Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven (Konkurskarantæne)

I medfør af § 4, stk. 1, i lov nr. 429 af 1. maj 2013 om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven (Konkurskarantæne) fastsættes:

§ 1. Lov nr. 429 af 1. maj 2013 om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven (Konkurskarantæne) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Justitsministeriet, den 13. december 2013

Karen Hækkerup

/ Cristina A. Gulisano