Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00514

Resumé

Frederiksborg Amts Avis fortalte i artiklen Skandale-matador koster entreprenør dyrt om både konkurs, en straffesag, en politianmeldelse og en tidligere dom. Alt sammen uden at den person, der blev omtalt, fik mulighed for at komme til orde.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Ukorrekte oplysninger og forelæggelse

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Berigtigelser af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Det følger af punkterne A.1, A.3 og A.7.

Pressenævnet finder, at udtrykkene ”skandale-matador”, ”MEGA-TAB”, ”Tikøbsspekulant”, ”i al hast” og ”et umage par” ikke er faktuelle oplysninger. Der er derimod tale om Frederiksborg Amts Avis’ vurderinger på baggrund af sagens oplysninger.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder derimod, at udtrykket ”[Klager]s selskab” om Selskabet af 8. december 2008, som [Klager]s svigermor var den formelle ejer af, samt oplysningen om, at [Klager] indgik en aftale med Nykredit Bank, er faktuelle oplysninger, som isoleret betragtet er forkerte. Det fremgår imidlertid klart af artiklen, hvordan de formelle ejerforhold i selskabet var, samt at det var selskabet, der skulle indgå en aftale om byggekredit hos Nykredit Bank.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder, at oplysningerne i artiklen om, at [Klager] havde en bankgæld på 800 mio. kr., at Nykredit var hans største kreditor, samt at bilen på det ene af de to bragte billeder ikke havde nogen motor, er faktuelle oplysninger, og at disse oplysninger er ukorrekte. Da Frederiksborg Amts Avis imidlertid har berigtiget disse oplysninger den 27. august 2013, finder Pressenævnet ikke tilstrækkelig anledning til at udtale kritik.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder derimod, at artiklen, udover de offentligt tilgængelige oplysninger om retssagen og de oplysninger, som mediet har berigtiget den 27. august 2013, jf. ovenfor, indeholder oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager]. Frederiksborg Amts Avis burde derfor have forelagt oplysningerne for [Klager]. Mediet har imidlertid efter det oplyste hverken kontaktet eller forsøgt at kontakte [Klager] med henblik på forelæggelse af oplysningerne.

Nævnet udtaler derfor kritik af Frederiksborg Amts Avis herfor.

Oplysninger, der krænker privatlivets fred, og retsreportager

Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at oplysningerne om, at [Klager] er gået konkurs, er af klar almen interesse i relation til den påklagede artikel om den omhandlede retssag, der vedrørte virksomhed af samme type, som den virksomhed, konkursen var foranlediget af.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder herudover ikke grundlag for at udtale kritik for, at mediet i forbindelse med artiklen bragte et billede af den omhandlede bil fotograferet på klagers daværende gård.

Af de vejledende regler for god presseskik fremgår desuden, at en retsreportage bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes – i straffesager anklagemyndighedens og forsvarets – synspunkter. En omtale af en straffesag bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad enten denne finder sted i form af tiltalefrafald, frifindelse eller domfældelse, jf. pkt. C.3.

Pressenævnet finder, at Frederiksborg Amts Avis har gengivet retssagen på objektiv vis med angivelse af sagens parter, sagens tvist og sagens udfald.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Af de vejledende regler for god presseskik fremgår endvidere, at der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke meddelelser, som den anmeldte selv fremdrager, eller hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget, jf. punkt C.7.

Pressenævnet finder, at oplysningen om, at [Klager] er blevet politianmeldt for at trække midler ud af sine selskaber inden konkursen, er faktuel korrekt, og at den har en vis betydning for den i artiklen omhandlede sag. Politianmeldelsen har således offentlighedens interesse.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Det fremgår endvidere af de vejledende regler for presseetik, at en sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget pågældendes tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, vedkommende nu er sigtet, tiltalt eller dømt for. I anden nyhedssammenhæng bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales, jf. punkt C.8.

Pressenævnet finder, at oplysningerne om [Klager]s tidligere dom for kursmanipulation har en sådan sammenhæng med den i artiklen omhandlede retssag og med [Klager]s forretning i sin helhed, at de ikke udgør en krænkelse af privatlivets fred.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder – udover det kritiserede forhold – ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Frederiksborg Amts Avis at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Frederiksborg Amts Avis for ikke at lade hovedpersonen komme til orde.

