Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Instruktion i skibets sikringsberedskab
Bilag 2 Kursus i generelt sikringsberedskab
Bilag 3 Kursus i særlige sikringsopgaver
Bilag 4 Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO)
Bilag 5 Kvalifikationsbevis for generelt sikringsberedskab
Bilag 6 Kvalifikationsbevis for særlige sikringsopgaver
Bilag 7 Kvalifikationsbevis for sikringsofficerer (Ship Security Officer, SSO)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe

I medfør af § 18, stk. 1, § 25, stk. 4, og § 26, stk. 1, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010 og lov nr. 478 af 30. maj 2012, og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Følgende ord og udtryk skal forstås som angivet:

1) STCW-konventionen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) henviser til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold.

2) Ved særlige sikringsopgaver forstås opgaver, som søfarende har i henhold til skibets sikringsplan.

3) En sikringsofficer (Ship Security Officer, forkortet SSO) er den person om bord på et skib, der af skibets driftsansvarlige reder er udpeget som ansvarlig for skibets sikringsplan, herunder implementering og vedligeholdelse af planen, sammen med skibsføreren.

Formål, mål og indhold

§ 2. Denne bekendtgørelse fastsætter krav til uddannelse og træning i maritim sikring for skibets besætninger i overensstemmelse med STCW-konventionens reglement VI/5 og VI/6.

§ 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse for søfarende på skibe, der er omfattet af Den Internationale Kode for Sikring af Skibe og Havnefaciliteter (ISPS-koden).

Stk. 2. Alle personer, bortset fra passagerer, der er ansat eller beskæftiget om bord skal i forbindelse med påmønstringen have en af rederiet godkendt sikringsrelateret instruktion som beskrevet i bilag 1.

Stk. 3. Søfarende, der indgår i skibets sikringsberedskab men uden designerede sikringsopgaver, skal gennemgå et kursus i generelt sikringsberedskab som beskrevet i bilag 2.

Stk. 4. Søfarende, der er udpeget til at varetage sikringsrelaterede opgaver i forbindelse med skibets sikringsberedskab, skal have gennemgået kursus i særlige sikringsopgaver som beskrevet i bilag 3.

Stk. 5. Skibsføreren og de søfarende, der er udpeget som ansvarlige for skibets sikringsplan, herunder implementering og vedligeholdelse af planen, skal have gennemgået kursus som sikringsofficer SSO som beskrevet i bilag 4.

Stk. 6. Søfarende med gyldigt bevis som sikringsofficer anses for at opfylde kravene i stk. 3 og 4.

Udbydere af kursus i sikringsberedskab og som sikringsofficer

§ 4. Udbydere af kurser i sikringsberedskab i skibe, jf. § 3, stk. 3 og 4, samt kursus som sikringsofficer, jf. § 3, stk. 5, skal være godkendt i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Udbydere skal sikre, at instruktører har de fornødne kvalifikationer til at forestå de i § 3 anførte uddannelser. Dette omfatter både faglige kvalifikationer og kvalifikationer til at forestå instruktion og uddannelse.

Stk. 3. Udbydere skal, på baggrund af de i bilagene anførte kursusmål, fastlægge den nærmere kursusplanlægning, herunder varigheden af kurserne samt evaluering af kursisterne.1)

Udstedelse og registrering af beviser

§ 5. Rederiet skal registrere alle personer, der har gennemført instruktion i skibets sikringsberedskab, jf. § 3, stk. 2, og denne registrering skal være tilgængelig om bord på skibet.

§ 6. Kursusudbyderen skal udstede et kvalifikationsbevis til personer, der har gennemført kursus i generelt sikringsberedskab, kursus i særlige sikringsopgaver samt kursus til sikringsofficer.

Stk. 2. Beviserne skal udformes som anført i bilag 5-7.

Stk. 3. Kursusudbyderen skal registrere udstedelsen af kursusbeviset. Registreringen skal opbevares i 5 år og indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at beviset kan genudstedes.

Stk. 4. Kursusudbydere skal indberette gennemførte kurser til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af eksamensresultater.

§ 7. Søfartsstyrelsen sidestiller kvalifikationsbeviser fra andre lande, der er udstedt i overensstemmelse med STCW-konventionen og godkendt af EU, med tilsvarende danske beviser.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 8. Søfarende anses for at opfylde § 3, stk. 3, når de har erhvervet mindst 6 måneders fartstid i skibe omfattet af ISPS-koden inden for de foregående tre år.

Stk. 2. Søfarende anses for at opfylde § 3, stk. 4, når de har erhvervet mindst 6 måneders fartstid i skibe omfattet af ISPS-koden og har varetaget designerede sikringsopgaver inden for de foregående tre år.

Stk. 3. Søfarende anses for at opfylde § 8, stk. 1 eller 2, når de har varetaget sikringsfunktioner, der anses ækvivalente, eller har gennemført uddannelse, der kan sidestilles med de i § 3, stk. 3 eller 4, anførte kurser forud for denne bekendtgørelses ikrafttræden og kan dokumentere dette.

Stk. 4. Rederier med skibe, der er underlagt ISPS-koden, kan udstede beviser til de søfarende, der lever op til kravene i stk. 1 og 2.

Stk. 5. Personer med gyldigt bevis som sikringsofficer anses for at leve op til kravene i stk. 1 og 2.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 611 af 25. juni 2009 om uddannelse og kvalifikationsbevis som sikringsofficer (Ship Security Officer (SSO)).

Søfartsstyrelsen, den 7. november 2013

Per Sønderstrup

/ Klaus Frost Geertsen


Bilag 1

Instruktion i skibets sikringsberedskab

Alle personer, bortset fra passagerer, der er ansat eller beskæftiget om bord på et søgående skib, der er underlagt ISPS-kodens bestemmelser, skal, før de anvises opgaver om bord, have en af rederiet godkendt sikringsrelateret instruktion, således at de:

1) kan rapportere en sikringsrelateret hændelse, herunder en trussel om eller et piratangreb eller væbnet røveri;

2) ved, hvilke procedurer der skal følges, når de genkender en sikringstrussel; og

3) kan tage del i sikringsrelaterede nød- og beredskabsprocedurer.

Den sikringsrelaterede orienterende uddannelse skal forestås af skibssikringsofficeren eller en tilsvarende kvalificeret person.


Bilag 2

Kursus i generelt sikringsberedskab

Søfarende, der er ansat eller beskæftiget om bord på et skib, der er underlagt ISPS-kodens bestemmelser, i en funktion relateret til skibets drift som en del af skibets besætning uden designerede sikringsopgaver skal, før vedkommende anvises evt. opgaver om bord:

1) have relevant godkendt uddannelse eller instruktion i sikringsforståelse som angivet i tabel A-VI/6-1 og

2) afkræves bevis for at opfylde standardkravene for at varetage de i kolonne 1 i tabel A-VI/6-1 angivne opgaver, forpligtelser og beføjelser gennem eksamination eller løbende vurdering som et led i et godkendt uddannelsesprogram i de i kolonne 2 i tabel A-VI/6-1 angivne emner.

       
Tabel A-VI/6-1
   
Minimumskompetencer vedrørende generelt sikringsberedskab
   
Kompetence
Kendskab, forståelse og kvalifikation
Metoder til påvisning af kompetence
Kompetencevurderingskriterier
Bidrage til øget maritim sikring gennem forøget forståelse heraf.
Grundlæggende arbejdskendskab til maritime sikringsbegreber og definitioner, herunder elementer der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
Grundlæggende kendskab til international maritim sikringspolitik og regeringers, selskabers og personers beføjelser.
Grundlæggende kendskab til maritime sikringsniveauer og deres indflydelse på sikringsforholdsreglerne og procedurerne om bord på skibe og i havnefaciliteter.
Grundlæggende kendskab til procedurerne for sikringsrapportering.
Grundlæggende kendskab til sikringsrelaterede beredskabsplaner.
Grundlæggende kendskab til forhold under tilfangetagelse og de reaktioner, der efterfølgende kan opstå som en følge heraf.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt uddannelse eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Maritime sikringstrusler påvises korrekt.
Forståelse af nødvendigheden af og metoderne til opretholdelse af sikringsforståelse og årvågenhed.
Grundlæggende kendskab til krav til uddannelse, øvelser og træning i henhold til relevante konventioner, koder og IMO-cirkulærer, herunder sådanne der måtte være relevante for at modstå pirateri og væbnet røveri.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Krav vedrørende forøget maritim sikring påvises korrekt.


Bilag 3

Kursus i særlige sikringsopgaver

Alle søfarende, der er udpeget til at varetage sikringsopgaver, herunder aktiviteter med henblik på at modstå pirateri og væbnet røveri, skal kunne bevise, at de er kompetente til at varetage de i kolonne 1 i tabel A-VI/6-2 angivne opgaver, forpligtelser og beføjelser.

Graden af kendskab til de i kolonne 2 i tabel A-VI/6-2 angivne emner skal være tilstrækkelig til, at kursisten kan varetage de designerede sikringsopgaver, herunder aktiviteter med henblik på at modstå pirateri og væbnet røveri.

Alle, der ansøger om at blive certificeret, skal bevise, at de opfylder standardkravene gennem:

1) demonstration af kompetence til at varetage de i kolonne 1 i tabel A-VI/6-2 angivne opgaver, forpligtelser og beføjelser og

2) eksamination eller løbende vurdering som et led i et godkendt undervisningsprogram, der dækker det i kolonne 2 i tabel A-VI/6-2 angivne materiale.

     
Tabel A-VI/6-2
   
Minimumskompetencer til søfarende med særlige sikringsopgaver
   
Kompetence
Kendskab, forståelse og kvalifikation
Metoder til påvisning af kompetence
Kompetencevurderingskriterier
Vedligeholde de betingelser, der er angivet i et skibs sikringsplan.
Arbejdskendskab til maritime sikringsbegreber og definitioner, herunder elementer der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
Kendskab til international maritim sikringspolitik og regeringers, selskabers og personers beføjelser, herunder arbejdskendskab til elementer der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
Kendskab til maritime sikringsniveauer og deres indflydelse på sikringsforholdsreglerne og procedurerne om bord på skibe og i havnefaciliteter.
Kendskab til procedurerne for sikringsrapportering.
Kendskab til procedurer og krav til øvelser og træning i henhold til relevante konventioner, koder og IMO-cirkulærer, herunder arbejdskendskab til sådanne der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
Kendskab til de procedurer for udførelse af inspektioner og syn og for kontrol og monitorering af sikringsaktiviteter, der er angivet nærmere i et skibs sikringsplan.
Kendskab til sikringsrelaterede beredskabsplaner og procedurerne for at reagere på sikringstrusler eller sikringsbrud, herunder foranstaltninger til opretholdelse af skib/havn-kontaktfladens kritiske drift, herunder ligeledes arbejdskendskab til sådanne der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
Kendskab til forhold under tilfangetagelse og de reaktioner, der efterfølgende kan opstå på baggrund heraf.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Procedurerne og handlingerne er i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i ISPS-koden og SOLAS-konventionen af 1974, med ændringer.
Genkendelse af sikringsrisici og trusler.
Kendskab til sikringsdokumentation, herunder sikringserklæringen (Declaration of Security).
Kendskab til de teknikker, der anvendes til at omgå sikringsforholdsregler, herunder de af pirater og bevæbnede røvere anvendte.
Viden, der muliggør genkendelse af potentielle sikringstrusler.
Viden, der muliggør genkendelse af våben, farlige stoffer og anordninger og forståelse af, hvilken skade de kan forårsage.
Kendskab til teknikker til styring af og kontrol med folkemængder, hvor det måtte være relevant.
Kendskab til håndtering af sikringsrelaterede oplysninger og sikringsrelateret kommunikation.
Kendskab til metoder til kropsvisitation og ikke-grænseoverskridende undersøgelser.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Procedurerne og handlingerne er i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i ISPS-koden og SOLAS-konventionen af 1974, med ændringer.
Foretage regelmæssige sikringsinspektioner af skibet.
Kendskab til teknikkerne for overvågning af områder med begrænset adgang.
Kendskab til kontrol af adgangen til skibet og til områder med begrænset adgang om bord på skibet.
Kendskab til metoderne til effektiv overvågning af dæksområder og områder rundt om skibet.
Kendskab til inspektionsmetoder vedrørende skibets last og stores.
Kendskab til metoder til kontrol af adgang til og fra borde og adgang om bord af personer og deres effekter.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Procedurerne og handlingerne er i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i ISPS-koden og SOLAS-konventionen af 1974, med ændringer.
Korrekt anvendelse af evt. sikringsudstyr og systemer.
Generelt kendskab til de forskellige typer sikringsudstyr og systemer, herunder sådanne som evt. kunne anvendes i tilfælde af angreb af pirater og bevæbnede røvere, herunder deres begrænsninger.
Kendskab til nødvendigheden af at afprøve, kalibrere og vedligeholde sikringssystemer og udstyr, særligt til søs.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Udstyr og systemer betjenes i overensstemmelse med fastlagte udstyrsbetjeningsvejledninger under hensyntagen til udstyrets og systemernes begrænsninger.
Procedurerne og handlingerne er i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i ISPS-koden og SOLAS-konventionen af 1974, med ændringer.


Bilag 4

Kursus som sikringsofficer (Ship Security Officer, SSO)

Alle, der ansøger om at få udstedt et bevis som skibssikringsofficer, skal have minimum 12 måneders godkendt fartstid i søgående skib eller relevant fartstid i søgående skib og kendskab til skibes drift og opfylde de i STCW-kodens afsnit A-VI/5, stk. 1-4, angivne standardkrav for at blive certificeret som skibssikringsofficer.

Administrationerne skal sikre, at alle, der findes kvalificerede i henhold til denne regels bestemmelser, får udstedt et bevis.

       
Tabel A-VI/5
   
Minimumskompetencer for skibssikringsofficerer
   
Kompetence
Kendskab, forståelse og kvalifikation
Metoder til påvisning af kompetence
Kompetencevurderingskriterier
Vedligeholde og overvåge implementeringen af en skibssikringsplan.
Kendskab til international maritim sikringspolitik og regeringers, selskabers og designerede personers beføjelser, herunder elementer der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
Kendskab til formålet med og elementerne i en skibssikringsplan, relaterede procedurer og vedligeholdelse af oversigter, herunder sådanne der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
Kendskab til de procedurer, der skal anvendes ved implementering af en skibssikringsplan og rapportering af sikringsrelaterede hændelser.
Kendskab til maritime sikringsniveauer og heraf følgende sikringsforholdsregler og procedurer om bord på skibet og i havnefacilitetens omgivelser.
Kendskab til de krav og procedurer for udførelse af interne audits, inspektioner på stedet, kontrol og monitorering af sikringsaktiviteter, der er angivet nærmere i et skibs sikringsplan.
Kendskab til kravene og procedurerne for rapportering til rederiets sikringsofficer af evt. fejl og afvigelser, der er påvist i forbindelse med interne audits, periodiske kontroller og sikringsinspektioner.
Kendskab til de metoder og procedurer, der anvendes til at ændre skibets sikringsplan.
Kendskab til sikringsrelaterede beredskabsplaner og procedurerne for at reagere på sikringstrusler eller sikringsbrud, herunder foranstaltninger til opretholdelse af skib/havn-kontaktfladens kritiske drift, herunder ligeledes elementer der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
Arbejdskendskab til maritime sikringsbegreber og definitioner, herunder elementer der måtte være relateret til pirateri og væbnet røveri.
Kendskab til forhold under tilfangetagelse og de reaktioner, der efterfølgende kan opstå som en følge heraf.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt uddannelse eller eksamination.
Procedurerne og handlingerne er i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i ISPS-koden og SOLAS-konventionen af 1974, med ændringer.
De lovmæssige krav i forbindelse med sikring er korrekt identificeret.
Procedurerne sikrer et beredskab til at reagere på ændringer i de maritime sikringsniveauer.
Kommunikationen inden for skibssikringsofficerens ansvarsområde er tydelig og bliver forstået.
Vurdere sikringsrisici, trusler og sårbarhed.
Kendskab til risikovurdering og vurderingsværktøjer.
Kendskab til sikringsvurderingsdokumentation, herunder sikringserklæringen (Declaration of Security).
Kendskab til de teknikker, der anvendes til at omgå sikringsforholdsregler, herunder de af pirater og bevæbnede røvere anvendte.
Viden, der muliggør genkendelse af personer, der udgør en mulig sikringsrisiko på et ikke-diskriminerende grundlag.
Viden, der muliggør genkendelse af våben, farlige stoffer og anordninger og forståelse af, hvilken skade de kan forårsage.
Kendskab til teknikker til styring af og kontrol med folkemængder, hvor det måtte være relevant.
Kendskab til håndtering af følsomme, sikringsrelaterede oplysninger og sikringsrelateret kommunikation.
Kendskab til implementeringen og koordineringen af visitationer.
Kendskab til metoder til kropsvisitation og ikke-grænseoverskridende undersøgelser.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt uddannelse eller godkendt erfaring og eksamination, herunder praktisk demonstration af kompetencer i:
. 1 udførelse af kropsvisitationer;
. 2 udførelse af ikke-grænseoverskridende undersøgelser.
Procedurerne og handlingerne er i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i ISPS-koden og SOLAS-konventionen af 1974, med ændringer.
Procedurerne sikrer et beredskab til at reagere på ændringer i de maritime sikringsniveauer.
Kommunikationen inden for skibssikringsofficerens ansvarsområde er tydelig og bliver forstået.
Foretage regelmæssige inspektioner af skibet med henblik på at sikre, at relevante sikringsforholdsregler er implementeret og opretholdt.
Kendskab til kravene vedrørende udpegning og overvågning af områder med begrænset adgang.
Kendskab til kontrol af adgangen til skibet og til områder med begrænset adgang om bord på skibet.
Kendskab til metoder til effektiv overvågning af dæksområder og områder rundt om skibet.
Kendskab til sikringsaspekter vedrørende håndtering af skibets last og stores af andet personale om bord og relevante havnefacilitetssikringsofficerer.
Kendskab til metoder til kontrol af adgang til og fra skibet og adgang om bord af personer og deres effekter.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt uddannelse eller eksamination.
Procedurerne og handlingerne er i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i ISPS-koden og SOLAS-konventionen af 1974, med ændringer.
Procedurerne sikrer et beredskab til at reagere på ændringer i de maritime sikringsniveauer.
Kommunikationen inden for skibssikringsofficerens ansvarsområde er tydelig og bliver forstået.
Sikre, at evt. sikringsudstyr og systemer betjenes, afprøves og kalibreres korrekt
Kendskab til de forskellige typer sikringsudstyr og systemer og deres begrænsninger, herunder sådanne som evt. kunne anvendes i tilfælde af angreb af pirater og bevæbnede røvere.
Kendskab til procedurer, instruktioner og vejledning om brugen af skibets sikringsalarmsystemer.
Kendskab til metoderne for afprøvning, kalibrering og vedligeholdelse af sikringssystemer og udstyr, særligt til søs.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt uddannelse eller eksamination.
Procedurerne og handlingerne er i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i ISPS-koden og SOLAS-konventionen af 1974, med ændringer.
Fremme sikringsforståelse og årvågenhed.
Kendskab til krav til uddannelse, øvelser og træning i henhold til relevante konventioner, koder og IMO-cirkulærer, herunder sådanne der måtte være relevante for at modstå pirateri og væbnet røver.
Kendskab til metoder til forøgelse af sikringsforståelsen og årvågenheden om bord.
Kendskab til metoder til vurdering af effektiviteten af øvelser og træning.
Vurdering af grundlag opnået gennem godkendt uddannelse eller eksamination.
Procedurerne og handlingerne er i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i ISPS-koden og SOLAS-konventionen af 1974, med ændringer.
Kommunikationen inden for skibssikringsofficerens ansvarsområde er tydelig og bliver forstået.


