Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Den uafhængige revisors erklæring om olieberedskab m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revisors erklæring om olieberedskab m.v.

I medfør af § 14, stk. 5, og § 17, stk. 4 og 5, i olieberedskabslov nr. 354 af 24. april 2012 fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. En lagringspligtig virksomhed, den centrale lagerenhed og en virksomhed uden lagringspligt, som har kommercielle lagre skal én gang årligt for et kalenderår have bekræftet rigtigheden af de oplysninger, som månedsvist er indberettet efter olieberedskabsloven, ved en erklæring afgivet af en godkendt og uafhængig revisor.

Stk. 2. Revisorerklæring efter stk. 1 skal udarbejdes efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Olieprodukter: Olieprodukter, der er fremstillet ved raffinering af råolie, og additiver eller biobrændstoffer, der tilsættes eller iblandes disse produkter.

2) Ultimobeholdning: Den lagringspligtige virksomheds beholdning ved månedens afslutning af de enkelte olieprodukter og råolie, der ligger på lagersteder, som virksomheden selv ejer eller disponerer over.

3) Egenbeholdning: Den lagringspligtige virksomheds ultimobeholdning af de enkelte olieprodukter og råolie, korrigeret med gæld og tilgodehavende i forhold til andre lagringspligtige virksomheder og den centrale lagerenhed.

§ 3. Revisorerklæringen efter § 1 afgives på grundlag af en årsopgørelse, som udarbejdes og fremsendes af den centrale lagerenhed. Årsopgørelsen skal indeholde de månedligt indberettede oplysninger om varebevægelser og beholdninger, som virksomheden i kalenderåret har indberettet til den centrale lagerenhed i henhold til olieberedskabsloven.

Stk. 2. Revisorerklæringen skal afgives af en godkendt og uafhængig revisor, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomhed, og skal være udformet med høj grad af sikkerhed og i øvrigt i overensstemmelse med standarderklæringen i bilag 1.

Stk. 3. I tilknytning til revisorerklæringen skal en tegningsberettiget for virksomheden ved underskrift bekræfte, at de indberettede oplysninger er korrekte.

Stk. 4. Revisors erklæring efter stk. 2 og ledelsens bekræftelse efter stk. 3 sendes til den centrale lagerenhed senest den 15. marts i året efter det år, som årsopgørelsen omfatter, dog senest en måned efter modtagelse af årsopgørelsen.

§ 4. Revisor skal for at afgive en erklæring efter denne bekendtgørelse foretage de arbejdshandlinger, som fremgår af stk. 2-7.

Stk. 2. Revisor skal påse, at der hos den lagringspligtige virksomhed for hver måned foreligger en eller flere opgørelser, attesteret og godkendt af virksomheden. Opgørelserne skal omfatte

1) de olieprodukter og råolie, som er relevante for virksomheden,

2) de varebevægelser for de pågældende olieprodukter og råolie, som fremgår af årsopgørelsen, og

3) de beholdningsopgørelser for de pågældende olieprodukter og råolie, som fremgår af årsopgørelsen.

Stk. 3. Revisor skal på stikprøvebasis påse, at virksomhedens opgørelser efter stk. 2 er i overensstemmelse med

1) virksomhedens faktiske månedlige varebevægelser og beholdninger, idet revisors arbejde herom på stikprøvebasis skal omfatte beholdningsopgørelser fordelt på lagersted, og

2) virksomhedens månedlige indberetninger til den centrale lagerenhed.

Stk. 4. Revisor skal påse, at der for korrektioner af de månedlige indberetninger foreligger dokumentation i form af korrektionsbilag, som beskriver årsagen til korrektionen. Hvis korrektionerne har et væsentligt omfang, eller hvis deres indhold er af væsentlig karakter, skal revisor udarbejde en skriftlig vurdering herom til virksomheden og oplyse herom i revisorerklæringen. Revisors vurdering skal indeholde forslag til forbedringer af virksomhedens forretningsgange, der kan begrænse antallet af sådanne korrektioner.

Stk. 5. Revisor skal påse, at virksomheden har en skriftlig beskrivelse af sine forretningsgange, herunder interne kontroller, for lagerføring og varebevægelser af olieprodukter og råolie. Beskrivelsen skal bl.a. indeholde principper for kontering og registrering af bevægelser samt afstemning af månedlige opgørelser og procedurer for egenkontrol ved sammenligning med tidligere måneder og år.

Stk. 6. Revisor skal foretage en gennemgang af forretningsgangene for at sikre, at disse følges af virksomheden, og at de løbende tilpasses for at begrænse antallet af korrektioner mest muligt.

Stk. 7. På grundlag af arbejdet efter stk. 2-6 skal revisor foretage en vurdering af, om forretningsgangene er tilstrækkelige til, at virksomheden kan opfylde sin forpligtelse til at fremsende korrekte og rettidige månedlige indberetninger. Hvis revisor vurderer, at forretningsgangene ikke er tilstrækkelige hertil, skal revisor udarbejde en skriftlig vurdering herom til virksomheden og oplyse herom i revisorerklæringen. Revisors vurdering skal indeholde forslag til forbedringer af virksomhedens forretningsgange.

