Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

I medfør af § 14, stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

§ 1. Personer, der har valgret efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2, og som ikke optages på valglisten i medfør af lovens § 14, stk. 2, optages efter ansøgning på en særlig valgliste i Københavns Kommune, hvis de

1) senest tirsdag den 22. april 2014 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen,

2) indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i §§ 2 og 3 og

3) ikke er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten skal indgives til Københavns Kommune.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives senest tirsdag den 22. april 2014. Ansøgning kan tidligst indgives mandag den 25. november 2013.

§ 3. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet af ansøgeren og skal indeholde oplysning om ansøgerens

1) fulde navn,

2) danske personnummer, jf. dog stk. 3,

3) bopælsland og adresse i bopælslandet samt

4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ansøgningen skal tillige indeholde en erklæring om, at ansøgeren har dansk indfødsret, fast bopæl på den angivne adresse og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, samt at ansøgeren kun vil udøve sin valgret til Europa-Parlamentet i Danmark.

Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har dansk personnummer, skal ansøgningen i stedet indeholde oplysning om ansøgerens fødselsdato. Hvis ansøgeren ikke har været bopælsregistreret i CPR i Danmark, skal ansøgningen indeholde oplysning herom.

Stk. 4. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningsskemaet kan fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. Ansøgningsskemaet kan endvidere fås hos Københavns Kommune eller hentes på www.kk.dk eller valg.oim.dk.

§ 4. Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for optagelse på den særlige valgliste, jf. §§ 1-3, og giver ansøgeren meddelelse om afgørelsen. Afgørelsen skal træffes senest fredag den 9. maj 2014.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune skal indberette afgørelser om optagelse på den særlige valgliste af personer, der har valgret efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2, til Det Centrale Personregister (CPR) i overensstemmelse med de nærmere fastsatte regler herfor.

§ 6. Afgørelser om optagelse på den særlige valgliste gælder for valget til Europa-Parlamentet søndag den 25. maj 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis økonomi- og indenrigsministeren modtager underretning om, at en person, der er optaget på den særlige valgliste, er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, jf. § 1, nr. 3, skal den pågældende slettes af den særlige valgliste, jf. lovens § 14, stk. 4.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. november 2013.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 19. november 2013

P.M.V.
E.B.
Hans B. Thomsen

/ Nicoline Nyholm Miller