Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0016
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter1)

(Konsekvensrettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 895 af 17. august 2011, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, EU-Tidende nr. L 134 af 30. april 2004, s. 114, som ændret ved dele af Kommissionens direktiv 2005/51/EF af 7. september 2005 om ændring af bilag XX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF om offentlige kontrakter, EU-Tidende nr. L 257 af 1. oktober 2005, s. 127, dele af Rådets direktiv 2006/97/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie varebevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, EU-Tidende nr. L 363 af 20. december 2006, s. 107 og Rådets Direktiv 2013/16/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende offentlige indkøb på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 184.«

2. I bilag III til bilag 1, indsættes et nyt afsnit efter afsnit »VI Frankrig« som anført i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. I bilag IV til bilag 1, indsættes et nyt afsnit efter afsnit »Frankrig« som anført i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4. I bilag IX A til bilag 1, indsættes efter afsnit »i Frankrig« som nyt afsnit:

»- i Kroatien: »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« eller »Obrtni registar Republike Hrvatske«.«

5. I bilag IX B til bilag 1, indsættes efter afsnit »i Frankrig« som nyt afsnit:

»- i Kroatien: »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« eller »Obrtni registar Republike Hrvatske«.«

6. I bilag IX C til bilag 1, indsættes efter afsnit »i Frankrig« som nyt afsnit:

»- i Kroatien: »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« eller »Obrtni registar Republike Hrvatske«.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. november 2013.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 12. november 2013

Agnete Gersing

/ Kenneth Skov Jensen


Bilag 1

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, nr. 3, i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), dvs. juridiske personer, der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, og som opfylder en af følgende betingelser:

de finansieres for mere end 50 procents vedkommende over statsbudgettet eller over budgettet for en lokal eller regional selvstyrende enhed eller over andre tilsvarende retlige enheders budgetter, eller

de er underlagt forvaltningstilsyn fra statslige organer, lokale og regionale selvstyrende enheder eller andre tilsvarende retlige enheder, eller

de har et tilsynsorgan, en bestyrelse eller direktion, hvoraf mere end halvdelen af medlemmerne er udpeget af de statslige organer, lokale eller regionale selvstyrende enheder eller andre tilsvarende retlige enheder.

For eksempel:

Agencija Alan d.o.o.

APIS IT d.o.o - agenturet for informationssystemer og informationsteknologistøtte

Kroatiens nationale folkedansetrup »Lado«

Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (Rijeka–Zagreb-motorvejsselskabet)

CARnet (Kroatiens akademi- og forskningsnet CARnet)

Hjælpe- og plejecentre

Socialforsorgscentre

Socialforsorgsinstitutioner

Sundhedscentre

Statsarkiver

Statens institut for naturbeskyttelse

Fonden til finansiering af nedlæggelsen af atomkraftværket Krško og bortskaffelse af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel herfra

Fonden for godtgørelse for beslaglagt ejendom

Fonden til genopbygning og udvikling af byen Vukovar

Fonden for professionel omskoling og beskæftigelse af handicappede

Fonden for miljøbeskyttelse og energieffektivitet

Kroatiens videnskabs- og kunstakademi

Den Kroatiske Bank for Genopbygning og Udvikling

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd. )

Hrvatska lutrija d.o.o. (Kroatiens lotteri)

Kroatiens kulturarvsstiftelse

Kroatiens landbrugsorganisation

Kroatiens Radio og TV

Kroatiens sammenslutning for teknologisk kultur

Hrvatske autoceste d.o.o. (Kroatiens motorvejsaktieselskab)

Hrvatske ceste d.o.o. (Kroatiens vejaktieselskab)

Hrvatske šume d.o.o. (Kroatiens skove)

Hrvatske vode (Kroatiens vandforvaltningsselskab)

Kroatiens audiovisuelle center

Kroatiens hesteavlscenter - statens stutteri i Đakovo og Lipik

Kroatiens center for landbrug, fødevarer og landdistriktspørgsmål

Kroatiens minerydningscenter

Kroatiens minde- og dokumentationscenter for borgerkrigen

Kroatiens olympiske komité

Kroatiens operatør på elmarkedet

Kroatiens paraolympiske komité

Kroatiens skibsregister

Hrvatski restauratorski zavod (Kroatiens institut for restaurering)

Kroatiens døveidrætssammenslutning

Kroatiens institut for akutbehandling

Kroatiens nationale folkesundhedsinstitut

Kroatiens institut for mental sundhed

Kroatiens pensionsforsikringsinstitut

Kroatiens standardiseringsorganisation

Kroatiens institut for telemedicin

Kroatiens institut for toksikologi og anti-doping

Kroatiens nationale institut for transfusionsmedicin

Kroatiens arbejdsformidling

Kroatiens institut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Kroatiens institut for sygeforsikring

Kroatiens institut for sygeforsikring og for beskyttelse af sundheden på arbejdspladsen

