Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte 2011 til 2014

I medfør af § 102 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, fastsættes følgende:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for opgørelse og beregning af Landsbyggefondens bidrag i henhold til § 92 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. til ydelsesstøtten til etablering af almene boliger, hvortil kommunerne i tilsagnsårene 2011 til 2014 meddeler eller har meddelt tilsagn efter lovens § 115, stk. 1-5 og § 117 samt til ydelsesstøtten til etablering af friplejeboliger, hvortil der i tilsagnsårene 2011 til 2014 meddeles eller er meddelt tilsagn efter § 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger.

§ 2. For almene boliger opgøres den samlede anskaffelsessum i det enkelte tilsagnsår som summen af de godkendte anskaffelsessummer forud for påbegyndelsen, jf. § 41, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (skema B-godkendelse) for de tilsagn, som er meddelt efter § 25 i samme bekendtgørelse (skema A-tilsagn) i det enkelte tilsagnsår.

Stk. 2. For friplejeboliger opgøres den samlede anskaffelsessum i det enkelte tilsagnsår som summen af de godkendte anskaffelsessummer forud for påbegyndelsen, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger (skema B-godkendelse) for de tilsagn, som er meddelt efter § 12 i samme bekendtgørelse (skema A-tilsagn) i det enkelte tilsagnsår.

Stk. 3. Er et tilsagn omfattet af stk. 1 eller stk. 2 bortfaldet inden det opgørelsestidspunkt, der er nævnt i stk. 5, indgår dette tilsagn ikke i opgørelsen efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 4. Har kommunen ikke godkendt anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen senest på det opgørelsestidspunkt, som er nævnt i stk. 5, og er tilsagnet ikke bortfaldet, anvendes anskaffelsessummen på tilsagnstidspunktet ved opgørelsen efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Opgørelsen af anskaffelsessummen foretages pr. den 1. oktober i det andet år efter tilsagnsåret.

§ 3. Landsbyggefondens bidrag opgøres på grundlag af nutidsværdien af et beregnet forløb for ydelsesstøtten i lånets løbetid og de beregnede indbetalinger til staten efter § 129 a i lov om almene boliger m.v. og efter § 63, stk. 1, 2. pkt., i lov om friplejeboliger.

§ 4. Ved beregningen af forløbet af ydelsesstøtten og indbetalingerne til staten, jf. § 3, anvendes de rente- og inflationsforudsætninger, som ligger til grund for budgetteringen af statens udgifter til ydelsesstøtte på finansloven for det andet år efter tilsagnsåret.

Stk. 2. Ved beregningen forudsættes det, at udbetaling af ydelsesstøtte påbegyndes i 1. termin i det andet år efter tilsagnsåret.

§ 5. Ved beregningen af nutidsværdien af ydelsesstøtten og indbetalingerne til staten, jf. § 3, anvendes den forudsatte diskonteringsrente, som ligger til grund for budgetteringen af statens udgifter til ydelsesstøtte på finansloven for det andet år efter tilsagnsåret.

§ 6. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter Landsbyggefondens bidrag. Fastsættelsen er endelig og reguleres ikke efterfølgende som følge af ændringer i de faktiske anskaffelsessummer eller ændrede beregningsforudsætninger.

§ 7. Landsbyggefonden påbegynder betalingen af bidraget på det tidspunkt, hvor den tilbageværende beregnede ydelsesstøtte på lånet svarer til fondens bidrag. Landsbyggefondens årlige bidrag indbetales til Statens Administration samlet senest den 15. august.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2013.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 14. november 2013

Carsten Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen