Den fulde tekst

Fremsat den 14. november 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love1)

(Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

Miljøministeriet

§ 1

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 9 indsættes i kapitel 3:

»§ 10. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges drikkevandsforekomster for hvert vandområdedistrikt.

Stk. 2. Som drikkevandsforekomster skal udpeges:

1) forekomster af vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som gennemsnitligt frembringer mere end 10 m3 om dagen eller leverer vand til mere end 50 personer, og

2) de forekomster af vand, som det er hensigten at anvende hertil.

§ 11. Miljøministeren kortlægger

1) områder med særlige drikkevandsinteresser og

2) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 1.

§ 11 a. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges

1) områder med drikkevandsinteresser,

2) områder med særlige drikkevandsinteresser,

3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 2,

4) delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, som er særligt følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening de anses for følsomme over for, og

5) delområder indenfor de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler for myndigheders administration i de udpegede områder.

§ 11 b. Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den kortlægning og udpegning, der er nævnt i § 11 og § 11 a, og kommunernes udgifter til et koordinationsforum og udarbejdelse af indsatsplaner, jf. §§ 12-13, opkræves et bidrag pr. m3 afgiftspligtigt vand efter § 3, stk. 2, i lov om afgift på ledningsført vand.

Stk. 2. Af det samlede bidrag anvendes

1) 70,3 pct. til dækning af Miljøministeriets udgifter til opgaver omfattet af § 11 og § 11 a og Skats udgifter til administration af opkrævning og

2) 29,7 pct. til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. § 12 og udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. § 13.

§ 11 c. Miljøministeren foretager offentlig annoncering af udkast til regler, hvorved der sker udpegninger, jf. § 10 og § 11 a. Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt. Ministeren fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser.

Stk. 2. Udkast til regler fastsat med hjemmel i § 10 og § 11 a, stk. 1, skal endvidere ledsages af eventuelle miljørapporter udarbejdet efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer.«

2. § 13, stk. 1, affattes således:

»§ 13. For hvert af de udpegede indsatsområder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 5, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan.«

3. § 13 a affattes således:

»§ 13 a. En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan vedtage en indsatsplan for et område, hvis kommunalbestyrelsen eller ejeren af vandforsyningsanlægget finder, at udpegning efter § 11 a, stk. 1, nr. 5, er utilstrækkelig til at sikre kommunens eller vandforsyningsanlæggets interesser, jf. dog § 13 b, stk. 2. Bestemmelserne i § 13, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En indsatsplan efter stk. 1 må ikke stride mod regler fastsat i medfør af lov om vandplanlægning, vandforsyningsplanen eller indsatsplaner vedtaget efter § 13.«

4. § 13 d, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen påser, at aftalen ikke strider mod regler fastsat i medfør af lov om vandplanlægning eller indsatsplaner vedtaget efter § 13 eller vil vanskeliggøre gennemførelsen af disse planer.«

5. § 14 a, stk. 1, affattes således:

»§ 14 a. En vandforsyningsplan må ikke stride mod regler udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, kommuneplanlægningen, forudsætninger fastsat efter § 16, stk. 2, eller en indsatsplan efter § 13.«

6. I § 52 a, stk. 1, nr. 12, ændres »§ 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder« til: »§ 11 b«.

§ 2

I lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 23. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, ændres »miljømålslovens § 5, stk. 1, og § 6« til: »§ 6, jf. § 37, stk. 4, i lov om vandplanlægning«.

2. I § 6, stk. 2, ændres »vandplanerne, der udarbejdes efter miljømålslovens § 3« til: »regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

3. § 7, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om frister for offentliggørelse af forslag til risikostyringsplaner og senere revurderinger heraf.«.

4. I Bilag 1 ændres i afsnittet om kort over oversvømmelsesrisikoen, litra c. »miljømålslovens § 7, stk. 1, nr. 1, 3, og 5.« til: »§ 16, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, i om lov om vandplanlægning«.

5. I Bilag 2 ændres i 2. afsnit »fastsatte miljømål, jf. miljømålslovens § 10« til: »miljømål fastsat i regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, i lov om vandplanlægning«.

§ 3

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, § 13 a, og § 36 a ændres »vandplaner efter miljømålsloven« til: »regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

2. I § 69, stk. 1, 2. pkt., ændres »der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde« til: »for hvilke der i regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, i lov om vandplanlægning er fastsat«.

3. I § 69, stk. 2, ændres »der ikke før vandplanens ikrafttræden« til: »der efter hidtidig planlægning ikke tidligere«.

4. § 70 c ophæves.

§ 4

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juli 2010 som ændret senest ved lov nr. 622 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 6 og 7, ændres »i vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)« til: »i henhold til lov om vandforsyning m.v.«.

2. I § 32 stk. 2, ændres »vandplanen, jf. miljømålsloven« til: »regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

§ 5

I lov nr. 522 af 26. maj 2010 om havstrategi som ændret ved lov nr. 580 af 18. juni 2012 foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, ændres »lov om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)« til: »lov om vandplanlægning og indsatser, der indgår i en vedtaget Natura 2000-plan efter miljømålsloven«.

§ 6

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 5 a, stk. 3, ændres »eller miljømålsloven« til: », Natura 2000-planer efter miljømålsloven eller regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

§ 7

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 19 a udgår »vandforekomster og«.

§ 8

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 4, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8.

2. I § 11, stk. 4, nr. 4, der bliver nr. 5, udgår »en vandplan,«, »disse planer« ændres til: »denne plan«, og »vandforekomster og« udgår.

3. I § 11 e, stk. 1, nr. 4, udgår »vandplanen og«, og »vandforekomster og«.

4. Efter § 11 e stk. 1, nr. 4, indsættes som nyt nummer:

»5) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

Nr. 5-10 bliver herefter nr. 6-11.

5. I § 11 e, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 6, udgår »vandplanen og«, »§ 31 a og« og »vandforekomster og«.

6. I § 13, stk. 1, nr. 4, udgår »en vandplan eller«, »§ 31 a og« og »vandforekomster og«.

7. Efter § 13, stk. 1, nr. 4, indsættes som nyt nummer:

»5) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.

§ 9

I lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 3. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, nr. 1, udgår »Vandplaner og«.

2. Efter § 19, stk. 1, nr. 1, indsættes som nyt nummer:

»2) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

§ 10

I lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 4, udgår »miljømålslovens § 52, stk. 1,«.

§ 11

I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) som ændret senest ved lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, ændres »miljømålsloven« til: »lov om vandplanlægning«.

2. I § 8, stk. 2, ændres »miljømålslovens § 17, stk. 1 eller 2« til: »regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, jf. § 13, og i § 19, stk. 1, i lov om vandplanlægning«.

3. I § 15, stk. 1, ændres »miljømålsloven« til: »lov om vandplanlægning«.

§ 12

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 21. april 2009, som ændret senest ved lov nr. 490 af 21. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 18 affattes således:

»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med vandplanen og Natura 2000-planen, jf. kapitel 3 og 14 i miljømålsloven.

Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.

Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«

2. § 18 affattes således:

»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med Natura 2000-planen, jf. kapitel 14 i miljømålsloven.

Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.

Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«

3. § 18 affattes således:

»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning og Natura 2000-planen efter miljømålsloven.

Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.

Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«

4. § 19 affattes således:

»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammerne i vandplanen og Natura 2000-planen.«

5. § 19 affattes således:

»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammet i Natura 2000-planen.«

6. § 19 affattes således:

»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning og indsatsprogrammet efter Natura 2000-planen.«

§ 13

I lov nr. 490 af 21. maj 2013 om ændring af lov om forurenet jord foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 19-22 ophæves.

§ 14

I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, som ændret ved bl.a. § 5 i lov nr. 1384 af 28. december 2011 og lov nr. 514 af 27. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I kapitel 2 udgår overskriften »Udpegning af drikkevandsforekomster«, og § 8 ophæves.

2. I kapitel 2 udgår overskriften »Udpegning af drikkevandsressourcer«, og § 8 a ophæves.

3. Kapitel 12 ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

§ 15

I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. august 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 3, litra i, udgår »vandforekomster og«.

2. Efter § 1, stk. 2, nr. 3, litra i, indsættes som ny litra:

»j) lov om vandplanlægning og regler udstedt i medfør af loven,«.

Litra j-p bliver herefter litra k-q.

§ 16

I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 25. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, nr. 6, litra a, udgår »planlægning vedrørende miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder samt«.

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 22. december 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 2 og 3, § 4, nr. 2, §§ 5-11, § 12, nr. 1, 3, 4 og 6, § 13, § 14, nr. 1, samt §§ 15 og 16. Ministeren kan herunder bestemme, at ændringerne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. De hidtil gældende regler opretholdes og finder anvendelse på vandplaner og handleplaner opretholdt efter § 39, stk. 1, i lov om vandplanlægning.

Bemærkninger til lovforslaget

       
Almindelige bemærkninger
       
Indholdsfortegnelse
1.
Indledning
2.
Baggrund
 
2.1.
Kort om miljømålsloven
 
2.2.
Kort om forslag til lov om vandplanlægning
3.
Lovforslagets hovedindhold
 
3.1.
Særligt om vandforsyningsloven
   
3.1.1.
Den foreslåede ordning
4.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
5.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
6.
Administrative konsekvenser for borgerne
7.
Miljømæssige konsekvenser
8.
Forholdet til EU-retten
9.
Hørte myndigheder
       

1. Indledning

Med lovforslaget gennemføres ændringer i en række love som konsekvens af det samtidigt fremsatte forslag til lov om vandplanlægning, hvorved de gældende regler om vandplanlægning i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) foreslås ophævet for planlægningen for anden planperiode og senere planperioder.

Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med forslaget til lov om vandplanlægning. En række bestemmelser i andre love indeholder henvisninger til de statslige vandplaner og de kommunale handleplaner vedtaget efter miljømålsloven og til bestemmelser i miljømålsloven, som i forslag til lov om vandplanlægning foreslås ophævet.

Sigtet med lovforslaget er således at bringe de heri omfattede love i overensstemmelse med det nye plankoncept i forslag til lov om vandplanlægning.

De foreslåede ændringer består navnlig i visse sproglige og tekniske justeringer.

Samtidig med de nævnte konsekvensændringer flyttes udpegningen af drikkevandsforekomster og drikkevandsressourcer fra miljømålsloven til vandforsyningsloven.

Derudover foreslås der i hhv. vandforsyningsloven og oversvømmelsesloven udover konsekvensændringer visse mindre materielle ændringer.

2. Baggrund

2.1. Kort om miljømålsloven

Med miljømålsloven fra 2003 gennemførtes i dansk lovgivning dele af bl.a. Europa-Parlamentets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet).

Loven fastsætter regler om vandplanlægningen, herunder om vandistrikter, miljømål, overvågning, indsatsprogram, regler om tilvejebringelse af planerne og offentlighedens inddragelse, som alle i større eller mindre omfang har ophæng i vandrammedirektivet.

2.1.1. Udpegningen af drikkevandsforekomster og drikkevandsressourcer

Efter artikel 7 i vandrammedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger) skal medlemsstaterne udpege drikkevandsforekomster. Vandrammedirektivets bestemmelser omfatter selve forekomsten af drikkevand (i de fleste tilfælde grundvandsmagasiner).

Miljøministerens udpegning af drikkevandsforekomster sker i dag i medfør af miljømålslovens § 8. Den statslige udpegning af drikkevandsforekomster blev indført med miljømålsloven (lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. )

Miljøministerens udpegning af drikkevandsressourcer sker i dag i medfør af miljømålslovens § 8 a i vandplanen samt regler udstedt i medfør af lov nr. 571 af 9. juni 2006 om ændring af lov om planlægning. En bekendtgørelse, hvori der udpeges drikkevandsressourcer, er sendt i høring den 30. juli 2013.

Drikkevandsforekomster omfatter forekomster af vand med en rumlig udstrækning, som muliggør indvinding af en i lov om miljømål nærmere fastsat vandmængde. Udpegningen af disse kan således ske i forskellige dybder under jordoverfladen, ligesom drikkevandsforekomster kan være overlejrede.

Drikkevandsressourcerne omfatter områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Miljøministeren udpeger områder med drikkevandsinteresser, områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Områderne udpeges på jordoverfladen som grundlag for myndigheders og andres administration inden for de derved udpegede arealer.

Både udpegninger af drikkevandsforekomster og drikkevandsressourcer danner grundlaget for beskyttelse af grundvand og drikkevand og udgør det retlige grundlag for statslige myndigheders, regionråds, kommunalbestyrelsers og vandforsyningers mv. planlægning og prioritering af foranstaltninger til beskyttelse af grundvand, hvortil der er knyttet drikkevandsinteresser.

Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning fremgår i dag af miljømålslovens § 8 a. Afgiften opkræves i medfør af lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 om afgift af ledningsført vand, og fordelingen af afgiften fremgår af miljømålslovens § 35. Hjemlen for den statslige grundvandskortlægning blev indført i vandforsyningslovens §§ 10-11 med lov nr. 479 af 1. juli 1998 om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. Bestemmelserne blev senere ophævet med lov nr. 1151 af 17. december 2003 om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning som følge af indførelsen af vandplaner. Hjemlen for den statslige grundvandskortlægning blev derfor overført til miljømålsloven med lov nr. 1402 af 27. december 2008 om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, der trådte i kraft 1. januar 2009.

Den statslige grundvandskortlægning varetages af Naturstyrelsen, som kortlægger områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse samt udpeger områder med drikkevandsinteresser, områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder.

Den statslige grundvandskortlægning forventes afsluttet ved udgangen af 2015, hvor alle områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse forventes kortlagt. Kommunerne er i henhold til den gældende vandforsyningslovs § 13 forpligtet til at vedtage indsatsplaner for udpegede indsatsområder.

2.2. Kort om forslag til lov om vandplanlægning

Med forslag til lov om vandplanlægning etableres et nyt koncept for vandplanlægning som ramme for planperiode 2016-2021 og de efterfølgende planperioder. Den danske vandplanlægning skal således i højere grad følge vandrammedirektivets systematik og fremgangsmåde og dermed være mere enkel og fleksibel.

Der tilstræbes en forenklet og mere direktivnær implementering, end de gældende regler er udtryk for, herunder ophævelse af de regler, som ikke har ophæng i vandrammedirektivet.

Det nye koncept indebærer, at de bindende forskrifter ikke vil blive fastsat i selve vandplanen, som fremover vil blive betegnet vandområdeplanen. De bindende regler om bl.a. miljømål og indsatsprogram vil blive fastsat af miljøministeren i bekendtgørelser. Vandområdeplanen vil dermed i overensstemmelse med forudsætningen i vandrammedirektivet have til formål at informere om regeringens ambitioner på vandområdet. Planerne vil ikke i sig selv være bindende.

Der henvises i øvrigt til forslag til lov om vandplanlægning og bemærkningerne hertil.

3. Lovforslagets hovedindhold

3.1. Konsekvensændringerne

En række bestemmelser i andre love indeholder henvisninger til bestemmelser i miljømålsloven, som foreslås ophævet. Disse henvisninger skal for så vidt angår vandplanlægningen for anden og senere planperioder tilpasses det nye plankoncept i forslag til lov om vandplanlægning. Hvor sektorlovgivningen i dag henviser til vandplanerne vil der derfor fremover skulle henvises til de relevante regler udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, som fremover vil være styrende for administrationen af sektorlovgivningen for så vidt angår udmøntningen af besluttede vandmiljøindsatser med henblik på opfyldelse af fastlagte miljømål.

Lovforslaget indeholder derimod generelt ikke forslag om nye bestemmelser i sektorlovgivningen om forholdet til regler om miljømål og indsatsprogrammer efter lov om vandplanlægning, da reglerne om indsatsprogrammer vil udgøre en forpligtende retlig ramme for administrationen af sektorlovgivningen, også selv om dette ikke fremgår udtrykkeligt af sektorlovgivningen. Dog indeholder forslaget en ændring i oversvømmelsesloven, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om frister for kommunernes offentliggørelse af forslag til risikostyringsplaner, med henblik på sikring af en mere fleksibel koordinering i mellem offentliggørelse af forslag til indsatsprogrammer og risikostyringsplanerne til fordel for kommunerne og ministeren. Der er ikke tale om en ændring af kravene til planernes indhold. Forslaget vil ikke medføre en forsinkelse i forhold til overholdelse af fristerne i oversvømmelsesdirektivet.

Med dette lovforslag foreslås, at de henvisninger til miljømålsloven, der findes i forskellige love, for så vidt angår bestemmelser om vandplanlægning ændres, så de fremover henviser til lov om vandplanlægning og regler om miljømål eller regler om indsatsprogrammer udstedt med hjemmel i denne lov. Henvisninger til miljømålslovens bestemmelser om Natura 2000-planlægning opretholdes. Endvidere foreslås henvisninger til vandplanen efter miljømålsloven ændret til henvisninger til regler om henholdsvis miljømål og indsatsprogrammer udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning.

En del af de bestemmelser i miljømålsloven, der foreslås ophævet i medfør af forslag til lov om vandplanlægning, skal fortsat gælde for planlægningen for første planperiode, hvorfor det i forslag til lov om vandplanlægning er foreslået, at miljøministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen, hvilket efter forslaget vil kunne ske i flere tempi. Det samme gør sig gør sig gældende for hovedparten af de foreslåede ændringer i dette lovforslag.

Der foreslås desuden visse ændringer af vandforsyningsloven.

3.2 Særligt vedrørende vandforsyningsloven

Erfaringerne fra 1. planperiode af vandplanlægningen i medfør af miljømålsloven har vist, at der navnlig af hensyn til retssikkerheden er behov for at klarlægge de retlige rammer i forbindelse med drikkevandsbeskyttelsen. Herudover har der vist sig behov for at frigøre udpegningen af drikkevandsressourcer og -forekomster fra vandplanen og vandplanens seksårige gyldighedsperioder, idet der i løbet af vandplanperioden vil være stort behov for løbende at udpege drikkevandsressourcer. Der vil således ske et større antal udpegninger af indsatsområder i løbet af 2014-15. I forbindelse hermed ønskes, at den nyeste viden fra kortlægning og udpegning af drikkevandsressourcer, som er en objektiv, konstaterbar størrelse af rent faglig karakter, kan udnyttes tidligt som grundlag for myndigheders og andres administration.

Administrationen af ordningen for udpegning af drikkevandsressourcer gøres dermed hurtigere og enklere samtidig med, at retssikkerhedshensynet bliver tilgodeset.

Udpegningen af drikkevandsressourcer udgør et bindende grundlag for myndigheders administration i medfør af sektorlovgivningen og indebærer i forhold til indsatsplanlægningen efter vandforsyningsloven en pligt for kommunalbestyrelsen til at udarbejde indsatsplaner eller delindsatsplaner efter vandforsyningslovens § 13.

Det foreslås derfor, at de fremtidige udpegninger af drikkevandsforekomster og drikkevandsressourcer sker ved, at miljøministeren bemyndiges til fastsætte regler. Udpegningen vil således med dette lovforslag ikke længere ske i vandplanerne, men i stedet ske løbende ved regler fastsat i bekendtgørelsesform.

Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser er i dag ikke genstand for selvstændig udpegning, men beregningen og afgrænsningen af indvindingsoplande er en del af grundvandskortlægningen og danner grundlag for myndigheders administration af sektorlovgivningen. Det foreslås derfor, at miljøministeren ligeledes bemyndiges til at fastsætte regler, hvorved der som for områder med særlige drikkevandsinteresser mv. udpeges indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

Det foreslås samtidig, at der fastsættes en frist på 8 uger for høringer over udkast til bekendtgørelse, hvorved udpegningen sker, og at udkast til regler udstedt i medfør af denne bestemmelse skal ledsages af den miljørapport, der eventuelt skal udarbejdes efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der foreslås nye §§ 10, 11, 11 a, 11 b og 11 c i vandforsyningsloven som følge af den nære sammenhæng mellem vandforsyning og indsatsplanlægning i medfør af vandforsyningsloven og den statslige grundvandskortlægning og udpegning af de ovenfor nævnte forekomster og områder.

De foreslåede hjemmelsbestemmelser i vandforsyningslovens § 10 og § 11 a forudsættes på den baggrund anvendt til at udpege drikkevandsforekomster og til løbende at udpege områder med drikkevandsinteresser, områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder ved bekendtgørelse.

Efter lovforslagets vedtagelse vil der blive foretaget konsekvensændringer i bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærkninger til forslag til lov om vandplanlægning.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget indeholder ikke administrative konsekvenser for borgerne.

7. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget flytter dele af implementeringen af vandrammedirektivet i dansk ret fra miljømålsloven til vandforsyningsloven.

9. Hørte organisationer m.fl.

Advokatsamfundet, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Vand- og Spildevandsforening(DANVA), Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Akvakultur, Dansk Byggeri, Dansk Byplanlaboratorium, Dansk Erhverv, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Fåreavl, Dansk Gartneri, Dansk Industri, Dansk Juletræsdyrkerforening, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Miljøteknologi, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Pattedyrforening, Dansk Pelsdyravlerforening, Dansk Planteværn, Dansk Skovforening, Danske Advokater, Danske Regioner, Danske Råstoffer, Danske Svineproducenter, Danske Træindustrier, Danske Vandløb, Den Danske Landinspektørforening, Det Økologiske Råd, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Dyrenes Beskyttelse, FAB – Foreningen af byplanlæggere, Foreningen af Danske Brøndborere, Foreningen af Miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige (EnviNa), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, GEUS, HedeDanmark, Hedeselskabet, Institut for Center Planlægning, ICP A/S, HOFOR, Ingeniørforbundet i Danmark (IDA), KL, Kommunalteknisk Chefforening, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsbyrådet, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Landsforeningen Praktisk Økologi, Miljøteknisk Brancheforening, Nationalt Center for Miljø og Energi, Natur- og Miljøklagenævnet, Parcelhusejernes Landsforening, Skovdyrkerforeningerne, Skov & Landskab (Københavns Universitet),Spildevandsteknisk Forening, Sportsfiskerforbundet, Statens Byggeforskningsinstitut (Aalborg Universitet), Team Effektiv Regulering, Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Videnscenter for Landbrug, Økologisk Landsforening, Alle kommuner, Alle regioner.

     
10. Sammenfattende skema
 
Positive
konsekvenser/mindreudgifter
Negative
konsekvenser/merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner:
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner:
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen.
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget gennemfører dele af vandrammedirektivet.
   

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

(Vandforsyningsloven)

Til nr. 1.

Forslaget viderefører miljøministerens forpligtelse fra § 8 i lov om miljømål. Miljøministeren har mulighed for at fastsætte nærmere regler om udpegning af drikkevandsforekomster. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Forslaget viderefører miljøministerens forpligtelse fra § 8 a i lov om miljømål. Miljøministerens forpligtelse til kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande uden for disse fremgår af den foreslåede § 11. Miljøministeren har mulighed for at fastsætte nærmere regler om grundvandskortlægningen og gennemførelsen heraf efter vandforsyningslovens § 16, stk. 1. Den statslige grundvandskortlægning er forudsætningen for, at der kan udpeges områder som nævnt i forslagets § 11 a.

Den foreslåede bestemmelse i § 11 a, nr. 3, indebærer, at der fastsættes en pligt for miljøministeren til at udpege indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Ved et indvindingsopland forstås det areal på jordoverfladen, hvorunder der kan ske tilstrømning til en indvindingsboring. Det udpegede areal fastsættes blandt andet ud fra den maksimale indvindingsmængde, der er givet tilladelse til.

Den foreslåede bestemmelse i § 11 a, nr. 5, indebærer en sproglig præcisering, hvorefter det nu udtrykkeligt fremgår, at indsatsområder udpeges inden for følsomme indvindingsområder (nr. 4), og således er et delområde af de følsomme indvindingsområder, hvor en særlig indsats til sikring af drikkevandsinteresserne er nødvendig. Der er ikke med bestemmelsen tilsigtet en ændring af retstilstanden i relation til indsatsområder.

Den foreslåede bestemmelse i § 11 a, stk. 2, indebærer, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler for myndigheders administration af de udpegede områder. Denne bestemmelse afløser bemyndigelsen i miljømålslovens § 25 til at fastsætte retningslinjer for myndigheders administration af de udpegede områder.

Det foreslås tillige, at udkast til regler fastsat med hjemmel i § 10 og § 11 b, stk. 1, skal ledsages af eventuelle miljørapporter udarbejdet efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger.

Den foreslåede bestemmelse i § 11 b viderefører afgiften på ledningsført vand fra den tidligere § 35 i miljømålsloven. Afgiften reguleres af lov om ledningsført vand.

Til nr. 3.

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af den foreslåede ændring af lov om vandplanlægning. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til nr. 4.

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af den foreslåede ændring af lov om vandplanlægning. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til nr. 5.

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af den foreslåede ændring af lov om vandplanlægning. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til nr. 6.

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af den foreslåede ændring af lov om vandplanlægning. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til nr. 7.

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af den foreslåede lov om vandplanlægning. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til § 2

(Oversvømmelsesloven)

Til nr. 1-2 og 4-5

Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsernes materielle indhold.

Til nr. 3

På grund af oversvømmelseslovens overgangsbestemmelser i § 18, stk. 5, er bestemmelsen overflødig med hensyn til 1. generation af risikostyringsplaner, i øvrigt sikrer §§ 5 og 6, at risikostyringsplanerne og den statslige vandplanlægning koordineres.

Den forslåede bestemmelse giver mulighed for mere fleksibilitet i koordineringen mellem forslagene til 22 kommuners risikostyringsplaner og den statslige vandplanlægning.

Til § 3

(Vandløbsloven)

Til nr. 1 og 2

Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til § 4

(Miljøbeskyttelsesloven)

Til nr. 1

Der er tale om konsekvensændring som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger, og af forslag til ændring af lov om vandforsyning m.v., jf. lovforslagets § 1. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsernes materielle indhold.

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til § 5

(Havstrategiloven)

Til nr. 1

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til § 6

(Råstofloven)

Til nr. 1

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til § 7

(Naturbeskyttelsesloven)

Til nr. 1

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til § 8

(Planloven)

Til nr. 1-6

Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsernes materielle indhold.

Til § 9

(Nationalparkloven)

Til nr. 1 og 2

Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsernes materielle indhold.

Til § 10

(Klagenævnsloven)

Til nr. 1

Det er formentlig en fejl, at miljømålslovens § 52, stk. 1, er nævnt i klagenævnslovens § 18, stk. 4, idet der ikke er adgang til klage til klagenævnet over afgørelser om ekspropriation truffet af miljøministeren efter miljømålsloven.

Til § 11

(Miljøskadeloven)

Til nr. 1 og 2

Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsernes materielle indhold.

Til § 12

(Jordforureningsloven)

Formuleringen af § 12, nr. 1 og 2, og § 12, nr. 4 og 5, er identisk med § 1, nr. 19-22 i lov nr. 490 af 21. maj 2013 om ændring af lov om jordforurening. Loven træder i kraft 1. januar 2014, men miljøministeren bestemmer tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 19-22, hvilket endnu ikke er sket. Det foreslås derfor at ophæve § 1, nr. 19-22 i lov nr. 490 af 21. maj 2013 om ændring af lov om jordforurening, og nyaffatte dem. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsernes materielle indhold.

Til nr. 1

Det foreslås at nyaffatte § 18.

Til stk. 1.

Det foreslås, som i den gældende lovs § 18, stk. 1, at regionsrådet skal udarbejde en oversigt over den offentlige indsats, og at denne oversigt skal revideres en gang om året. Det foreslås endvidere i overensstemmelse med lov nr. 490 af 21. maj 2013 om ændring af lov om jordforurening, at oversigten skal være i overensstemmelse med vandplanen og Natura 2000-planen. Formålet hermed er at tydeliggøre, at vandplanerne og Natura 2000-planerne er normerende for regionsrådets udarbejdelse af oversigten, og at det ikke er tilstrækkeligt, at oversigten udarbejdes, så den ikke strider mod vandplanen. I stedet skal regionsrådet sikre, at oversigten udarbejdes, så den er i overensstemmelse med vandplanen.

Til stk. 2.

Det nyaffattede stk. 2 svarer til den gældende lovs § 18, stk. 1, 3. og 4. pkt.

Til stk. 3.

Som en konsekvens af det foreslåede nye stk. 2 foreslås det gældende stk. 2 om, at oversigten ikke medfører rettigheder eller pligter for ejeren, flyttet uændret til et nyt stk. 3.

Til nr. 2

Den foreslåede bestemmelse er stort set identisk med den foreslåede § 12, nr. 1. Dog er regionsrådets forpligtelse i relation til vandplanerne ikke gengivet. Det skyldes, at vandplanerne for første planperiode endnu ikke er trådt i kraft. Indtil de træder i kraft, er det derfor kun regionsrådets forpligtelse i relation til naturplanen, der skal gælde. Den foreslåede bestemmelse har til hensigt at gøre det lovteknisk muligt at overholde Natura 2000-planerne, indtil vandplanerne for første planperiode er trådt i kraft. Når det sker, er det hensigten, at miljøministeren skal sætte § 12, nr. 1, i kraft.

§ 12, nr. 2, skal sættes i kraft den 22. december 2013. Der henvises til bemærkningerne til § 17.

Til nr. 3

Den foreslåede bestemmelse er stort set identisk med den foreslåede § 12, nr. 1. Dog er henvisningerne til vandplanen og kapitel 3 i miljømålsloven erstattet med en henvisning til indsatsprogrammet efter lov om vandplanlægning. Den foreslåede bestemmelse har til hensigt at gøre det lovteknisk muligt at sætte § 12, nr. 3, i kraft samtidig med, at vandområdeplanerne for anden planperiode, der er reguleret i lov om vandplanlægning, offentliggøres. Der henvises til bemærkningerne til § 17.

Til nr. 4

Det foreslås at nyaffatte § 19.

I overensstemmelse med lov nr. 490 af 21. maj 2013 om ændring af lov om jordforurening foreslås der indført en handlepligt for regionsrådet, som har til formål at sikre, at regionerne iværksætter den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammerne i vandområdeplanlægningen og Natura 2000-planerne.

Hidtil har regionerne prioriteret den offentlige indsats med udgangspunkt i grundvand og menneskers sundhed med respekt af vandplanen, jf. den gældende lovs § 18, stk. 1, 2. pkt.

Med bestemmelsen foreslås det, at regionsrådets prioritering skal foretages i lyset af forpligtelsen til at iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammerne i vandplanen og Natura 2000-planen.

Hermed fastslås en egentlig handlepligt for regionerne, der er et udtryk for, at regionerne i deres prioritering af den offentlige indsats er bundet af vandområdeplanlægningen og Natura 2000-planerne.

Af lovtekniske grunde er den foreslåede ændring affattet som en nyaffattelse af § 19, selv om ændringerne kun findes i 3. pkt.

Til nr. 5.

Den foreslåede bestemmelse er stort set identisk med den foreslåede § 12, nr. 4. Dog er regionsrådets forpligtelse i relation til vandplanerne for første planperiode ikke gengivet. Det skyldes, at disse endnu ikke er trådt i kraft. Indtil det sker, er det derfor kun regionsrådets forpligtelse i relation til naturplanen, der skal gælde. Den foreslåede bestemmelse har til hensigt at gøre det lovteknisk muligt at overholde naturplanerne i den situation, hvor vandplanerne ikke er trådt i kraft.

Når vandplanerne for første planperiode træder i kraft, er det hensigten, at miljøministeren skal sætte § 12, nr. 4, i kraft.

§ 12, nr. 5, skal sættes i kraft den 22. december 2013. Der henvises til bemærkningerne til § 17.

Til nr. 6

Den foreslåede bestemmelse er stort set identisk med den foreslåede § 12, nr. 4. Dog er henvisningen til vandplanen erstattet af en henvisning til lov om vandplanlægning.

Når den anden vandområdeplan offentliggøres, er det hensigten at miljøministeren skal sætte § 12, nr. 6, i kraft.

Til § 13

(Ændring af jordforureningsloven)

Til nr. 1

Se bemærkningerne til § 12.

Til § 14

(Miljømålsloven)

Til nr. 1-3

Der er tale om konsekvensændringer som følge af lovforslagets § 1, nr. 1 og 2. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsernes materielle indhold.

Til § 15

(Lov om forpligtende kommunale samarbejder)

Til nr. 1 og 2

Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Reglerne i forslaget til lov om vandplanlægning skal træde i stedet for miljømålslovens regler om vandplanlægning, som i dag er omfattet af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Derfor fastsættes i den foreslåede § 14, nr. 2, at lov om vandplanlægning og regler udstedt i medfør af loven skal være omfattet af lov om forpligtende kommunale samarbejder. Dette indebærer, at den bemyndigede kommune i det forpligtende kommunale samarbejde skal udføre alle opgaver efter forslag til lov om vandplanlægning og de regler, der udstedes i medfør heraf, på vegne af den delegerende kommune i samarbejdet. Dette omfatter de opgaver, som den delegerende kommunalbestyrelse efter forslaget til lov om vandplanlægning tillægges sammen med andre kommunalbestyrelser i et hovedvandopland, herunder udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammer.

Til § 16

(Lov om regioner m.v.)

Til nr. 1

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslag til lov om vandplanlægning, jf. pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger, samt af den ændring af miljømålsloven, som fandt sted ved § 1, nr. 6, i lov nr. 514 af 27. maj 2013. Der tilsigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold.

Til § 17

(Ikrafttræden)

Til stk. 1.

De foreslåede ændringer skal sættes i kraft på samme tidspunkt, som ændringer af miljømålsloven, som skal ske, når planlægningen efter miljømålsloven for vandrammedirektivets første planperiode afløses af planlægning efter lov om vandplanlægning for anden planperiode. Det er hensigten, at dette skal ske 22. december 2015. Det kan dog ikke på forhånd helt udelukkes, at det kommer til at ske på et andet tidspunkt, hvorfor det foreslås, at ministeren fastsætter tidspunktet for loven ikrafttræden.

Det foreslås desuden, at miljøministeren kan bestemme, at ændringerne træder i kraft på forskellige tidspunkter. Det er hensigten, at ministeren skal sætte lovforslagets § 12, nr. 1 og 4, i kraft samtidig med vedtagelsen af vandplanerne for første planperiode. De foreslåede bestemmelser er begrundet i, at regionsrådets forpligtelser i relation til vandplanerne først skal gælde fra ikrafttrædelsestidspunktet for vandplanerne. Samtidig med at § 12, nr. 1 og 4, sættes i kraft, skal § 12, nr. 2 og 5 ophæves.

Når vandområdeplanerne for anden planperiode offentliggøres, er det hensigten at miljøministeren erstatter § 12, nr. 1 og 4, med § 12, nr. 3 og 6, således at henvisningerne i bestemmelserne sker til lov om vandplanlægning og ikke til miljømålsloven. Samtidig med at § 12, nr. 3 og 6, sættes i kraft, skal § 12, nr. 1 og 4, ophæves.

Til stk. 2

Det foreslås, at ophævelsen af vandløbslovens § 69, stk. 2 og 3, og ændringen af lov om forpligtende kommunale samarbejder, som indebærer, at det kommunale samarbejde skal omfatte kommunalbestyrelsernes opgaver efter lov om vandplanlægning, skal træde i kraft den 22. december 2013.

Det foreslås endvidere, at ændringen af jordforureningslovens §§ 18 og 19, jf. lovforslagets § 10, nr. 2 og 3, skal træde i kraft den 22. december 2013.

Til stk. 3

Hvis det skulle blive aktuelt at opretholde vandplaner og kommunale vandhandleplaner eller dele heraf efter afslutningen af første planperiode, jf. det foreslåede § 38, stk. 2, i lov om vandplanlægning, kan der blive behov for at opretholde de gældende formuleringer af sektorlovgivningen parallelt med de nye formuleringer af bestemmelserne som vil blive sat i kraft samtidig med ophævelsen af bestemmelserne om vandplanlægning i miljømålsloven.

Det foreslås derfor, miljøministeren skal kunne fastsætte overgangsregler, herunder regler om at de hidtil gældende regler skal opretholdes og finde anvendelse på handleplaner og vandplaner opretholdt efter § 38, stk. 2, i lov om vandplanlægning.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

     
Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
Miljøministeriet
     
   
§ 1
     
   
I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelser nr. 1199 af 30. september 2013, foretages følgende ændringer:
     
   
1. Efter § 9 indsættes i kapitel 3:
»§ 10. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges drikkevandsforekomster for hvert vandområdedistrikt.
Stk. 2. Som drikkevandsforekomster skal udpeges:
   
1) forekomster af vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som gennemsnitligt frembringer mere end 10 m3 om dagen eller leverer vand til mere end 50 personer, og
   
2) de forekomster af vand, som det er hensigten at anvende hertil.
     
