Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

(Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

1. Indledning

Et velfungerende lokalt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er centralt for at skabe effektive og attraktive statslige arbejdspladser.

De statslige arbejdspladser er under stadig forandring, herunder ved oprettelse af institutioner, der er placeret på forskellige geografiske lokaliteter. Parterne har ved overenskomstforhandlingerne i 2013 drøftet, at det kan have konsekvenser for tillidsrepræsentanternes daglige virke.

2. Ændring af cirkulærebemærkninger

På baggrund af parternes drøftelser foretages nedenstående ændring i cirkulære nr. 9671 af 30. september 2008 om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Perst. nr. 058-08):

Cirkulærebemærkningerne til § 2, stk. 2, erstattes af følgende:

” I situationer, hvor institutioner er placeret på geografisk spredte lokaliteter, er der særlig grund til, at de ansatte og ledelsen overvejer muligheden for valg af mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe.

Der kan desuden være anledning til at have særligt fokus på tillidsrepræsentantens vilkår og løbende drøfte sammenhængen mellem tidsforbruget til tillidsrepræsentantopgaver, herunder transporttid mellem lokaliteterne, og behovet for tid til at varetage opgaverne i den stilling, som vedkommende er ansat i.”

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 6. november 2013.

Moderniseringsstyrelsen, den 6. november 2013

Lisa Engmann

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 050-13