Den fulde tekst
L 72
Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Lovf som fremsat 14/11 13
Fremsat skr 14/11 13
1.beh 22/11 13
Betænkning 12/12 13
Lovf optrykt efter 2.beh 17/12 13 Tillæg H
2.beh 17/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 1631 af 26. december 2013
Beh sammen: L 72 og L 71
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Schmidt (V), Jens Joel (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Villum Christensen (LA), Vivi Kier (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning (L 71). Der er tale om en tilpasning af henvisninger i en række love, således at de, for så vidt angår vandplanlægningen, for anden og senere planperioder tilpasses det nye plankoncept i forslag til lov om vandplanlægning. Det drejer sig om ændringer, hvor sektorlovgivningen i dag henviser til vandplanerne efter miljømålsloven, som erstattes af henvisninger til de relevante regler udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning.
Endvidere ændres lov om vandforsyning m.v. om udpegning af drikkevandsforekomster og drikkevandsressourcer. Loven indeholder en ændring i oversvømmelsesloven, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om frister for kommunernes offentliggørelse af forslag til risikostyringsplaner.
Loven skal ses i forlængelse af den ændring af miljømålsloven, som blev gennemført i forrige folketingssamling, om en forenkling af reglerne om udarbejdelse af de statslige Natura 2000-planer (L 193, folketingsåret 2012-13).
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget