Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 148 a, § 153 a, stk. 1 og 2, § 153 b, § 155, § 157, stk. 1 og 2, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, og § 61, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010, fastsættes:«

2. I § 14, stk. 5, ændres »2013« til: »2014«.

3. Efter § 16 indsættes:

»16 a. I en overgangsperiode er virksomheder, som udarbejder koncernregnskab efter IFRS og årsregnskab for modervirksomheden efter årsregnskabsloven, fritaget for at indberette modervirksomhedens årsregnskab i XBRL. Virksomheden skal alene indberette koncernregnskabet i XBRL, idet XBRL-filen som minimum skal indeholde oplysningerne i henhold til § 16, stk. 1 og 2. Modervirksomhedens årsregnskab kan dog frivilligt indberettes i en særskilt XBRL-fil i henhold til § 14.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal modervirksomhedens årsrapport fremgå i sin helhed af pdf-filen, som både skal indeholde modervirksomhedens årsregnskab m.v. og koncernregnskabet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. november 2013.

Erhvervsstyrelsen, den 12. november 2013

Victor Kjær

/ Grethe Krogh Jensen