Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig

I medfør af § 116, stk. 6, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013, fastsættes:

Boligindretning

§ 1. Yder kommunalbestyrelsen hjælp til en person i medfør af lovens § 116, stk. 1, til boligindretning i egen ejendom, og medfører den bevilgede boligindretning en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi, også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Værdiforøgelsen fastsættes på baggrund af en vurdering fra Skat af ejendommen før og efter gennemførelsen af boligindretningen. En eventuel værdiforøgelse af boligen, som måtte være opstået som følge af, at personen efter reglerne i lovens § 116, stk. 2, har valgt andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har bevilget, medregnes ikke.

Stk. 2. Det rente- og afdragsfri lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte.

Stk. 3. Til sikkerhed for det lån, som er nævnt i stk. 1, oprettes og tinglyses pantebrev i den ejendom, som boligindretningen vedrører. Udgifterne herved afholdes af kommunalbestyrelsen som administrationsudgift.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan alene yde den hjælp, som modsvarer værdiforøgelsen, som et lån, jf. stk. 1, hvis den person, som boligindretningen vedrører, er ejer af ejendommen. Dette gælder dog ikke, hvis den person, som boligindretningen vedrører, er under 18 år, og barnets eller den unges forældre eller en af forældrene er ejer af ejendommen.

§ 2. Lån ydet i medfør af § 1 kan nedskrives over en periode på op til 20 år, hvis værdiforøgelsen forringes over perioden.

Skift af bolig

§ 3. Yder kommunalbestyrelsen hjælp til en person i medfør af lovens § 116, stk. 4, til anskaffelse af en anden ejerbolig, ydes den del af hjælpen, der svarer til forskelsværdien af den nuværende og den tidligere ejendom, i form af et rente- og afdragsfrit lån. Forskelsværdien fastlægges ved en vurdering fra Skat af den nuværende og den tidligere ejendom, som skal foretages efter gennemførelsen af boligskiftet.

Stk. 2. Det rente- og afdragsfri lån forfalder alene til betaling ved ejerskifte.

Stk. 3. Til sikkerhed for det lån, som er nævnt i stk. 1, oprettes og tinglyses pantebrev i den nye ejendom. Udgifterne herved afholdes af kommunalbestyrelsen som administrationsudgift.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan alene yde den hjælp, der svarer til forskelsværdien af den nuværende og den tidligere ejendom, som et lån, jf. stk. 1, hvis den person, som boligskiftet vedrører, er ejer af ejendommen. Dette gælder dog ikke, hvis den person, som boligskiftet vedrører, er under 18 år, og barnets eller den unges forældre eller en af forældrene er ejer af ejendommen.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1077 af 14. september 2010 om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig ophæves.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 11. december 2013

Annette Vilhelmsen

/ Hanne Stig Andersen