Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0016
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester1)

(Konsekvensrettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester, som ændret ved bekendtgørelse nr. 325 af 11. april 2006, bekendtgørelse nr. 598 af 7. juni 2007 og bekendtgørelse nr. 894 af 17. august 2011, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (»forsyningsvirksomhedsdirektivet«), (EF-Tidende 2004 nr. L 134, side 1) og Rådets Direktiv 2013/16/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende offentlige indkøb på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 184.«

2. I bilag 1, afsnit bilag I, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med byggeri (levering) eller forvaltning af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport og forsyning med gas og varme til faste net såsom selskaber, der beskæftiger sig med sådanne aktiviteter på baggrund af tilladelsen til at beskæftige sig med energirelaterede aktiviteter i henhold til lov om energi (Kroatiens statstidende nr. 120/12).«

3. I bilag 1, afsnit bilag II, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med byggeri (levering) eller forvaltning af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport og forsyning med elektricitet og elforsyning til faste net såsom selskaber, der beskæftiger sig med sådanne aktiviteter på baggrund af tilladelsen til at beskæftige sig med energirelaterede aktiviteter i henhold til lov om energi (Kroatiens statstidende nr. 120/12).«

4. I bilag 1, afsnit bilag III, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med byggeri (levering) eller forvaltning af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport og forsyning med drikkevand til faste net såsom selskaber etableret af de lokale selvstyrende enheder, der fungerer som offentlig udbyder af vandforsyningstjenester eller spildevandsafledningstjenester i henhold til lov om vandforsyning (Kroatiens statstidende nr. 153/09 og 130/11).«

5. I bilag 1, afsnit bilag IV, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med levering eller forvaltning af net til betjening af offentligheden i forbindelse med jernbanetransport.«

6. I bilag 1, afsnit bilag V, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med levering eller forvaltning af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med bytransport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, bus, trolleybus eller tovbanetransport såsom selskaber, der beskæftiger sig med sådanne aktiviteter i form af offentlige tjenesteydelser i henhold til loven om forsyning (Kroatiens statstidende nr. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 og 90/11).«

7. I bilag 1, afsnit bilag VI, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der i henhold til særlige bestemmelser beskæftiger sig med levering af posttjenester og andre tjenester, der ikke omfatter posttjenester i henhold til lovens artikel 112, stk. 4.«

8. I bilag 1, afsnit bilag VII, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med udnyttelse af et geografisk område med henblik på efterforskning efter og udvinding af olie og gas såsom selskaber, der beskæftiger sig med sådanne aktiviteter i henhold til lov om minedrift (Kroatiens statstidende nr. 75/09 og 49/11).«

9. I bilag 1, afsnit bilag VIII, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med udnyttelse af et geografisk område med henblik på efterforskning efter og udvinding af kul og andet fast brændsel så som selskaber, der beskæftiger sig med sådanne aktiviteter i henhold til lov om minedrift (Kroatiens statstidende nr. 75/09 og 49/11).«

10. I bilag 1, afsnit bilag IX, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med udnyttelse af et geografisk område med henblik på at gøre søhavne, flodhavne og andre transportterminaler tilgængelige for erhvervsdrivende inden for hav- eller flodtransport, såsom selskaber, der beskæftiger sig med sådanne aktiviteter i henhold til lov om maritime områder og søhavne (Kroatiens statstidende nr. 158/03, 100/04, 141/06 og 38/09).«

11. I bilag 1, afsnit bilag X, indsættes efter afsnit »Frankrig« som nyt afsnit:

»Kroatien

Ordregivere, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om offentlige indkøb, Kroatiens statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med udnyttelse af et geografisk område med henblik på at gøre lufthavne og andet terminaludstyr til luftfartsselskaber tilgængelige såsom selskaber, der beskæftiger sig med sådanne aktiviteter i henhold til lov om lufthavne (Kroatiens statstidende nr. 19/98 og 14/11).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. november 2013.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 12. november 2013

Agnete Gersing

/ Kenneth Skov Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets Direktiv 2013/16/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende offentlige indkøb på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 184.