Den fulde tekst
L 71
Forslag til lov om vandplanlægning.
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Lovf som fremsat 14/11 13
Fremsat skr 14/11 13
1.beh 22/11 13
Betænkning 12/12 13
Lovf optrykt efter 2.beh 17/12 13 Tillæg H
2.beh 17/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 1606 af 26. december 2013
Beh sammen: L 71 og L 72
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Schmidt (V), Jens Joel (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Villum Christensen (LA), Vivi Kier (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Intentionen med loven er at etablere et nyt, enklere og mere smidigt koncept for udarbejdelse af vandplaner baseret på erfaringerne med de første vandplaner. Det foreslås at forenkle processen ved at afskaffe idéfase, teknisk forhøring, supplerende høring og kommunale handleplaner, da de alle ligger ud over, hvad EU's vandrammedirektiv kræver.
Samtidig ønsker regeringen med loven at styrke interessentinddragelsen for at fremme åbenhed om planerne og styrke inddragelsen af det lokale kendskab til natur, miljø og erhvervsliv i planlægningen. Det foreslås derfor, at det fremover skal være kommunerne, der udarbejder forslag til hele eller dele af indsatsprogrammerne. I den forbindelse introduceres lokale vandråd bestående af relevante organisationer og foreninger. Vandrådene skal bidrage med viden om specifikt lokale forhold, der bør tages i betragtning i forbindelse med planlægning af vandløbsindsatserne.
Loven ændrer desuden klageadgangen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er ikke fremover muligt at klage over bekendtgørelserne om politisk fastsatte mål og indsatser eller vandområdeplanerne.
Loven indeholder ikke de politiske beslutninger om miljømål og indsatser. Disse forudsættes udmøntet efterfølgende i bekendtgørelser. Loven er bl.a. en opfølgning på regeringens aftale med KL, »Aftale om kommunernes økonomi 2013«, om en forenkling af vandindsatsen med afsæt i en mål- og rammestyring af kommunernes indsats.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget