbejder i samarbejde med de øvrige direktionsmedlemmer repertoireplaner og forslag til budget.

Stk. 2. De kunstneriske chefer forestår med ansvar over for teaterchefen den daglige ledelse af henholdsvis skuespil, ballet, opera og kapel.

Kapitel 3

Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

§ 5. Staten kan yde tilskud til teatre og andre institutioner på scenekunstområdet, der

1) udbyder teater i den landsdel, hvor de er beliggende,

2) udbyder turnerende teater i hele landet,

3) varetager specialer i en landsdel eller i hele landet,

4) varetager særlige opgaver på scenekunstområdet i landsdele eller i hele landet eller

5) medvirker til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer, herunder varetager internationale aktiviteter.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for tilskud ydet efter stk. 1, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation og ledelse samt formål, alsidighed i repertoiret og varetagelse af specialer og særlige opgaver.

§ 6. Statens bevilling efter § 5 fastsættes på de årlige finanslove.

§ 7. (Ophævet)

Kapitel 4

(Ophævet)

§§ 8-10. (Ophævet)

Kapitel 5

(Ophævet)

§§ 11-13. (Ophævet)

Kapitel 6

Det Københavnske Teatersamarbejde

§ 14. Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet. Det Københavnske Teatersamarbejde kan efter dialog med teatrene i ordningen varetage en række administrative funktioner på vegne af teatrene.

Stk. 2. Institutionen har hjemsted i hovedstadsområdet.

§ 14 a. Staten kan yde tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde. Statens bevilling fastsættes på de årlige finanslove.

§ 14 b. Det Københavnske Teatersamarbejde yder inden for den samlede tilskudsramme økonomisk støtte til de i ordningen optagne teatre i form af tilskud til drift og produktion. Inden for tilskudsrammen afsættes desuden særlige midler til kapitalindskud.

§ 14 c. (Ophævet)

§ 14 d. Det statslige tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde administreres af bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde. Bestyrelsen indgår flerårige aftaler med de enkelte teatre om størrelsen af tilskud til drift og produktion og om teatrets kunstneriske og repertoiremæssige profil. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til kapitalindskud.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke teatre der skal tilbydes at indgå i Det Københavnske Teatersamarbejde. Bestyrelsen kan i den forbindelse træffe beslutning om teatres indtræden eller udtræden af Det Københavnske Teatersamarbejde.

Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at driftsoverskud over en vis størrelse hos det enkelte teater delvis skal tilbageføres til Det Københavnske Teatersamarbejde og indgå i de midler, som fordeles mellem teatrene i ordningen samt til kapitalindskud.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 14 e. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde og de enkelte teatre i ordningen, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation, ledelse og alsidighed i repertoire, og om tilskudsformer og retningslinjer for tilsyn.

Kapitel 7

Egnsteatre

§ 15. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner. Et egnsteater skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.

Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater for voksne, børn og unge. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i.

Stk. 3. Statens Kunstfond afgør, om et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater og i øvrigt opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i stk.1.

§ 15 a. Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre.

Stk. 2. Refusionen kan maksimalt udgøre 50 pct. af de kommunale udgifter. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede kommunale udgifter til driftstilskud til egnsteatre.

Stk. 3. Statsrefusion af en eller flere kommuners driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes, hvis der er indgået en 4-årig egnsteateraftale om driftstilskud med det enkelte egnsteater, jf. dog § 15 d, stk. 2.

Stk. 4. Der kan ikke ydes refusion af tilskud til egnsteatre ydet af kommuner, der ikke er omfattet af egnsteaterordningen.

Stk. 5. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimumbeløb, som fastsættes på finansloven. Tilskud ydet af staten efter § 15 b indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud udgør dette minimumbeløb.

Stk. 6. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan stk. 5 fraviges i den første aftaleperiode.

Stk. 7. Statsrefusion af kommuners driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for et maksimumbeløb, der fastsættes på finansloven. Tilskud ydet af staten efter § 15 b indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud overstiger dette maksimum-beløb. Hvis flere kommuner i fællesskab yder driftstilskud til et egnsteater, kan dette maksimumbeløb forhøjes i forbindelse med indgåelse af ny aftale, således at statstilskuddet udgør et beløb, der svarer til summen af de statstilskud, som det enkelte tilskud fra en tilsluttet kommune kan udløse. Ved sammenlægning af to eller flere allerede godkendte egnsteatre kan maksimumbeløbet forhøjes i forbindelse med indgåelse af en ny aftale. Beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud udgør således et beløb, der svarer til summen af de kommunale tilskud til hvert af de godkendte egnsteatre, der indgår i sammenlægningen.

Stk. 8. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud til det enkelte egnsteater.

Stk. 9. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om refusion af driftstilskud til egnsteatre, herunder om beregning af refusion m.v.

Stk. 10. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-8.

§ 15 b. Staten kan yde driftstilskud til egnsteatre, som tidligere modtog tilskud fra en amtskommune.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud, der ydes efter stk. 1, herunder kriterier for tildeling af tilskud.

Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.

§ 15 c. Staten kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, yde tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 fordeles af Statens Kunstfond.

Stk. 3. Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen efter stk. 1 til evaluering af egnsteatre.

Stk. 4. Afgørelse om tilskud efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 15 d. Statens Kunstfond kan iværksætte evaluering af egnsteatre. Evalueringen gennemføres i dialog med egnsteatret og den tilskudsbevilgende kommune.

Stk. 2. Statens Kunstfond kan efter en evaluering i henhold til stk. 1 i tilfælde, hvor teatrenes faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke vurderes mulig, beslutte, at statsrefusion efter § 15 a og tilskud efter § 15 b ophører. Ophør af statstilskuddet kan kun effektueres i forbindelse med udløb af den pågældende egnsteateraftale.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 16. (Ophævet)

Kapitel 7 a

Små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner

§ 16 a. Staten yder inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner.

Stk. 2. De små storbyteatre skal som et supplement til de af kapitel 3 omfattede landsdelsscener og af kapitel 6 omfattede teatre bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

§ 16 b. Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under et i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre.

Stk. 2. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater.

Stk. 3. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået minimum 3-årige aftaler om driftstilskud med de enkelte teatre.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler om ordningen for små storbyteatre.

Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-4 og i § 16 a.

Kapitel 8

Statens Kunstfond

§ 17. (Ophævet)

§ 18. Statens Kunstfond kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde støtte til

1) skabende scenekunstnere,

2) præmiering af scenekunstneriske værker,

3) stationær og turnerende samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere inklusive disses samarbejde med andre teatre og aktører på scenekunstområdet,

4) fremme af ny dansk dramatik,

5) anskaffelse af teknisk udstyr m.v.,

6) fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og

7) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

Stk. 2. Ved fordeling af støtte efter stk. 1 skal Statens Kunstfond ud over de kriterier, som er angivet i lov om Statens Kunstfonds virksomhed, lægge vægt på at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed.

§ 19. Statens Kunstfond har den endelige administrative afgørelse med hensyn til fordeling af de midler, der på de årlige finanslove bevilges til rådets virksomhed.

§ 19 a. Statens Kunstfond følger udviklingen blandt egnsteatrene og de små storbyteatre. Statens Kunstfond bistår kommuner og teatre ved udarbejdelsen af aftaler, der løber over minimum 3 år, i henhold til § 15 a, stk. 3, og § 16 b, stk. 3.

§§ 20-23. (Ophævet)

Kapitel 9

Formidling af teaterforestillinger

§ 24. Staten yder tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser.

Stk. 2. Tilskud ydet efter stk. 1 kan tillige anvendes til markedsføring og administration i forbindelse med nedbringelse af billetpriser.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for tildeling og anvendelse af tilskud til formidling af teaterforestillinger.

Stk. 4. Staten kan yde tilskud til centrale organisationer af teaterpublikum.

Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-3.

Kapitel 10

Særlige bestemmelser om børneteater og opsøgende teater

§ 25. Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med KL (Kommunernes Landsforening) og Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmere regler for refusionsordningen, herunder regler for godkendelse af de forestillinger, der omfattes af ordningen.

Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.

§ 26. (Ophævet)

Kapitel 11

Amatørteatre

§ 27. Der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed og til amatørscenernes centrale organisationer.

Kapitel 12

Teateruddannelse

§ 28. (Ophævet)

§ 29. Der kan ydes støtte til anden teateruddannelsesvirksomhed.

Stk. 2. Støtten kan ydes som årlige driftstilskud eller som engangstilskud til kurser, seminarer og lignende.

Kapitel 12 a

(Ophævet)

Kapitel 13

Generelle vilkår for støtte efter kapitel 3-8

§ 30. Drives teatervirksomhed af et selskab, en forening eller en selvejende institution eller som kommunal institution, skal selskabets, foreningens eller institutionens vedtægter godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder.

Stk. 2. Det påhviler den i stk. 1 nævnte tilskudsyder at påse, at vedtægter for en selvejende institution enten indeholder bestemmelser, der opfylder kravene i lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde og visse foreninger, eller bestemmelser, der kan danne grundlag for undtagelse fra denne lovgivning.

§ 31. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte på institutioner, der modtager tilskud i henhold til § 5 og § 14, skal godkendes af finansministeren.

Stk. 2. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkning i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål.

Kapitel 13 a

Regler for regnskab og revision for tilskudsmodtagere efter kapitel 7-7a

§ 31 a. Kulturministeren fastsætter nærmere administrative regler for forvaltning af tilskud, garantier og lån samt for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3. Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.

§ 31 b. (Ophævet)

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991 med undtagelse af §§ 5-24, der først træder i kraft den 1. juli 1991.

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 458 af 8. maj 2013 om lov om Statens Kunstfonds virksomhed indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 5, 6 og 13 træder i kraft den 1. juli 2013.

Kulturministeriet, den 14. januar 2014

Marianne Jelved

/ Ane Kathrine Lærkesen