   
§ 11. Miljøministeren kortlægger
   
1) områder med særlige drikkevandsinteresser og
   
2) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 1.
     
   
§ 11 a. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges
   
1) områder med drikkevandsinteresser,
   
2) områder med særlige drikkevandsinteresser,
   
3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 2,
   
4) delområder inden for de områder, der er nævnt i § 11, som er særligt følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening de anses for følsomme over for, og
   
5) delområder indenfor de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).
   
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler for myndigheders administration i de udpegede områder.
     
   
§ 11 b. Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den kortlægning og udpegning, der er nævnt i § 11 og § 11 a, og kommunernes udgifter til et koordinationsforum og udarbejdelse af indsatsplaner, jf. §§ 12-13, opkræves et bidrag pr. m3 afgiftspligt vand efter § 3, stk. 2, i lov om afgift på ledningsført vand.
   
Stk. 2. Af det samlede bidrag anvendes
   
1) 70,3 pct. til dækning af Miljøministeriets udgifter til opgaver omfattet af § 11 og § 11 a og Skats udgifter til administration af opkrævning og
   
2) 29,7 pct. til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. § 12 og udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf.§ 13.
     
   
§ 11 c. Miljøministeren foretager offentlig annoncering af udkast til regler, hvorved der sker udpegninger, jf. § 10 og § 11 a. Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt. Ministeren fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser.
   
Stk. 2. Udkast til regler fastsat med hjemmel i § 10 og § 11 a, stk. 1, skal endvidere ledsages af eventuelle miljørapporter udarbejdet efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer.«
     
   
2. § 13, stk. 1, affattes således:
§ 13. For hvert af de indsatsområder der er fastlagt i vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan. Kommunalbestyrelsen skal følge den prioritering, som er fastlagt i vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.
 
»§ 13. For hvert af de udpegede indsatsområder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 5, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan.«
   
3. § 13 a affattes således:
§ 13 a. En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan vedtage en indsatsplan for et område, hvis kommunalbestyrelsen eller ejeren af vandforsyningsanlægget finder, at retningslinjerne eller prioriteringen i vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder er utilstrækkelige til at sikre kommunens eller vandforsyningsanlæggets interesser, jf. dog § 13 b, stk. 2. Bestemmelserne i § 13, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk.2. En indsatsplan efter stk. 1 må ikke stride mod kommuneplanlægningen, vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, vandforsyningsplanen eller indsatsplaner vedtaget efter § 13.
 
»§ 13 a. En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan vedtage en indsatsplan for et område, hvis kommunalbestyrelsen eller ejeren af vandforsyningsanlægget finder, at udpegning efter § 11 a, stk. 1, nr. 5, er utilstrækkelige til at sikre kommunens eller vandforsyningsanlæggets interesser, jf. dog § 13 a, stk. 2. Bestemmelserne i § 13, stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. En indsatsplan efter stk. 1 må ikke stride mod regler fastsat i medfør af lov om vandplanlægning, vandforsyningsplanen eller indsatsplaner vedtaget efter § 13.«
     
§ 13 d.
 
4. § 13 d, stk. 2, 2. pkt., affattes således:
Stk. 2. Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg skal, inden der indgås aftale efter stk. 1, meddele indholdet af den påtænkte aftale til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen påser, at aftalen ikke strider mod vandplanen, jf. miljømålsloven, eller indsatsplaner vedtaget efter § 13 eller vil vanskeliggøre gennemførelsen af disse planer. Fremsætter kommunalbestyrelsen inden en frist af 2 uger indsigelse mod aftalen, kan denne ikke indgås.
 
»Kommunalbestyrelsen påser, at aftalen ikke strider mod regler fastsat i medfør af lov om vandplanlægning eller indsatsplaner vedtaget efter § 13 eller vil vanskeliggøre gennemførelsen af disse planer.«
   
5. § 14 a, stk. 1, affattes således:
§ 14 a. En vandforsyningsplan efter § 14 må ikke stride imod vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, kommuneplanlægningen, forudsætninger fastsat efter § 16, stk. 2, eller en indsatsplan efter § 13.
 
»§ 14 a. En vandforsyningsplan må ikke stride mod regler udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, kommuneplanlægningen, forudsætninger fastsat efter § 16, stk. 2, eller en indsatsplan efter § 13.«
     
§ 52 a. Ved levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg kan der under overholdelse af det prisloft, som måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, i prisen indregnes de i denne bestemmelse anførte udgifter, jf. dog stk. 3 og 4. Udgifterne omfatter
   
1)-11)
   
12) udgifter til dækning af afgifter, jf. § 3, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand og § 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, og
 
6. I § 52 a, stk. 1, nr. 12, ændres »§ 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder« til: »§ 11 b«.
     
   
§ 2
     
   
I lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 23. juli 2013, foretages følgende ændringer:
     
§ 5. Miljøministeren udarbejder for hvert vanddistrikt et kort over faren for oversvømmelse og et kort over oversvømmelsesrisikoen for hvert af de områder, der er udpeget efter § 3, stk. 1, jf. lovens bilag 1.
   
Stk. 2. Kortene skal koordineres med de basisanalyser, der er udarbejdet efter miljømålslovens § 5, stk. 1, og § 6.
 
1. I § 5, stk. 2, ændres »miljømålslovens § 5, stk. 1. og § 6« til: »§ 6, jf. § 37, stk. 4, i lov om vandplanlægning«.
     
§ 6….
   
Stk. 2. Risikostyringsplanerne skal koordineres med vandplanerne, der udarbejdes efter miljømålslovens § 3.
 
2. I § 6, stk. 2, ændres »vandplanerne, der udarbejdes efter miljømålslovens § 3« til: »regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.
     
§ 7. . . .
 
3. § 7, stk. 2, affattes således:
Stk. 2. Offentliggørelsen skal ske samtidig med miljøministerens offentliggørelse af forslag til vandplaner.
 
»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om frister for offentliggørelse af forslag til risikostyringsplaner og senere revurderinger heraf.«
     
Bilag 1. . . . .
Kort over oversvømmelsesrisikoen skal vise de negative følger af oversvømmelser, som fremgår af kort over faren for oversvømmelse.
Kortene skal indeholde oplysninger om:
a)-b)…
   
c) Listevirksomheder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, godkendte husdyrbrug, jf. § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der vil kunne forårsage forureningsuheld i tilfælde af oversvømmelse, og potentielt berørte beskyttede områder, jf. miljømålslovens § 7, stk. 1, nr. 1, 3 og 5.
 
4. I Bilag 1 ændres i afsnittet om kort over oversvømmelsesrisikoen, litra c. »miljømålslovens § 7, stk. 1, nr. 1, 3, og 5.« til: »§ 16, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, i om lov om vandplanlægning«.
     
Bilag 2.
Udarbejdelse af risikostyringsplaner:
(…)
   
Ved udarbejdelse af risikostyringsplaner skal der tages relevante aspekter i betragtning såsom omkostninger og fordele, oversvømmelsesomfang, afløbsveje og arealer, der kan virke som overløb ved oversvømmelser, som f.eks. lavbundsarealer (ferske enge og ådale), fastsatte miljømål, jf. miljømålslovens § 10, jordbunds- og vandforvaltning, fysisk planlægning, arealanvendelse, naturbevaring, sejlads og havneinfrastruktur.
 
5. I Bilag 2 ændres i 2. afsnit »fastsatte miljømål, jf. miljømålslovens § 10« til: »miljømål fastsat i regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, i lov om vandplanlægning«.
     
