Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Organisationsaftale for maskinmestre i land
Bilag 1 Lokale forhandlingsregler
Bilag 2 Protokollat om tillæg til maskinmestre, der underviser ved maskinmesterskolernes og de maritime uddannelsescentres eksamensskoleafdelinger
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for maskinmestre i land

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Maskinmestrenes Forening har den 4. oktober 2013 indgået vedlagte organisationsaftale for maskinmestre i land.

2. Organisationsaftalen med bilag udgør sammen med den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

3. Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2013.

4. Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau.

5. Pr. 1. januar 2014 oprykkes ansatte inden for organisationsaftalen fra ATP-sats F til sats A.

6. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten.

Ikrafttræden

Dette cirkulære har virkning fra 1. april 2013. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 18. august 2011 (Perst. nr. 041-11) om organisationsaftale for maskinmestre i land.

Moderniseringsstyrelsen, den 7. oktober 2013

David Sembach


Organisationsaftale for maskinmestre i land

Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten med Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område).

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter maskinmestre i land ansat i staten, eller ved selvejende institutioner, der er berettiget til statstilskud, og for hvilke Finansministeriet kan fastsætte løn - og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftalen om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 3, der kan suppleres med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg og kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn mv.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger og tillæg er anført i årligt grundbeløb (31. marts 2012-niveau).

Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv eventuel rådigheds-/merarbejdstillæg.

Cirkulærebemærkning til § 2:

For inspiration der kan understøtte den lokale løndannelse, henvises til

www.nyeloensystemer.dk

, hvor der findes materiale, der er udarbejdet af CFU og Personalestyrelsen.

§ 3. Basisløn

Basislønnen for maskinmestre udgør:

321.112 kr.

Stk. 2. Basislønnen for maskinmestre i ledende stillinger udgør:

419.411 kr.

Stk. 3. Basislønnen for de i stk. 2 anførte ledere kan anvendes for ledere, som har såvel faglig ledelse som personaleledelse for et antal underordnede, og af disse underordnede skal der være ansatte på mindst samme eller tilsvarende uddannelsesniveau som lederen.

Stk. 4. Indplaceringen efter stk. 3 kan efter en konkret vurdering også anvendes for ledere i stillinger, som ikke indebærer ledelse for ansatte på mindst samme eller tilsvarende uddannelsesniveau som lederen. Det forudsætter, at der i stillingen er et betydeligt ledelsesansvar samt ledelsesbeføjelser.

Stk. 5. For allerede ansatte maskinmestre i lederstillinger, som bliver omfattet af løngruppen for ledere, skal der ske modregning i tillæg. Ved besættelse af lederstillinger i fremtiden vil der, hvis stillingen besættes af en allerede ansat maskinmester, ske bortfald af alle hidtidige tillæg, og der skal ske en ny forhandling om ydelse af eventuelle tillæg.

§ 4. Pension

Pensionsbidraget udgør 16,55 pct. af de pensionsgivende løndele. 1/3 af pensionsbidraget anses for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til PFA.

§ 5. Valgfrihed mellem pension og løn

Den enkelte ansatte kan vælge, at pensionsbidrag, der overstiger 15 pct. i stedet for indbetaling til pensionskassen udbetales som løn.

Stk. 2. Hvis den ansatte vælger at få den del af pensionsbidraget, som overstiger 15 pct., udbetalt som løn, sker det på følgende vilkår:

1) Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet.

2) Beløbet er ikke pensionsgivende.

3) Ved beregning af evt. over- og merarbejdsbetaling, medregnes beløbet ikke i årslønnen, idet eget pensionsbidrag ved beregningen af over- og merarbejdsbetaling dog opgøres som 1/3 af 16,55 pct.

Cirkulærebemærkning til § 5, stk. 2:

I alle andre henseender indgår de 1,55 pct. i lønnen og pensionsbidraget udgør 15 pct., hvis den ansatte har valgt at få de 1,55 pct. udbetalt som løn.

Stk. 3. Institutionen fastsætter de nærmere regler for administrationen af valgfrihedsordningen, herunder fastsættelse af perioder, hvor de ansatte kan anmode om ændringer. Den ansatte skal dog mindst en gang årligt kunne foretage omvalg. Ved nyansættelser kan valgfrihedsordningen benyttes uagtet ansættelsestidspunktet falder udenfor eventuelle fastsatte ændringsperioder.

§ 6. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 2. Ansatte med arbejdsledelse er ikke omfattet af reglerne om overarbejdsgodtgørelse, men er i stedet omfattet af reglerne om merarbejde.

Stk. 3. Maskinmestre ansat som undervisere på maritime uddannelsescentre og maskinmesterskoler er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for maskinmestre og akademikere på maritime uddannelsescentre og maskinmesterskoler.

§ 7. Ikrafttræden og opsigelse

Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 2013, og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2015. Samtidig ophæves organisationsaftale af 7. juni 2011 for maskinmestre i land.

   
København, den 4. oktober 2013
 
   
Maskinmestrenes Forening
Per Olsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
David Sembach


Bilag 1

Lokale forhandlingsregler

I tilknytning til rammeaftalen om nye lønsystemer indgås følgende aftale om lokale forhandlinger og indgåelse af aftaler mv.:

§ 1. Den lokale ledelse og den stedlige tillidsrepræsentant kan indgå aftale om, at tillæg til enkeltpersoner forhandles og indgås efter reglerne i denne aftale.

Den mellem den lokale ledelse og den stedlige tillidsrepræsentant indgåede aftale sendes til Maskinmestrenes Forening til godkendelse. Inden for en frist på 10 hverdage fra modtagelsen kan Maskinmestrens Forening kræve aftalen forhandlet med ledelsen. I modsat fald anses aftalen tiltrådt af Maskinmestrenes Forening.

Bestemmelsen giver mulighed for at indgå aftale om andre forhandlingsregler. Hensigten er at styrke den lokale dialog om løndannelsen i de nye lønsystemer og i særdeleshed dialogen mellem leder og den enkelte medarbejder.

Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant indgås aftalen med Maskinmestrenes Forening. Tilsvarende varetager Maskinmestrenes Forening tillidsrepræsentantens opgaver i de følgende bestemmelser.

Modellen bygger således på en dialog på to niveauer:

1) Drøftelse mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten om principper, procedurer og økonomiske rammer for løndannelsen

2) Lønforhandling direkte mellem leder og medarbejder

Det kan i den lokale aftale indgå, at aftalen kun omfatter éngangsvederlag.

Stk. 2. De overordnede principper og procedurer for løndannelsen i de nye lønsystemer samt de økonomiske rammer herfor drøftes mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

Stk. 3. Aftaler om personlige, varige og midlertidige tillæg samt éngangsvederlag indgås på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og den enkelte medarbejder.

Resultatet af forhandlingen sendes til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten kan inden for en frist på 7 hverdage fra modtagelsen af resultatet af forhandlingen kræve optaget forhandling med ledelsen. I modsat fald anses forhandlingsresultatet for tiltrådt af tillidsrepræsentanten.

Det er forudsat, at den ledelsesrepræsentant, der forhandler med medarbejderen er bemyndiget til at indgå bindende aftaler om tillæg.

Medarbejderen kan vælge at lade sig bistå af tillidsrepræsentanten under lønforhandlingen.

   
København, den 4. oktober 2013
 
   
Maskinmestrenes Forening
Per Olsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
David Sembach


Bilag 2

Protokollat om tillæg til maskinmestre, der underviser ved maskinmesterskolernes og de maritime uddannelsescentres eksamensskoleafdelinger

§ 1. Til maskinmestre, der underviser ved maskinmesterskolernes og de maritime uddannelsescentres eksamensskoleafdelinger, ydes følgende pensionsgivende tillæg (grundbeløb 31. marts 2012-niveau).

     
5-9 års undervisningsanciennitet
10.200 kr.
 
10-14
21.200 kr.
 
15-19
30.900 kr.
 
20
45.000 kr.
 
     

§ 2. De i § 1 nævnte tillæg reguleres som tjenestemændenes særlige tillæg.

§ 3. Ansættelsesmyndighedens pensionsbidrag udgør 10 pct. af undervisningstillægget, mens den ansattes pensionsbidrag udgør 5 pct. af tillægget. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til PFA.

   
København, den 4. oktober 2013
 
   
Maskinmestrenes Forening
Per Olsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
David Sembach

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 045-13