Bilag 5

Kvalifikationsbevis for generelt sikringsberedskab

Virksomhedens/ institutionens navn
 
Logo
     
Bevis for generelt sikringsberedskab
Certificate of proficiency – Security Awareness training
     
BEVIS UDSTEDT EFTER BESTEMMELSERNE I
DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE,
OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
     
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED.
     
Det attesteres herved, at
   
This is to certify that
   
     
CPR. -NR. (ID No. )
   
     
er fundet kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation
     
 
VI/6-1
 
     
af ovennævnte konvention, som ændret, i generelt sikringsberedskab.
of the above Convention, as amended, for security awareness training.
     
Ihændehaverens fødselsdato
   
Date of birth of the holder of the certificate
   
     
Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen
As authorized by the Danish Maritime Authority
     
Sted og dato/Place and date
 
Underskrift/Signature
 
Stempel/Stamp
 


Bilag 6

Kvalifikationsbevis for særlige sikringsopgaver

Virksomhedens/ institutionens navn
 
Logo
     
Bevis for uddannelse i særlige sikringsopgaver
Certificate of proficiency for designated security duties
     
BEVIS UDSTEDT EFTER BESTEMMELSERNE I
DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE,
OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
     
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED
     
Det attesteres herved, at
   
This is to certify that
   
     
CPR. -NR. (ID No. )
   
     
er fundet kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation
     
 
VI/6-4
 
     
af ovennævnte konvention, som ændret, i særlige sikringsopgaver.
of the above Convention, as amended, for designated security duties.
     
Ihændehaverens fødselsdato
   
Date of birth of the holder of the certificate
   
     
Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen
As authorized by the Danish Maritime Authority
     
Sted og dato/Place and date
 
Underskrift/Signature
 
Stempel/Stamp
 


Bilag 7

Kvalifikationsbevis for sikringsofficerer (Ship Security Officer, SSO)

Virksomhedens/ institutionens navn
 
Logo
     
Bevis som sikringsofficer
Certificate of proficiency as Ship Security Officer
     
BEVIS UDSTEDT EFTER BESTEMMELSERNE I
DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE,
OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
     
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED
     
Det attesteres herved, at
   
This is to certify that
   
     
CPR. -NR. (ID No. )
   
     
er fundet kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation
     
 
VI/5
 
     
af ovennævnte konvention, som ændret, som ansvarlig for den maritime sikring.
of the above Convention, as amended, as responsible for ship security.
     
Ihændehaverens fødselsdato
   
Date of birth of the holder of the certificate
   
     
Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen
As authorized by the Danish Maritime Authority
     
Sted og dato/Place and date
 
Underskrift/Signature
 
Stempel/Stamp
 

Officielle noter

1) Der henvises til IMO's model courses 3.19, 3.26 og 3.27.