   
§ 3
     
   
I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013, foretages følgende ændringer:
     
§ 12. Stk. 1-2
   
Stk. 3. Der kan i regulativet for offentlige vandløb, for hvilke det af vandplaner efter miljømålsloven fremgår, at der skal foretages en indsats, fastsættes bestemmelse om ændret vedligeholdelse således, at vandløbet ikke eller kun i særlige tilfælde må vedligeholdes.
 
1. I § 12, stk. 3, § 13 a, og § 36 a ændres »vandplaner efter miljømålsloven« til: »regler om indsatsprogrammer udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.
     
§ 13 a. I offentlige vandløb, for hvilke det af vandplaner efter miljømålsloven fremgår, at der skal ske en indsats, kan vandløbsmyndigheden først ændre vedligeholdelsen, når myndigheden har indhentet godkendelse hertil hos de statslige myndigheder.
   
     
§ 36 a. Vandløbsmyndigheden kan for private vandløb, for hvilke det af vandplaner efter miljømålsloven fremgår, at der skal foretages en indsats, træffe afgørelse om ændret vedligeholdelse således, at vandløbet eller dele heraf ikke eller kun i særlige tilfælde må vedligeholdes.
   
     
§ 69. Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog § 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf. dog § 29, og opførelse af bygværker i landzone må ikke foretages i en bræmme på 2 m langs åbne, naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m2.
 
2. I § 69, stk. 1, 2. pkt., ændres »der i vandplaner efter miljømålsloven enten skal opfylde« til: »for hvilke der i regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, i lov om vandplanlægning er fastsat«.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, fra hvilket tidspunkt bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på bræmmer langs vandløb og søer, der ikke før vandplanens ikrafttræden var omfattet af bræmmekravet.
 
3. I § 69, stk. 2, ændres »der ikke før vandplanens ikrafttræden« til: »der efter hidtidig planlægning ikke tidligere«.
     
§ 70 c. Vandløbsmyndigheden skal iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af handleplanen til gennemførelse af vandplanen efter miljømålsloven.
 
4. § 70 c ophæves.
     
   
§ 4
     
   
I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juli 2010 som ændret senest ved lov nr. 622 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:
     
§ 19. . . .
   
Stk. 6. Ministeren kan for områder, der i vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) er udpeget som indsatsområder med hensyn til nitrat, fastsætte regler om godkendelsesordninger for etablering eller udvidelser af husdyrhold, som kan medføre en forøgelse af risikoen for forurening af grundvand eller overfladevand.
Stk. 7. Ministeren kan fastsætte regler til begrænsning af eller forbud mod tilførsel af husdyrgødning og affaldsprodukter til jordbrugsformål til områder, der i vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) er udpeget som indsatsområder med hensyn til nitrat.
 
1. I § 19, stk. 6 og 7, ændres »i vandplanen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)« til: »i henhold til lov om vandforsyning m.v.«.
     
§ 32. . . .
   
Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4.
 
2. I § 32 stk. 2, ændres »vandplanen, jf. miljømålsloven« til: »regler om indsatsprogram efter lov om vandplanlægning«.
     
   
§ 5
     
   
I lov nr. 522 af 26. maj 2010 om havstrategi som ændret ved lov nr. 580 af 18. juni 2012 foretages følgende ændring:
     
§ 2. . . .
   
Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på havområder, der strækker sig ud til 1 sømil uden for basislinjen, i det omfang de er omfattet af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven).
 
1. I § 2, stk. 2, ændres »lov om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)« til: »lov om vandplanlægning og indsatser, der indgår i en vedtaget Natura 2000 plan efter miljømålsloven«.
     
   
§ 6
     
   
I lov om råstoffer jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, foretages følgende ændring:
     
§ 5 a. Stk. 1-2
   
Stk. 3. Råstofplanen må ikke stride mod regler eller beslutninger efter § 3 i lov om planlægning eller miljømålsloven.
 
1. I § 5 a, stk. 3, ændres »miljømålsloven« til: », Natura 2000 planer efter miljømålsloven eller regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om planlægning«.
     
   
§ 7
     
   
I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, foretages følgende ændring:
     
§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af handleplanen til gennemførelse af Natura 2000-planen efter lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.
 
1. I § 19 a udgår »vandforekomster og«.
     
   
§ 8
     
   
I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, foretages følgende ændringer:
     
§ 11. Stk. 1-3
   
Stk. 4. Kommuneplanen må ikke stride mod
1)-3)…
 
1. I § 11, stk. 4, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:
»4) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.
Nr. 4-7 bliver herefter nr. 5-8
     
4) en vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk. 3.
 
2. I § 11, stk. 4, nr. 4, der bliver nr. 5, udgår »en vandplan,«, »disse planer« ændres til: »denne plan«, og »vandforekomster og« udgår.
     
§ 11 e. Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder om
1)-3)…
   
4) de i vandplanen og Natura 2000-planen, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), og de i Natura 2000-skovplanen, jf. kapitel 4 i lov om skove, fastsatte bestemmelser, der er relevante for planlægningen af arealanvendelsen inden for kommuneplanens geografiske område,
 
3. I § 11 e, stk. 1, nr. 4, udgår »vandplanen og« og »vandforekomster og«.
     
   
4. Efter § 11 e stk. 1, nr. 4, indsættes som nyt nummer:
»5) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.
Nr. 5-10 bliver herefter nr. 6-11.
     
§ 11 e. Stk. 1-3
Stk. 4. Kommuneplanen må ikke stride mod
1)-4)…
   
5) handleplaner for kommunens realisering af vandplanen og Natura 2000-planen efter §§ 31 a og 46 a i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven),
 
5. I § 11 e, stk. 1, nr. 5, der bliver nr. 6, udgår »vandplanen og«, »§ 31 a og« og »vandforekomster og«.
     
§ 13. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe lokalplaner efter reglerne i kapitel 6. En lokalplan må ikke stride mod
1)-3)…
   
4) en vandplan eller en Natura 2000-plan, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), en handleplan efter samme lovs §§ 31 a og 46 a eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36, stk. 3,
 
6. I § 13 stk. 1, nr. 4, udgår »en vandplan eller«, »og » 31 a og« og »vandforekomster og«.
     
   
7. Efter § 13, stk. 1, nr. 4, indsættes som nyt nummer:
»5) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning«.
Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.
     
   
§ 9
     
   
I lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 3. juli 2013, foretages følgende ændringer:
     
   
1. I § 19, nr. 1, udgår »Vandplaner og«.
     
   
2. Efter § 19, stk. 1, nr. 1, indsættes som nyt nummer:
»2) regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning,«.
Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.
     
   
§ 10
     
   
I lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013, foretages følgende ændring:
     
§ 18. Stk.1-3
   
Stk. 4. Uanset stk. 1 betales ikke gebyr for klager over ekspropriationsbeslutninger efter naturbeskyttelseslovens § 60, skovlovens § 23, regler fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens § 60 a, § 27 i lov om råstoffer, § 47 i lov om planlægning, § 33 i lov om beskyttelsen af de ydre koge i Tøndermarsken, vandforsyningslovens § 40, jordforureningslovens § 22, stk. 2 og 4, miljømålslovens § 52, stk. 1, vandløbslovens § 71 og miljøbeskyttelseslovens § 58 samt klager over afgørelser truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 82, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58.
 
1. I § 18, stk. 4, udgår »miljømålslovens § 52, stk. 1,«.
     
   
§ 11
     
   
I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) som ændret senest ved lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:
     
§ 8. Ved en miljøskade på vandmiljøet forstås i denne lov en skade, som medfører en betydelig negativ påvirkning af den økologiske, kemiske eller kvantitative tilstand eller det økologiske potentiale for vandforekomster, der er omfattet af miljømålsloven.
 
1. I § 8, stk. 1, ændres »miljømålsloven« til: »lov om vandplanlægning«.
Stk.2. Skader på vandmiljøet, der skyldes ændringer af et overfladevandområdes fysiske udformning eller forandringer i grundvandsforekomstens niveau, og skader på vandmiljøet, der vil indebære manglende forebyggelse af et overfladevandområdes forringelse til god tilstand, er ikke omfattet af loven, i det omfang disse skaders indtræden er en konsekvens af ændringer og aktiviteter, der er sket eller udført i overensstemmelse med miljømålslovens § 17, stk. 1 eller 2.
 
2. I § 8, stk. 2, ændres »miljømålslovens § 17, stk. 1 eller 2« til: »regler udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, jf. § 13, og i § 19, stk. 1, i lov om vandplanlægning«.
     
§ 15. Ved naturressourcer forstås i denne lov beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder, vandforekomster som omfattet af miljømålsloven og jord.
 
3. I § 15, stk. 1, ændres »miljømålsloven« til: »lov om vandplanlægning«.
     
   
§ 12
     
   
I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 21. april 2009, som ændret senest ved lov nr. 490 af 21. maj 2013, foretages følgende ændringer:
     
   
1. § 18 affattes således:
§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats, der revideres en gang om året. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt.
Stk. 2. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.
 
»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med vandplanen og Natura 2000-planen, jf. kapitel 3 og 14 i miljømålsloven.
Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.
Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«
     
   
2. § 18 affattes således:
   
»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med Natura 2000-planen, jf. kapitel 14 i miljømålsloven.
Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.
Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«
     
   
3. § 18 affattes således:
   
»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning og Natura 2000-planen efter miljømålsloven.
Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.
Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«
     
   
4. § 19 affattes således:
§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt.
 
»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammet i Natura 2000-planen.«
     
   
5. § 19 affattes således:
   
»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammerne i vandplanen og Natura 2000-planen.«
     
   
6. § 19 affattes således:
   
»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning og indsatsprogrammet efter Natura 2000-planen.«
     
   
§ 13
     
   
I lov nr. 490 af 21. maj 2013 om ændring af lov om forurenet jord foretages følgende ændring:
     
§ 1. . . .
   
19. § 18 affattes således:
 
1. § 1, nr. 19-22 ophæves.
     
»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med vandplanen og Natura 2000-planen, jf. kapitel 3 og 14 i miljømålsloven.
   
Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende digitalt.
   
Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«
   
     
20. § 18 affattes således:
   
     
»§ 18. Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med Natura 2000-planen, jf. kapitel 3 og 14 i miljømålsloven.
Stk. 2. Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 3. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.«
   
     
21. § 19 affattes således:
   
     
»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammet i Natura 2000-planen.«
   
     
22. § 19 affattes således:
   
»§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammerne i vandplanen og Natura 2000-planen.«
   
     
   
§ 14
     
   
I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale beskyttelsesområder, jf. lovbekendtgørelsen nr. 932 af 24. september 2009, som bl.a. ændret ved § 5 i lov nr. 1384 af 28. december 2011 og lov nr. 514 af 27. maj 2013, foretages følgende ændringer:
     
Udpegning af drikkevandsforekomster
 
1. I kapitel. 2 udgår overskriften »Udpegning af drikkevandsforekomster«, og § 8 ophæves.
§ 8. Der skal for hvert vanddistrikt udpeges drikkevandsforekomster.
Stk. 2. Som drikkevandsforekomster skal udpeges
1) forekomster af vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som gennemsnitligt frembringer mere end 10 m3 om dagen eller leverer vand til mere end 50 personer, og
2) de forekomster af vand, som det er hensigten at anvende hertil.
   
     
Udpegning af drikkevandsressourcer
 
2. I kapitel 2 udgår overskriften »Udpegning af drikkevandsressourcer«, og § 8 a ophæves.
§ 8 a. For hvert vanddistrikt
1) udpeges områder med særlige drikkevandsinteresser,
2) udpeges områder med drikkevandsinteresser,
3) kortlægges områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse,
4) udpeges de delområder inden for de i nr. 3 nævnte områder, som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer forurening de anses følsomme over for, og der
5) udpeges områder på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandinteresserne (indsatsområder).
   
     
Kapitel 12. Afgift til kortlægning m.v.
 
3. Kapitel 12 ophæves.
     
§ 35. Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den i § 8 a nævnte kortlægning og kommunernes udgifter til et koordinationsforum og udarbejdelse af indsatsplaner, jf. vandforsyningslovens § 12 og § 13, opkræves et bidrag pr. kubikmeter afgiftspligt vand efter § 3, stk. 2, i lov om afgift på ledningsført vand.
Stk. 2. Af det samlede bidrag anvendes
   
3) 70,3 pct. til dækning af Miljøministeriets udgifter til opgaver omfattet af § 8 a og told- og skatteforvaltningens udgifter til administration af opkrævning og
   
4) 29,7 pct. til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. vandforsyningslovens § 12, og udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. vandforsyningslovens § 13.
   
     
   
Økonomi- og Indenrigsministeriet
     
   
§ 15
     
   
I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. august 2013, foretages følgende ændringer:
     
§ 1. Kommunalbestyrelserne i de i medfør af § 2, stk. 1, udpegede grupper af kommuner samarbejder med virkning fra den 1. januar 2007 efter reglerne i denne lov.
Stk. 2. Samarbejdet omfatter
1)-2)…
3) natur- og miljøområdet, for så vidt angår kommunalbestyrelsens opgaver efter
a)- h)…
   
i) lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og regler udstedt i medfør af loven,
 
1. I § 1, stk. 2, nr. 3, litra i, udgår »vandforekomster og«.
     
   
2. Efter § 1, stk. 2, nr. 3, litra i, indsættes som ny litra:
»j) lov om vandplanlægning og regler udstedt i medfør af loven,«.
Litra j-p bliver herefter litra k-q.
     
   
§ 16
     
   
I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 25. juli 2013 foretages følgende ændring:
     
§ 5. Regionsrådet skal i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer de nævnte områder,
1)-5)…
6) varetage nedennævnte regionale opgaver vedrørende natur, miljø og fysisk planlægning:
   
a) koordinerende og visse øvrige opgaver vedrørende statens og kommunernes fysiske planlægning og planlægning vedrørende miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder samt vandforsyning,
 
1. I § 5, stk. 1, nr. 6, litra a, udgår »planlægning vedrørende miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder samt«.
b) kortlægning, overvågning, prioritering og oprydning af forurenede grunde samt opgaver i tilknytning hertil samt
   
c) kortlægning af råstofforekomster, udarbejdelse af råstofplaner og visse øvrige opgaver vedrørende råstofforekomster og råstofplaner.
   
     
   
§ 17
     
   
Stk. 1. Loven træder i kraft den 22. december 2013, jf. dog stk. stk. 2.
   
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 2 og 3, § 4, nr. 2, §§ 5-11, § 12, nr 1, 3, 4 og 6, § 13, § 14, nr. 1, samt §§ 15 og 16. Ministeren kan herunder bestemme, at ændringerne træder i kraft på forskellige tidspunkter.
   
Stk. 3. De hidtil gældende regler opretholdes og finder anvendelse på vandplaner og handleplaner opretholdt efter § 39, stk. 1, i lov om vandplanlægning.
     

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet),EF-Tidende 2000 nr. L 327, side 1.