Rederiet Jadrolinija

Den offentlige institution Kroatiens Olympiske Center

Højere læreanstalter

Nationalparker offentlige institutioner

Naturparker offentlige institutioner

Offentlige videnskabelige institutioner

Museer, gallerier, biblioteker og andre institutioner inden for kultur oprettet af Republikken Kroatien eller lokale og regionale selvstyrende enheder

Arresthuse

Kliniske hospitaler

Kliniske hospitalscentre

Klinikker

Miroslav Krleža-instituttet for leksikografi

Havnemyndighederne

Sanatorier

Apoteker oprettet af de regionale selvstyrende enheder

Matica hrvatska (Matrix Croatica)

Internationalt center for undervandsarkæologi

National- og universitetsbiblioteket

Den nationale stiftelse til fremme af elevers og studerendes levestandard

Den nationale fond til udvikling af civilsamfundet

Republikken Kroatiens nationale stiftelse for videnskab, videregående uddannelse og teknologisk udvikling

Det nationale center for ekstern uddannelsesevaluering

Nationalrådet for videregående uddannelse

Det nationale videnskabsråd

Kroatiens statstidende (Narodne novine d.d.)

Opdragelsesanstalter/ungdomsfængsler

Uddannelsesinstitutioner finansieret af Republikken Kroatien eller lokale og regionale selvstyrende enheder

Almene hospitaler

Plovput d.o.o. (Statsejet selskab med ansvar for navigationssikkerhed)

Polyklinikker

Specialhospitaler

Centralregistret for forsikrede

Universitetsdatacentralen

Idrætssammenslutninger

Idrætsforbund

Institutioner for akut medicinsk behandling

Institutioner for palliativ behandling

Sundhedsplejeinstitutioner

Politisolidaritetsfonden

Fængsler

Instituttet for restaurering af Dubrovnik

Instituttet for frø og frøplanter

Folkesundhedsinstitutter

Zrakoplovno tehnički centar d.d (luftfartsteknisk center)

Amtsvejforvaltninger.«


Bilag 2

»Kroatien

1) Republikken Kroatiens statsorganer:

Det kroatiske parlament

Republikken Kroatiens præsident

Republikken Kroatiens præsidents kabinet

Republikken Kroatiens præsidents kabinet efter udløbet af embedsperioden

Republikken Kroatiens regering

Republikken Kroatiens regeringskontorer

Ministerier

Statskontorer

Statens administrative organisationer

Amternes administrative organisationer

Republikken Kroatiens forfatningsdomstol

Republikken Kroatiens højesteret

Domstole

Statens retsråd

Statsadvokaturens kontorer

Statsadvokatrådet

Ombudsmandskontorerne

Statskommissionen for tilsyn med offentlige indkøbsprocedurer

Kroatiens nationalbank

Statsrevisionen

2) Statsagenturer og kontorer:

Det kroatiske agentur for civil luftfart

Agenturet for elektroniske medier

Agenturet for flyvehavarier og flyvehændelser

Agenturet for offentlig-private partnerskaber

Agenturet for kvalitet og akkreditering inden for sundhedsvæsenet

Agenturet for lægemidler og medicinsk udstyr

Agenturet for mobilitet og EU-programmer

Agenturet for kysttransport

Agenturet for restaurering af fæstningen i Osijek

Agenturet for uddannelse og oplæring af undervisere

Agenturet for trykbærende udstyr

Agenturet for sikring af arbejdstagernes krav i forbindelse med en arbejdsgivers konkurs

Betalingsorganet for landbrug, fiskeri og landdistriktudvikling

Agenturet for landbrugsjord

Agenturet transaktioner og mægling i fast ejendom

Agenturet for områder med eksplosionsfarlig atmosfære

Republikken Kroatiens agentur for regionaludvikling

Tilsynsagenturet for jernbanemarkedet

Agenturet for revision af EU-programmernes implementeringssystemer

Agenturet for sikker jernbanetransport

Agenturet for erhvervs- og voksenuddannelse

Agenturet for statens ejendomsadministration

Agenturet for indre vandveje

Kroatiens miljøagentur

Agenturet for beskyttelse af personoplysninger

Kroatiens agentur for konkurrence

Agenturet for videnskab og videregående uddannelse

Statens agentur for indskudsgaranti og rehabilitering af banker

Finansagenturet

Kroatiens fødevareagentur

Kroatiens agentur for små virksomheder

Kroatiens agentur for tilsyn med finansielle tjenesteydelser

Kroatiens agentur for obligatoriske olielagre

Kroatiens agentur for post og elektronisk kommunikation

Kroatiens akkrediteringsagentur

Kroatiens energireguleringsagentur

Kroatiens nyhedsagentur

Kroatiens landbrugsagentur

Kroatiens centrale agentur for finansiering og indgåelse af kontrakter.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets Direktiv 2013/16/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende offentlige indkøb på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 184.