Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0016
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet1)

(Konsekvensrettelse af bilag som følge af Kroatiens indtrædelse i EU)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, EU-Tidende nr. L 216, s. 76 samt Rådets Direktiv 2013/16/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende offentlige indkøb på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 184.«

2. I bilag VII, del A, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»- i Kroatien: »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« eller »Obrtni registar Republike Hrvatske«.«

3. I bilag VII, del B, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»- i Kroatien: »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« eller »Obrtni registar Republike Hrvatske«.«

4. I bilag VII, del C, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»- i Kroatien: »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« eller »Obrtni registar Republike Hrvatske«.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. november 2013.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 12. november 2013

Agnete Gersing

/ Kenneth Skov Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets Direktiv 2013/16/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende offentlige indkøb på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 184.