Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Akademikerne har indgået vedlagte aftale om arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

2. Ansatte adjunkter og lektorer er ikke længere omfattet af arbejdstidsreglerne i Arbejdstid for lærere ved institutioner ved erhvervsrettet uddannelse, men følger i stedet arbejdstidsbestemmelserne i Akademikeroverenskomsten for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

3. Der er sket forenkling af de eksisterende tillæg. Alle klassificeringstillæg, undervisningstillæg og tillæg efter særlige bestemmelser er bortfaldet, og der er indført et nyt lektortillæg for hhv. LR 16/31 på skalatrin 44 og for lektorer i LR 34.

4. Der er gennemført konsekvensændringer i bestemmelsen vedrørende vejledning af pædagogikumkandidater, således at bestemmelsen har samme indhold som reglerne for øvrige ansatte lærere ved gymnasiale uddannelser.

5. Samtlige tillæg er angivet i grundbeløb pr. 31. marts 2012.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. august 2013.

Samtidig ophæves cirkulære af 14. juni 2011 (Perst. nr. 027-11) om aftale om tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Moderniseringsstyrelsen, den 23. oktober 2013

Markus Hahn


Aftale om arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

§ 1. Dækningsområde

Aftalen dækker adjunkter og lektorer ved erhvervsrettet udannelse under Akademikernes forhandlingsområde i lønramme 16, 21, 29 og 31 (skalatrinforløb 21, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44 og 44), lektorer i lønramme 34 (skalatrin 47), samt studielektorer i lønramme 36 (skalatrin 49).

Cirkulærebemærkninger til § 1:

Aftalen omfatter personer ved handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler, der er ansat på tjenestemandslignende ansættelsesvilkår i henhold til Undervisningsministeriets ansættelsesbekendtgørelse nr. 101 af den 1. februar 2007 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger i stillinger som:

1) Adjunkt/lektor i lønramme 16/31,

2) Lektor i lønramme 34 og

3) Studielektor i lønramme 36.

Ansættelse af lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse i stillinger, der kræver en akademisk uddannelse, har siden 1. august 1995 skullet ske i henhold til overenskomsten for akademikere i staten.

Der er dog mulighed for, at lærere, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler og skolehjem før 1. august 1995 i en stilling som ikke-akademisk eller akademisk lærer og som skifter til en stilling, der kræver akademisk uddannelse, ved skolen eller ved en anden skole inden for skoleområdet, kan forblive ansat på tjenestemandslignende vilkår.

De nærmere betingelser fremgår af § 38, stk. 3, i Undervisningsministeriets ansættelsesbekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007.

Stillingsbetegnelsen for ansatte i lønramme 16/31 på skalatrin 21 – 42 er adjunkt og for ansatte på skalatrin 44 lektor.

I lønramme 16/31 er skalatrin 21 et-årigt, hvorimod skaltrin 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42 er to-årige og 44 er sluttrin.

Ansatte i lønramme 16/31 og 34 er omfattet af lokallønsaftalen, hvorimod ansatte i lønramme 36 er omfattet af cheflønsaftalen.

Ansatte, der er oprykket til lønramme 34 i henhold til aftalen om lokalløn ydes tillæg, i det omfang der er indgået lokal aftale herom.

§ 2. Arbejdstid

Adjunkter, lektorer og studielektorer omfattet af nærværende aftale følger de til enhver tid gældende arbejdstidsbestemmelser i Overenskomsten for akademikere i staten for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2 Studielektorer i lønramme 36 ansættes uden højeste tjenestetid, og kan ikke ydes merarbejdsbetaling. Eventuelt merarbejde kan vederlægges efter reglerne om engangsvederlag i Aftale om chefløn.

Cirkulærebemærkning til § 2:

Ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer er ikke længere omfattet af arbejdstidsreglerne i Arbejdstid for lærere ved institutioner ved erhvervsrettet uddannelse, men følger i stedet de til enhver tid gældende arbejdstidsbestemmelser i Akademikeroverenskomsten for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (for tiden Modst. nr. 020-13).

Cirkulærerebemærkning til § 2, stk. 2:

Studielektorer i lønramme 36 ansættes uden højeste tjenestetid, og kan ikke ydes merarbejdsbetaling. Eventuelt merarbejde kan vederlægges efter reglerne om engangsvederlag i Aftale om chefløn (for tiden § 5, stk. 1 og 2, i Perst. nr. 009-10).

§ 3. Lektortillæg

Der ydes følgende lektortillæg:

1) Til lektorer i lønramme 16/31 på skalatrin 44 ydes et årligt pensionsgivende lektortillæg på 72.500 kr.

2) Til lektorer i lønramme 34 ydes et årligt pensionsgivende lektortillæg på 40.000 kr.

Cirkulærebemærkninger til § 3:

For ansatte i lønramme 16/31 på skalatrin 44 og ansatte i LR 34 gælder, at hvis den samlede centralt fastsatte løn inklusiv pension efter aftalens ikrafttrædelse er lavere end den samlede centralt fastsatte løn inklusiv pension før ændringen, ydes et tillæg til udligning af forskellen.

§ 4. Andre tillæg

For vejledere af pædagogikumuddannelsen ved de gymnasiale uddannelser ydes et pensionsgivende tillæg på 21.900 kr. pr. kandidat.

Såfremt vejledningen af en pædagogikumkandidat udføres af flere lærere, deles tillægget forholdsmæssigt.

§ 5. Pension for ansatte med en forsikringsmæssig pensionsordning

Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin samt af pensionsgivende tillæg efter denne aftale og tillæg af lokal- og cheflønspuljen, der er aftalt pensionsgivende, jf. aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

Stk. 2. Det samlede pensionsbidrag udgør 17,1 pct. af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidragene til de pensionsordninger, der er nævnt i Bilag A til overenskomst for akademikere i staten.

§ 6. Pension for ansatte med en statsgaranteret pensionsordning

Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg efter denne aftale og tillæg af lokal- og cheflønspuljen, der er aftalt pensionsgivende, jf. aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

Stk. 2. Det samlede pensionsbidrag udgør 17,1 pct. af de pensionsgivende løndele, jf. stk. 1. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidragene til de pensionsordninger, der er nævnt i bilag A i Overenskomst for akademikere i staten. Er den pågældende lærer ikke omfattet af en sådan ordning, indbetales pensionsbidragene til COII – konto i PFA.

§ 7. Ikrafttræden mv.

Aftalen har virkning fra den 1. august 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 31. maj 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC’s forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2015.

   
København, 21. oktober 2013
 
   
Akademikerne
Ingrid Stage
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Markus Hahn

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 048-13