Den fulde tekst
L 73
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Gennemførelse af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digital indberetning på dækordningen m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Lovf som fremsat 14/11 13
Fremsat skr 14/11 13
1.beh 22/11 13
Betænkning 16/1 14
2.beh 21/1 14
Lovf som vedt 23/1 14
3.beh 23/1 14
Lov nr 87 af 28. januar 2014
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Schmidt (V), Jens Joel (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Villum Christensen (LA), Vivi Kier (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er hovedsagelig en implementering af det nye direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (2013/19/EU) ved ændringer i miljøbeskyttelsesloven om administration af producentansvaret på elektronikaffaldsområdet. Loven indeholder administrative lettelser for producenter og importører af elektronikudstyr, da det f.eks. bliver muligt for udenlandske producenter at erstatte eget forretningssted med en bemyndiget repræsentant i Danmark.
Loven omhandler derudover tilbagebetaling af indbetalte beløb til dækning af omkostninger til affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr, der eksporteres og dermed ikke bliver til affald i Danmark, og bestemmelser om udveksling af oplysninger mellem producentregistre i medlemslandene og Europa-Kommissionen.
Direktiv 2012/19/EU opstiller mål for indsamling af elektronikaffald. Disse mål understøttes i regeringens ressourcestrategi, »Danmark uden affald«, som fastsætter mål for øget indsamling. Øvrige ændringer som følge af direktivet gennemføres ved ændringer i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.
Loven skaber endelig hjemmel til at gebyrfinansiere driften af indsamleruddannelsen og hjemmel til at indføre krav om digital indberetning og indbetaling til SKAT i relation til dækordningen i overensstemmelse med regeringens digitaliseringsstrategi.
Afstemning:
Vedtaget
54 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, UFG)
51 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget