Den fulde tekst
L 63
Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. (Ændringer som følge af evaluering af erhvervsakademistrukturen m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard (RV)).
Lovf som fremsat 13/11 13
Fremsat skr 13/11 13
1.beh 21/11 13
Betænkning 10/12 13
Lovf optrykt efter 2.beh 13/12 13 Tillæg H
2.beh 13/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 1614 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Esben Lunde Larsen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Rosa Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), Vivi Kier (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(FIV).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven bygger på en politisk aftale om erhvervsakademiuddannelserne mellem regeringspartierne (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra den 12. juni 2007.
Loven er udarbejdet som en opfølgning på en række evalueringer, hvoraf flere allerede var fastlagt i forbindelse med den politiske aftale og i bemærkningerne til L 47 (2007-08) om erhvervsakademier, som blev vedtaget den 8. maj 2008.
En række evalueringer ligger forud for udformningen af L 63, og en opsamlende evaluering blev udarbejdet af Rambøll Management (jf. FIV alm. del – bilag 169, 2012-13). Forudgående har OECD udarbejdet en analyse, »Skills beyond Schools. Review of Denmark« (2012), og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har analyseret professionshøjskoler og erhvervsakademier i to rapporter, »Strategier for viden« (2012).
Med loven fjernes kravet om partnerskabsaftaler med en professionshøjskole som forudsætning for erhvervsakademiernes udbud og udvikling af professionsbacheloruddannelser. Fremover har erhvervsakademierne ret til selvstændigt at udbyde tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og har tilmed fortrinsret til det. Det er endvidere et ønske, at der udvikler sig praksisnære og anvendelsesorienterede uddannelses- og vidensinstitutioner af høj kvalitet, også decentralt, som dog skal have en bæredygtig størrelse.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget