Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (14. november 2013)

Miljøministeren (Ida Auken):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om vandplanlægning

(Lovforslag nr. L 71)

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

(Lovforslag nr. L 72)

Erfaringerne fra arbejdet med første generation af vandplaner har vist, at vandplanlægningen har haft en række uhensigtsmæssigheder. Det foreslås derfor at etablere et nyt, enklere og mere smidigt koncept for vandplanlægning.

Med det nye koncept foreslås det at afskaffe de danske særbestemmelser om idéfase, teknisk forhøring, supplerende høring og kommunale handleplaner, da de alle ligger ud over, hvad EU’s vandrammedirektiv kræver. Vandplanerne vil fremover skulle omtales som vandområdeplaner, da dette er den korrekte oversættelse af direktivet.

Det nye koncept for vandplanlægning udspringer også af et ønske om at styrke interessentinddragelsen, således at vandområdeplanerne bliver til i størst mulig åbenhed, og at det lokale kendskab til natur, miljø og erhvervsliv inddrages i planlægningen. Det foreslås derfor, at det fremover skal være kommunerne, der udarbejder forslag til hele eller dele af indsatsprogrammerne. For anden planperiode vil det gælde vandløbsindsatsen.

Kommunerne forpligtes til at inddrage lokale vandråd bestående af relevante organisationer og foreninger, hvis der blandt interessenterne er et ønske om, at kommunen opretter et vandråd. Vandrådene skal bidrage med viden om specifikke, lokale forhold, der bør tages i betragtning i forbindelse med planlægning af vandløbsindsatserne.

Med forslaget tydeliggøres det endvidere, hvilke dele af vandplanlægningen der er juridisk bindende. De politiske beslutninger om miljømål og indsatser vil blive fastsat i bekendtgørelser. Vandområdeplanen vil i overensstemmelse med vandrammedirektivet få karakter af et kommunikationsværktøj, der informerer offentligheden om regeringens ambitioner for vandplanlægningen. Vandområdeplanerne vil ikke i sig selv være bindende.

Det foreslås endvidere, at der ikke skal kunne klages til Natur- og Miljøklagenævnet over bekendtgørelserne om politisk fastsatte mål og indsatser eller vandområdeplanerne. Dermed harmoniseres klagereglerne med andre områder på natur- og miljøområdet.

Lovforslagene er bl.a. en opfølgning på regeringens aftale med KL ”Aftale om kommunernes økonomi 2013”, hvoraf det fremgår, at regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er enige om, at reguleringen af vandindsatsen i den næste planperiode inden for rammerne af vandrammedirektivet skal forenkles og tage afsæt i en mål- og rammestyring af kommunernes indsats.

Samtidig fremsættes forslag til lov om konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning. En række bestemmelser i andre love indeholder henvisninger til bestemmelser i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), som foreslås ophævet for planlægningen for 2. planperiode og frem. Disse henvisninger skal for så vidt angår vandplanlægningen for anden og senere planperioder tilpasses det nye plankoncept i forslag til lov om vandplanlægning.

Hvor sektorlovgivningen i dag henviser til vandplanerne efter miljømålsloven vil der i stedet skulle henvises til de relevante regler udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning. De foreslåede konsekvensændringer består således i visse sproglige og tekniske justeringer.

Endvidere foreslås ændringer i lov om vandforsyning m.v., hvor det foreslås at flytte bestemmelserne om udpegning af drikkevandsforekomster og drikkevandsressourcer fra miljømålsloven til lov om vandforsyning m.v., således at udpegningen kan foregå uafhængigt af de 6-årige vandplanlægningsperioder, og administrationen gøres hurtigere og enklere. Samtidig foreslås en præcisering af begrebet indsatsområder i vandforsyningsloven i overensstemmelse med gældende ret.

Der foreslås desuden en ændring i oversvømmelsesloven, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om frister for kommunernes offentliggørelse af forslag til risikostyringsplaner. Der er ikke tale om en ændring af kravene til planernes indhold. Forslaget vil ikke medføre en forsinkelse i forhold til overholdelse af fristerne i oversvømmelsesdirektivet, og indholdet i risikostyringsplanerne skal fortsat koordineres med vandplanerne.

Lovforslagene skal ses i forlængelse af den ændring af miljømålsloven, som blev gennemført i forrige folketingssamling om en forenkling af reglerne om udarbejdelse af de statslige Natura 2000-planer (L 193, folketingsåret 2012-13).

Det nye koncept for vandplanlægning skal træde i kraft umiddelbart efter vedtagelse den 22. december 2013.

Idet jeg i øvrigt kan henvise til lovforslagene med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.