Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale for tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Akademikerne har indgået aftale for tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

2. Der er sket forenkling af den eksisterende tillægsstruktur. Således bortfalder tillæg til lektorer og studielektorer i lønramme 16/31 og 34, og der er indført et nyt lektortillæg for hhv. lønramme 16/31 og for lektorer i lønramme 34.

3. Der er gennemført konsekvensændringer i bestemmelsen vedrørende vejledning af pædagogikumkandidater, således at bestemmelsen har samme indhold som reglerne for øvrige ansatte lærere ved gymnasiale uddannelser.

4. Der tilføjes nyt stk. til § 2, der svarer til § 8, stk. 2, i GL-overenskomsten af 28. juni 2013 (fagtillæg).

5. Samtlige tillæg er angivet i grundbeløb pr. 31. marts 2012.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. august 2013.

Samtidig ophæves cirkulære af 9. november 2010 (Perst.nr. 033-10) om Aftale for Tjenestemandsansatte adjunkter/lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Moderniseringsstyrelsen, den 23. oktober 2013

Markus Hahn


Aftale for tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemandsansatte magistre, der er ansat som lektorer i lønramme 16/21/29/31 og 34 og studielektorer ansat i lønramme 36 ved statslige, selvejende og private gymnasieskoler, studenterkurser samt hf-kurser, herunder ved den studieforberedende enkeltfagsundervisning, som ansættes til at varetage undervisning på gymnasialt niveau, og som har en af de i overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. (Perst. nr. 018-13 bilag 2 nævnte uddannelser.

Cirkulærebemærkninger til § 1, stk. 1:

Tjenestemænd som ikke har en af de i 2 nævnte uddannelser, og som varetager undervisning på gymnasialt niveau, er omfattet af bilag 3 i overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. (Perst. nr. 018-13).

Tjenestemandsansatte, der er overført som følge af kommunalreformen, er omfattet af de regler, der er aftalt mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne i cirkulære af 16. januar 2006 om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen.

Aftalen respekterer endvidere gældende tjenestemandsaftaler.

§ 2. Løn- og arbejdstidsvilkår

Lektorer og studielektorer omfattet af nærværende aftale følger de til enhver tid gældende arbejdstidsbestemmelser for det almene gymnasium.

Stk. 2. Tillæg i aftalen er anført i grundbeløb (niveau 31. marts 2012), medmindre andet fremgår.

Stk. 3. Studielektorer i lønramme 36 ansættes uden højeste tjenestetid, og kan ikke ydes merarbejdsbetaling. Eventuelt merarbejde kan vederlægges efter reglerne om engangsvederlag i Aftale om chefløn.

Cirkulærerebemærkning til § 2, stk. 3:

Studielektorer i lønramme 36 ansættes uden højeste tjenestetid, og kan ikke ydes merarbejdsbetaling. Eventuelt merarbejde kan vederlægges efter reglerne om engangsvederlag i Aftale om chefløn (for tiden § 5, stk. 1 og 2, i Perst. nr. 009-10).

Stk. 4. Der ydes følgende lektortillæg:

1) Til lektorer i lønramme 16/31 på skalatrin 44 ydes et årligt pensionsgivende lektortillæg på 72.500 kr.

2) Til lektorer i lønramme 34 ydes et årligt pensionsgivende lektortillæg på 40.000 kr.

Cirkulærebemærkninger til § 2, stk. 4:

Hvis den samlede centralt fastsatte løn inklusiv pension efter aftalens ikrafttrædelse er lavere end den samlede centralt fastsatte løn inklusiv pension før ændringen, ydes et tillæg til udligning af forskellen.

Stk. 5. Lektorer i lønramme 36 udnævnt 1. august 1975 eller senere ydes et årligt tillæg på kr. 14.700. Lektorer i lønramme 36 der er udnævnt før 1. august 1975 ydes dog et årligt tillæg på kr. 34.400.

Stk. 6. For tilsyn med samlinger ved gymnasier, studenterkurser og 2-årige hf-kurser ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på:

     
Elevantal
Fysik/kemi
Biologi/Geografi
Indtil 200
18.200 kr.
12.500 kr.
201 – 400
33.300 kr.
13.600 kr.
401 – 600
44.000 kr.
18.200 kr.
601 – 800
54.700 kr.
25.200 kr.
Over 800
60.700 kr.
28.000 kr.
     

I elevtallet indgår - ud over elever i gymnasiet, ved de 2-årige hf-kurser samt i GSK-klasser - det antal enkeltfagskursister, der benytter gymnasiets samlinger.

Stk. 7. For undervisning i følgende fag og på angivne niveauer ydes der et pensionsgivende tillæg:

     
Billedkunst, mediefag, drama og musik
C
4.300 kr.
Biologi, fysik og kemi
0 → C
6.900 kr.
Biologi, fysik og kemi
C → B
12.600 kr.
Biologi, fysik og kemi
B → A
19.500 kr.
     

Tillæg ydes pr. forløb pr. klasse/hold.

Såfremt biologi, fysik eller kemi er et samlet forløb fra 0 → B ydes der i forløbet et samlet tillæg på 6.900 kr.+ 12.600 kr. i alt 19.500 kr., der fordeles ligeligt over den samlede undervisningsperiode.

Såfremt biologi, fysik eller kemi er et samlet forløb fra 0 → A ydes der i forløbet et samlet tillæg på 6.900 kr.+ 12.600 kr.+ 19.500 kr. i alt 39.000 kr., der fordeles ligeligt over den samlede undervisningsperiode.

Stk. 8. For vejledning ved pædagogikumuddannelsen ydes et pensionsgivende tillæg på 21.900 kr. pr. kandidat.

Såfremt vejledning af en pædagogikumkandidat udføres af flere lærere, deles tillægget forholdsmæssigt.

Stk. 9. Til ansatte på deltid ydes tillæggene med en forholdsmæssig andel.

§ 3. Pension

Lektorer og studielektorer omfattet af nærværende aftale, får med virkning fra 1. april 2009 et pensionsbidrag på 15 pct. af varige tillæg.

Stk. 2. Pensionsbidraget indbetales til MP Pension. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikation skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pension af visse faste tillæg (Perst. nr. 008-02).

§ 4. Ikrafttræden mv.

Aftalen har virkning fra den 1. august 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 4. november 2010 om Aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Stk. 3. Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2015.

   
København, den 21. oktober 2013
 
   
Akademikerne
Ingrid Stage
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Markus Hahn

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 047-13