Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

§ 1

I bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, 2. pkt., ændres »fordelagtige« til: »fordelagtige, jf. dog § 13«.

2. I § 13 ændres »produktionsanlæg« til: »produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW«.

3. § 14, 2. pkt., ophæves.

4. I § 23 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved de samfundsøkonomiske vurderinger og analyser nævnt i stk. 1, nr. 9 og 10, anvendes den på tidspunktet for kommunalbestyrelsens afgørelse senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet.«

Stk. 2. og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. november 2013.

Energistyrelsen, den 15. november 2013

Ib Larsen

/ Flemming G. Nielsen