Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Løbende indberetning til indkomstregisteret
Kapitel 2 En lønmodtager, der får løn under ferie, og som fratræder
Kapitel 3 Arbejdsgivere der er undtaget fra indberetning til indkomstregisteret
Kapitel 4 Straffebestemmelser
Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om FeriePenge.dk

I medfør af § 30 a, § 33, stk. 1, § 34 c, § 43, stk. 3, § 43 d, stk. 1, og § 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, og efter forhandling med skatteministeren fastsættes:

Kapitel 1

Løbende indberetning til indkomstregisteret

§ 1. En arbejdsgiver, som er omfattet af en kollektiv overenskomst med en garanti for feriegodtgørelsen (feriekortordning), jf. lovens § 31, skal for lønmodtagere, der løbende optjener feriegodtgørelse efter lovens § 23, stk. 5, lovens § 24 samt sygeferiegodtgørelse efter lovens § 25, indberette oplysninger til indkomstregisteret om antal optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse efter fradrag af beregnet A-skat m.v. samt oplysning om, hvem der udbetaler feriegodtgørelsen (feriepengeudbetaler). Arbejdsgiveren skal indberette oplysningerne til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 9, og § 4 i lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Ved en feriepengeudbetaler forstås enten FerieKonto, en arbejdsgiver eller en feriekortordning, som arbejdsgiver har indbetalt feriegodtgørelse til. Hvis feriegodtgørelsen er indbetalt til en feriekortordning, som nævnt i 1. pkt., skal feriekortordningen være registreret i indkomstregisteret. Registrering sker ved henvendelse til FeriePenge.dk.

Stk. 3. Er der ikke sket indberetning af feriegodtgørelse til indkomstregisteret, og udbetales feriegodtgørelsen efter lovens § 30, stk. 2, skal arbejdsgiveren ikke indberette oplysninger om den udbetalte feriegodtgørelse til indkomstregisteret.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal før indberetning til indkomstregisteret omregne de optjente feriedage til en 5-dages uge, når en lønmodtager arbejder i en 6-dages uge.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal før indberetning til indkomstregisteret omregne ferie, der i henhold til kollektiv overenskomst er optjent i timer, til hele feriedage.

Stk. 6. Arbejdsgiveren har ansvaret for korrekt og rettidig indberetning, jf. stk. 1.

Kapitel 2

En lønmodtager, der får løn under ferie, og som fratræder

§ 2. En arbejdsgiver, som er omfattet af en kollektiv overenskomst med en garanti for feriegodtgørelsen (feriekortordning), jf. lovens § 31, skal for lønmodtagere, der får løn under ferie, og som fratræder, jf. lovens § 23, stk. 6, indberette oplysninger om fratrædelsesdato, optjeningsår, feriegodtgørelsens størrelse efter fradrag af beregnet A-skat m.v., antal optjente feriedage samt oplysning om, hvem der udbetaler feriegodtgørelsen (feriepengeudbetaler), jf. § 3, stk. 1, nr. 9, og § 4 i lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Ved en feriepengeudbetaler forstås enten FerieKonto, en arbejdsgiver eller en feriekortordning, som arbejdsgiver har indbetalt feriegodtgørelse til. Hvis feriegodtgørelsen er indbetalt til en feriekortordning, som nævnt i 1. pkt., skal feriekortordningen være registreret i indkomstregisteret. Registrering sker ved henvendelse til FeriePenge.dk.

Stk. 3. Udbetales feriegodtgørelse direkte til lønmodtageren i forbindelse med fratræden, eller til dennes bo, efter bestemmelserne i lovens § 30, stk. 1, 2 og 5, skal arbejdsgiveren ikke indberette oplysninger om ferie til indkomstregisteret.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal før indberetning til indkomstregisteret omregne de optjente feriedage til en 5-dages uge, når en lønmodtager arbejder i en 6-dages uge.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal før indberetning til indkomstregisteret omregne ferie, der i henhold til kollektiv overenskomst er optjent i timer, til hele feriedage.

Stk. 6. Arbejdsgiveren har ansvaret for korrekt og rettidig indberetning, jf. stk. 1.

Kapitel 3

Arbejdsgivere der er undtaget fra indberetning til indkomstregisteret

§ 3. Der kan ske undtagelse fra indberetning til indkomstregisteret, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Arbejdsgiveren skal være omfattet af en kollektiv overenskomst med en feriekortordning, jf. lovens § 31, der allerede har udviklet og investeret i it-systemer, der kan levere oplysningerne efter §§ 1 og 2 digitalt til FeriePenge.dk.

2) Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har godkendt en ansøgning om undtagelse fra indberetning til indkomstregisteret.

Stk. 2. Indberetning af oplysninger efter §§ 1 og 2 fra en feriekortordning skal ske efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 4. En arbejdsgiver, der overtræder §§ 1 og 2 om indberetning til indkomstregisteret, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2013.

Stk. 2. Indberetning af oplysninger om feriegodtgørelse til indkomstregisteret efter reglerne i denne bekendtgørelse skal ske for optjeningsåret 2014 og frem.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 25. november 2013

Jakob Jensen

/ Søren Balslev