[brødtekst]

Under overskriften Skandale-matador koster entreprenør dyrt omtalte Frederiksborg Amts Avis i august [Klager]. Artiklen indeholdt en række belastende oplysninger om [Klager], herunder en del oplysninger om konkurs, en straffesag, en politianmeldelse og en tidligere dom.

Da indholdet af artiklen kan virke skadelig og krænkende, burde Frederiksborg Amts Avis ifølge god presseskik have givet [Klager] mulighed for at komme til orde. Det fik han ikke, og derfor får Frederiksborg Amts Avis kritik af Pressenævnet.

Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Frederiksborg Amts Avis den 15. august 2013, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Den 15. august 2013 bragte Frederiksborg Amts Avis i 2. sektion på side 7 en artikel under rubrikken ”Skandale-matador koster entreprenør dyrt” og med underrubrikken ”MEGA-TAB: Det kom til at koste en mindre Tikøb-entreprenør dyrt, at han i 2009 gik ind i et samarbejde med Tikøb-spekulanten [Klager]. Det fremgik ved retssag ved Retten i Helsingør”. Af artiklen fremgik følgende:

”HELSINGØR: Selv om ejendomsinvestoren [Klager] tilbage i sommeren 2008 i al hast måtte forlade lystgården i Tikøb efter en konkurs i sit net af ejendomsselskaber og rejse til Tyskland uden kone og børn, så var han - på trods af en bankgæld på mere end 800 millioner kroner - allerede i fuld gang med nye ejendomsforretninger i Nordsjælland mindre end et halvt år efter. Det skete gennem selskaber med ekssvigermor og klinikassistent [Person A] som formel ejer.

Og netop et sådant engagement viste sig at være en ualmindelig dårlig forretning for Hornbæk-entreprenørfirmaet FKA Entreprise med otte ansatte og ejeren [Person B].

Det fremgik forleden ved en civil retssag mod [Person A] og [Klager] ved Retten I Helsingør.

Her havde PKA Entreprise Aps. krævet 770.204 kroner af [Person A] og [Klager] med tillæg af procesrente fra 2011.

Imidlertid fandt retten ikke, at der var beviser for, at det umage par havde handlet ansvarspådragende. Derfor kunne de heller ikke stilles økonomisk til ansvar for et mislykket renoveringsprojekt i udlejningsejendommen Sct. Olai Gade 47 i Helsingørs indre by.

Projektet handlede om, at [Person A] og [Klager] gennem selskabet 2. december 2008 stiftede et selskab sammen med entreprenøren [Person B] under navnet Sct. Olai Development Aps. Selskabet skulle ved hjælp af en byggekredit fra Nykredit Bank istandsætte huset og siden overtage skødet, og endelig dele fortjenesten ved videresalget.

Imidlertid blev renoveringen dyrere end beregnet, og lejlighederne viste sig ikke at være mulige at sælge til en fornuftig pris.

Undervejs nægtede [Klager]s selskab i øvrigt at tilskøde ejendommen til Sct. Olai Development på grund af en uenighed om prisen på renoveringen. Dette forhold mente sagsøger var så groft, at det var ansvarspådragende, da det forhindrede entreprenøren i at minimere sit tab.

Hele sagen endte i øvrigt med at ejendommen igen blev overtaget af [Klager]s store kreditor Nykredit Bank i 2011 på en tvangsauktion.

Netop engagementet med Nykredit var skidt for entreprenøren, da han var den eneste, som kautionerede for kreditten.

Nykredit Bank i forlig

Nykredit Banks engagement i sagen ser i øvrigt udefra også ganske forunderlig ud. For hvorfor ønskede finansgiganten overhovedet i første omgang at lave nye handler med [Klager], hvis selskaber krakkede i 2008, og som i 2009 blev erklæret personlig konkurs.

Derudover var han i 2009 blevet politianmeldt af to kuratorer for at have ført midler ud af konkursboer.

Derudover blev [Klager] i øvrigt også idømt en ubetinget fængselsstraf i 2010 for kursmanipulation.

Imidlertid forklarede entreprenøren i retten, at [Klager] havde fortalt om en god forbindelse i Nykredit.

Nykredit Bank var oprindelig også sagsøgt i sagen.

Men dette krav blev droppet efter et forlig, hvor Nykredit Bank gav afkald på [Person B]s kaution for et lån på 500.000.

Men som Retten i Helsingør Kommune konkluderer, så var Nykredit øjensynlig den eneste part i sagen, som har haft en økonomisk vinding ved sagen.”

Artiklen var illustreret af to billeder. Øverst i artiklen var et billede af en container med en bil holdende foran i sneen med billedteksten ”En Jaguar uden motor var en af de få ting, som var blevet tilbage på [Klager]s lystgård, som siden havnede på tvangsauktion”. Det andet billede er taget ned ad en gade, hvor hjørnehuset i billedets forgrund fylder ca. halvdelen af fotografiet. Billedteksten lyder ”Det var en ejendom i denne del af Sct. Olai Gade, som striden handler om”.

Yderligere oplysninger

Den 27. august 2013 bragte Frederiksborg Amts Avis følgende rettelse i 2. sektion på side 9:

”Helsingør: I forbindelse med en artikel bragt den 15. august under overskriften ”Skandale-matador koster entreprenør dyrt” skal en række oplysninger rettes eller korrigeres.

I artiklen var omtalt, at [Klager] i forbindelse med konkursen i sin gruppe af selskaber skulle have haft en bankgæld på 800 millioner kroner. Han angiver selv beløbet til at være 200 millioner kroner. Ifølge seneste regnskab fra 2007 havde hans holdingselskab Nero Vienna ejendomme og værdipapirer for knap 1 mia. kr., mens der samtidig var gældsforpligtelser på 800 mio.kr.

Af artiklen fremgår det, at Nykredit Bank er en af [Klager]s store kreditorer. Dette er ikke tilfældet.

Endelig skal det beklages, at der i en billedtekst stod, at en Jaguar parkeret på [Klager]s tidligere bopæl i Tikøb var uden motor. Dette er forkert, for den var forsynet med en motor.

Frederiksborg Amts Avis beklager.”

Frederiksborg Amts Avis har indsendt uddrag af Retten i Helsingørs dom af 9. august 2013. Nævnet skal i den forbindelse bemærke, at der alene ses indsendt to sider, og at det ikke fremgår, hvorvidt dommen er anket.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at den påklagede artikel indeholder en række ukorrekte oplysninger, der er til skade for ham.

Det er således ikke rigtigt at betegne [Klager] som en ”skandale-matador”. [Klager] er hverken tiltalt eller dømt for noget i anledning af sin konkurs.

Det er desuden ikke korrekt, at en mindre Tikøb-entreprenør led et ”MEGA-TAB”, da han i 2009 gik ind i et samarbejde med [Klager]. [Klager] anfører for det første, at han netop vandt den retssag, som artiklen var foranlediget af, og for det andet, at et tab på ca. 770.000 kr. ikke kan anses for et mega-tab.

Det er heller ikke korrekt at betegne [Klager] som en ”Tikøbs-spekulant”. Han er ikke fra Tikøb, men har blot boet der over en årrække. Spekulation i ejendomme forudsætter opkøb af ejendomme med henblik på videresalg, hvilket [Klager] aldrig har gjort.

Det er desuden ikke korrekt, at [Klager] ”i al hast” måtte forlade lystgården i Tikøb. Han havde fået arbejde i Tyskland og var på daværende tidspunkt separeret fra sin kone, og det var derfor han flyttede til Berlin uden sin kone og sine børn.

Endvidere anfører [Klager], at det er faktuelt forkert, at han skulle have en bankgæld på mere end 800 mio. kr. Han anfører, at hans bankgæld er under 200 mio. kr.

Det er desuden ikke korrekt at omtale [Klager] og hans tidligere svigermor som et umage par i relation til deres forretningsforehavende, idet svigermoderen indtrådte i selskabet for at hjælpe sin datter og svigersøn. Betegnelsen ”et umage par” indikerer, at konstellationen er usædvanlig og suspekt.

Herudover er det ikke korrekt, at et selskab ejet af [Klager]s tidligere svigermor betegnes som ”[Klager]s selskab” i formuleringen ”undervejs nægtede [Klager]s selskab at tilskøde ejendommen til Sct. Olai Development på grund af en uenighed om prisen på renoveringen”.

Det er endvidere ikke korrekt, at Nykredit Bank skulle være en af [Klager]s største kreditorer. [Klager] skylder ikke noget til hverken Nykredit Bank eller Nykredit Realkredit.

Det er desuden ikke korrekt, at [Klager] har indgået en aftale med Nykredit Bank. Derimod har selskabet 2. december 2008 ApS indgået en handel med Nykredit på et tidspunkt, hvor [Klager] ikke var direktør i selskabet.

Det er herudover ikke korrekt, at [Klager]s selskaber gik konkurs i 2008.

Af artiklen fremgår, at [Klager] er blevet politianmeldt for at have trukket penge ud af et konkursramt selskab. Dette er ikke korrekt. Politianmeldelsen drejede sig om hævningen af ca. 500.000 kr. i forbindelse med flytningen til Tyskland.

Det er desuden ikke korrekt, at bilen på det ene af billederne i artiklen ikke havde en motor.

[Klager] har endvidere anført, at en række af de oplysninger, der fremgår af artiklen, udgør en krænkelse af privatlivets fred.

Af artiklen fremgår således, at [Klager] gik konkurs i 2009. Dette er uden betydning for den sag, som artiklen vedrører.

Af artiklen fremgår endvidere, at [Klager] er blevet politianmeldt for at have trukket penge ud af et konkursramt selskab. Denne oplysning er ikke relevant for nærværende artikel.

Herudover er oplysningen i artiklen om [Klager]s tidligere domme for kursmanipulation ikke relevant for den i artiklen omhandlede sag. Straffen er udstået for mere end to år siden og var begrundet i handel med værdipapirer og ikke ejendomme.

Herudover er dommen, som artiklen vedrører, gengivet forkert. Formuleringen i artiklen ”Imidlertid fandt retten ikke, at der var beviser for, at det umage par havde handlet ansvarspådragende. Derfor kunne de heller ikke stilles økonomisk til ansvar for et mislykket renoveringsprojekt i udlejningsejendommen Sct. Olai Gade 47 i Helsingørs indre by” er således ikke tilstrækkeligt subjektiv.

Endelig er det en krænkelse af privatlivets fred, at der i artiklen er gengivet et billede af [Klager]s stedsøns bil, idet denne bil ikke har noget med den i artiklen omhandlede sag at gøre. Der er også klaget over billedet af den ejendom, som artiklen vedrører.

[Klager] er ikke på noget tidspunkt blevet kontaktet af Frederiksborg Amts Avis, og han har dermed ikke haft mulighed for at udtale sig om og korrigere oplysningerne i den påklagede artikel. Han har haft registreret sin adresse i Danmark siden 15. maj 2013.

2.2. Frederiksborg Amts Avis’ synspunkter

For så vidt angår spørgsmålet om størrelsen af [Klager]s bankgæld, hans engagement med Nykredit Bank samt spørgsmålet om, hvorvidt bilen på billedet i artiklen havde en motor, har Frederiksborg Amts Avis allerede bragt en rettelse heraf i sin udgave den 27. august 2013.

For så vidt angår anvendelsen af begrebet ”skandale-matador” anfører Frederiksborg Amts Avis, at [Klager] er dømt for kursmanipulation og er gået konkurs med en gæld på 200 mio. kr., og at hans ejendomsinvesteringer er blevet omtalt af flere medier i forbindelse med finanskrisen i forbindelse med en lang række konkurser, der skyldtes heftige overbelåninger og videresalg til selskaber, som spekulanterne selv kontrollerede. Begrebet ”skandale-matador” findes derfor dækkende.

Frederiksborg Amts Avis har endvidere anført, at et tab på 770.000 kr. vil blive opfattet som et mega-tab af mange af avisens læsere.

