Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens formål
Kapitel 2 Statens Kunstfond
Kapitel 3 (Ophævet)
Kapitel 3 a Fribyordning
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om litteratur

Herved bekendtgøres lov om litteratur, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 29. november 2003 med de ændringer, der følger af lov nr. 506 af 17. juni 2008, § 22 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 og § 14 i lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Lovens formål er at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Stk. 2. Lovens virkeområde er dansk og oversat skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik, børne- og ungdomslitteratur samt almen kultur- og faglitteratur.

Kapitel 2

Statens Kunstfond

§§ 2-3. (Ophævet)

§ 4. Statens Kunstfond kan inden for en beløbsramme fastsat på finansloven yde støtte til

1) forfattere, oversættere og andre skabere af litterære værker, herunder tegneserieskabere og illustratorer,

2) præmiering af litterære værker,

3) litterære projekter, udgivelser og oversættelser,

4) formidling og projekter, der styrker udbredelse af litteratur,

5) internationale aktiviteter,

6) efteruddannelse og

7) andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

§ 5. (Ophævet)

Kapitel 3

(Ophævet)

§ 6. (Ophævet)

Kapitel 3 a

Fribyordning

§ 6 a. Kommuner, der er medlem af en organisation, der er godkendt efter stk. 2, kan yde økonomisk støtte til tidsbegrænsede ophold til udenlandske forfattere m.v., hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemlande. Støtte kan ydes, hvis forfatteren m.v.

1) er anbefalet til et fribyophold i kommunen af en international organisation, der er godkendt efter stk. 2, og

2) har opholdstilladelse i Danmark på grundlag af fribyordningen.

Stk. 2. Kulturministeren godkender efter samråd med social-, børne- og integrationsministeren internationale organisationer, som har til formål at tilbyde fristeder for forfattere m.v., hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemlande.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 7. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Udpegning af medlemmer til Kunstrådets repræsentantskab samt til Kunstrådet og dets fagudvalg som beskrevet i kapitel 2 og 3 kan ske fra den 1. april 2003.

Stk. 3. Det første repræsentantskab, som udpeges, jf. § 9, stk. 1, beskikkes frem til den 31. oktober 2005. Halvdelen af medlemmerne til repræsentantskabet beskikkes frem til den 31. oktober 2007, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 4. Det første kunstråd med tilhørende udvalg, som udpeges, jf. § 6, beskikkes frem til den 31. marts 2007.


Lov nr. 506 af 17. juni 2008 om ændring af lov om litteratur (Fribyordning) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.


Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. For så vidt angår de tilskudsmodtagere, der ikke ved lovens ikrafttræden opfylder bestemmelserne, finder §§ 3 og 5 anvendelse fra den 1. januar 2012.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere overgangsbestemmelser, herunder om indsendelse af budgetter, i forbindelse med lovens ikrafttræden.


Lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 5, 6 og 13 træder i kraft den 1. juli 2013.

Kulturministeriet, den 14. januar 2014

Marianne Jelved

/ Michael Winding