§ 5. Hvis revisor i revisorerklæringen efter § 3, stk. 2, tager forbehold eller afgiver supplerende oplysninger, skal revisorerklæringen omfatte en uddybning af de forhold, som er grundlaget for forbeholdet eller de supplerende oplysninger.

§ 6. §§ 1-5 gælder tilsvarende for den centrale lagerenhed med fornødne tilpasninger. Revisorerklæringen skal bl.a. omfatte de specifikke lagre.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2013 og finder anvendelse for årsopgørelser fra og med kalenderåret 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1237 af 15. december 2011 om revisors erklæringsafgivelse på årsopgørelse om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter.

Energistyrelsen, den 20. november 2013

Ib Larsen

/ Anne-Sofie Jensen


Bilag 1

Den uafhængige revisors erklæring om olieberedskab m.v.

Til Energistyrelsen

Vi har gennemgået oplysningerne i årsopgørelse for 20xx for virksomhed X, som er udarbejdet af den centrale lagerenhed, indeholdende virksomhedens månedlige indberetninger om varebevægelser og beholdninger samt korrektioner hertil til den centrale lagerenhed, med henblik på at vurdere, om disse indberetninger og korrektioner hertil er i overensstemmelse med kravene efter § 39, stk. 2-4, i bekendtgørelse nr. 1277 af 8. november 2013 om lagringspligt m.v. for olie (lagringspligtbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse nr. 1304 af 20. november 2013 om revisors erklæring om olieberedskab m.v. (revisorerklæringsbekendtgørelsen). Vi har endvidere gennemgået forretningsgange og interne kontroller vedrørende opgørelse af lagerføring og varebevægelser som krævet i henhold til lagringspligtbekendtgørelsens § 40, stk. 3.

Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at de indberetninger og korrektioner hertil, som er sammenfattet i årsopgørelsen, er afgivet korrekt i henhold til lagringspligtbekendtgørelsens § 39, stk. 2-4, samt for at tilrettelægge betryggende forretningsgange og interne kontroller vedrørende opgørelse af lagerføring og varebevægelser efter lagringspligtbekendtgørelsens § 40, stk. 3.

Vores ansvar er på grundlag af vores udførte arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysningerne i årsopgørelsen for 20xx er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lagringspligtbekendtgørelsens § 39, stk. 2-4, samt hvorvidt virksomhedens forretningsgange og interne kontroller vedrørende disse indberetninger og korrektioner hertil er tilrettelagt på betryggende vis i overensstemmelse med kravene lagringspligtbekendtgørelsens § 40, stk. 3, herunder at forretningsgange foreligger i skriftelig form.

Det udførte arbejde

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisorerklæringsbekendtgørelsen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsopgørelsen for 20xx ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Vores arbejder omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de indberettede oplysninger. Vi har som led vores arbejde kontrolleret,

at årsopgørelsen og de månedlige indberetninger pr lagerenhed til central lagerenhed er i overensstemmelse med virksomhedens registreringer, herunder at der foreligger dokumentation for indberetningerne og eventuelle korrektionsbilag,

at der er overensstemmelse mellem de faktiske månedlige varebevægelser og de varebevægelser, som fremgår af årsopgørelsen, og

at der er overensstemmelse mellem de faktiske månedlige beholdninger og de beholdninger, som fremgår af årsopgørelsen, og

at der for korrektioner af de månedlige indberetninger foreligger dokumentation med beskrivelse af årsagen til korrektioner.

Vi har endvidere kontrolleret, at der for virksomheden foreligger afstemning og bekræftelse af de indberettede oplysninger, hvad angår aftaler mellem to parter om køb, salg m.v. af olieprodukter eller råolie samt for gæld og tilgodehavender mellem to parter om olieprodukter eller råolie.

Vores arbejder omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret og anvendes forretningsgange og interne kontroller, der understøtter de månedlige indberetninger, og om disse forretningsgange og interne kontroller er beskrevet i overensstemmelse med kravene i lagringspligtbekendtgørelsen.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion [med forbehold].

[Eventuelle forbehold]

[Forbehold]

Grundlag for konklusion med forbehold

[Indarbejdelse heraf]

Konklusion [med forbehold]

Det er vores opfattelse, at årsopgørelsen for 20xx for virksomhed X [bortset fra indvirkningen af det i forbeholdet anførte] i al væsentlighed svarer til de faktiske månedlige varebevægelser og beholdninger og at årsopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med lagringspligtbekendtgørelsens § 39, stk. 2-4.

Det er vores opfattelse, at forretningsgange og interne kontroller er tilrettelagt og anvendes på betryggende vis og i overensstemmelse med kravene i lagringspligtbekendtgørelsens § 40, stk. 3. Vi har endvidere påset, at forretningsgange foreligger i skriftlig form.

Supplerende oplysning om begrænsning i distribution

Erklæringen afgives alene til brug for Energistyrelsens tilsyn i henhold til olieberedskabsloven og må ikke anvendes til andre formål.

Eventuelle yderligere supplerende oplysninger

[Indarbejdelse heraf]

[Udtalelse om øvrige rapporteringsforhold

Her indarbejdes oplysning om revisors udarbejdede skriftlige vurdering til virksomheden om utilstrækkelige forretningsgange ]