Vedrørende anvendelsen af betegnelsen ”Tikøbs-spekulant” anfører Frederiksborg Amts Avis for det første, at [Klager] efter eget udsagn har boet i Tikøb i syv år, hvorfor det ikke er et problem at anføre, at han kommer fra Tikøb. For det andet, at det er at betegne som spekulation, når man som [Klager] køber ejendomme og derefter sælger disse ejendomme mellem egne selskaber med henblik på yderligere belåning af disse ejendomme.

I relation til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager] forlod sin gård i ”al hast”, anfører Frederiksborg Amts Avis, at når man forlader sin kone og sine børn og rejser til Tyskland, så er der vel en del hast over det.

Over for påstanden om, at den i artiklen omhandlede retssag ikke er gengivet loyalt, anfører Frederiksborg Amts Avis, at det klart fremgår af artiklen, hvem der var tvistens parter, hvad tvisten angik, og hvad udfaldet af retssagen blev.

Frederiksborg Amts Avis har anført, at betegnelsen ”et umage par” er dækkende, idet [Klager]s svigermoder udelukkende er indtrådt i selskabet som ejer for at hjælpe sin datter og svigersøn, og ikke af forretningsmæssige årsager.

For så vidt angår anvendelsen af betegnelsen ”[Klager]s selskab” om et selskab, der er ejet af [Klager]s svigermor, anfører Frederiksborg Amts Avis, at [Klager] var direktør i selskabet, og der ikke var nogen tvivl om, at han havde stor indflydelse i selskabet, herunder bl.a. fordi hans svigermor var klinikassistent. Det anføres desuden, at det fremgår tydeligt af artiklen, at [Klager]s svigermor var ejer af selskabet.

Frederiksborg Amts Avis anfører, at [Klager] havde betydelig indflydelse i selskabet 2. december 2008 ApS, da entrepriseaftalen med [Person B] blev indgået. Der henvises i den forbindelse til udskrift af dommen i den i artiklen omhandlede retssag, hvoraf fremgår af sagsfremstillingen, at ”Sagsøgte 2 [Klager] stod for driften af 2. december 2008 ApS og er den person, der i praksis har indgået entrepriseaftalen med [Person B]”.

For så vidt angår oplysningerne i artiklen om [Klager]s konkurs, anfører Frederiksborg Amts Avis, at konkursen er relevant idet den i artiklen omhandlede retssag ligesom konkursen relaterer sig til udvikling af ejendomme. Omtalen af konkursen er således med til at tegne et præcist billede af [Klager].

Frederiksborg Amts Avis fastholder, at to kuratorer har anmeldt [Klager] for at trække værdier ud af sine kollapsede selskaber. Frederiksborg Amts Avis har videresendt en e-mail fra Nordsjællands Politi, hvori det bekræftes, at politiet har modtaget en sådan anmeldelse.

Frederiksborg Amts Avis anfører, at omtalen af [Klager]s dom for kursmanipulation er relevant i forhold til [Klager]s engagement i ejendomsbranchen. Artiklen ikke har været bragt på internettet.

For så vidt angår klagen over billedet med billedteksten ”Det var en ejendom i denne del af Sct. Olai Gade, som striden handler om”, anfører Frederiksborg Amts Avis, at billedteksten er i overensstemmelse med billedet.

Endelig anfører Frederiksborg Amts Avis, at det er rigtigt, at der ikke er blevet rettet henvendelse til [Klager] i forbindelse med omtalen af retssagen i avisen. Dette skyldes dels, at der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger fra retssagen, dels at Frederiksborg Amts Avis ved tidligere lejligheder har forsøgt at kontakte [Klager], som dog kun én gang tilbage i 2008 har reageret på avisens henvendelser, og dels at [Klager]s adresse i dommen var angivet som ukendt.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Hanne Schmidt, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og Otto Juhl Nielsen.

Ukorrekte oplysninger og forelæggelse

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare. Berigtigelser af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Det følger af punkterne A.1, A.3 og A.7.

Pressenævnet finder, at udtrykkene ”skandale-matador”, ”MEGA-TAB”, ”Tikøbsspekulant”, ”i al hast” og ”et umage par” ikke er faktuelle oplysninger. Der er derimod tale om Frederiksborg Amts Avis’ vurderinger på baggrund af sagens oplysninger.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder derimod, at udtrykket ”[Klager]s selskab” om Selskabet af 8. december 2008, som [Klager]s svigermor var den formelle ejer af, samt oplysningen om, at [Klager] indgik en aftale med Nykredit Bank, er faktuelle oplysninger, som isoleret betragtet er forkerte. Det fremgår imidlertid klart af artiklen, hvordan de formelle ejerforhold i selskabet var, samt at det var selskabet, der skulle indgå en aftale om byggekredit hos Nykredit Bank.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder, at oplysningerne i artiklen om, at [Klager] havde en bankgæld på 800 mio. kr., at Nykredit var hans største kreditor, samt at bilen på det ene af de to bragte billeder ikke havde nogen motor, er faktuelle oplysninger, og at disse oplysninger er ukorrekte. Da Frederiksborg Amts Avis imidlertid har berigtiget disse oplysninger den 27. august 2013, finder Pressenævnet ikke tilstrækkelig anledning til at udtale kritik.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder derimod, at artiklen, udover de offentligt tilgængelige oplysninger om retssagen og de oplysninger, som mediet har berigtiget den 27. august 2013, jf. ovenfor, indeholder oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager]. Frederiksborg Amts Avis burde derfor have forelagt oplysningerne for [Klager]. Mediet har imidlertid efter det oplyste hverken kontaktet eller forsøgt at kontakte [Klager] med henblik på forelæggelse af oplysningerne.

Nævnet udtaler derfor kritik af Frederiksborg Amts Avis herfor.

Oplysninger, der krænker privatlivets fred, og retsreportager

Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at oplysningerne om, at [Klager] er gået konkurs, er af klar almen interesse i relation til den påklagede artikel om den omhandlede retssag, der vedrørte virksomhed af samme type, som den virksomhed, konkursen var foranlediget af.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder herudover ikke grundlag for at udtale kritik for, at mediet i forbindelse med artiklen bragte et billede af den omhandlede bil fotograferet på klagers daværende gård.

Af de vejledende regler for god presseskik fremgår desuden, at en retsreportage bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes – i straffesager anklagemyndighedens og forsvarets – synspunkter. En omtale af en straffesag bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad enten denne finder sted i form af tiltalefrafald, frifindelse eller domfældelse, jf. pkt. C.3.

Pressenævnet finder, at Frederiksborg Amts Avis har gengivet retssagen på objektiv vis med angivelse af sagens parter, sagens tvist og sagens udfald.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Af de vejledende regler for god presseskik fremgår endvidere, at der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person. Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke meddelelser, som den anmeldte selv fremdrager, eller hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er solidt underbygget, jf. punkt C.7.

Pressenævnet finder, at oplysningen om, at [Klager] er blevet politianmeldt for at trække midler ud af sine selskaber inden konkursen, er faktuel korrekt, og at den har en vis betydning for den i artiklen omhandlede sag. Politianmeldelsen har således offentlighedens interesse.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Det fremgår endvidere af de vejledende regler for presseetik, at en sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget pågældendes tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, vedkommende nu er sigtet, tiltalt eller dømt for. I anden nyhedssammenhæng bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales, jf. punkt C.8.

Pressenævnet finder, at oplysningerne om [Klager]s tidligere dom for kursmanipulation har en sådan sammenhæng med den i artiklen omhandlede retssag og med [Klager]s forretning i sin helhed, at de ikke udgør en krænkelse af privatlivets fred.

Nævnet udtaler derfor ikke kritik herfor.

Pressenævnet finder – udover det kritiserede forhold – ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Frederiksborg Amts Avis at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Frederiksborg Amts Avis for ikke at lade hovedpersonen komme til orde.

[brødtekst]

Under overskriften Skandale-matador koster entreprenørdyrt omtalte Frederiksborg Amts Avis i august [Klager]. Artiklen indeholdt en række belastende oplysninger om [Klager], herunder en del oplysninger om konkurs, en straffesag, en politianmeldelse og en tidligere dom.

Da indholdet af artiklen kan virke skadelig og krænkende, burde Frederiksborg Amts Avis ifølge god presseskik have givet [Klager] mulighed for at komme til orde. Det fik han ikke, og derfor får Frederiksborg Amts Avis kritik af Pressenævnet.

Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

Afgjort den 19. november 2013