Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab

I medfør af § 33, stk. 1, i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. november 2012, som ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013 og lov nr. 652 af 12. juni 2013, fastsættes:

Statsforvaltningen

§ 1. Skal der efter lovens § 11, stk. 1, gennemføres retsgenetiske undersøgelser af moderen og de mænd, der er parter i sagen, bestemmer statsforvaltningen, hvordan undersøgelserne foretages, og hvor de nødvendige prøver udtages.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis der skal gennemføres retsgenetiske undersøgelser af andre end moderen og de mænd, der er parter i sagen, jf. lovens § 11, stk. 2.

Retten

§ 2. Skal der efter lovens § 18, 1. pkt., jf. § 11, stk. 1, gennemføres retsgenetiske undersøgelser af moderen og de mænd, der er parter i sagen, bestemmer retten, hvordan undersøgelserne foretages, og hvor de nødvendige prøver udtages.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarendelse anvendelse, hvis der skal gennemføres retsgenetiske undersøgelser af andre end moderen og de mænd, der er parter i sagen, jf. lovens § 18, 2. pkt., jf. § 11, stk. 2.

Fælles regler for prøveudtagning m.v.

§ 3. Til brug for retsgenetiske undersøgelser udtages normalt to prøver fra moderen og barnet samt de mænd, der er parter i sagen. Prøverne udtages i almindelighed med en uges mellemrum.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan prøver i særlige tilfælde udtages samme dag, hvis prøverne udtages af forskelligt personale. Forud for hver enkelt prøveudtagning skal identiteten på den person, som afgiver prøven, kontrolleres, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved prøveudtagning fra andre end moderen og de mænd, der er parter i sagen, jf. § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2.

§ 4. Personer, der efter bestemmelserne i §§ 1 og 2 er inddraget i retsgenetiske undersøgelser, skal i forbindelse med prøveudtagningen forevise billedlegitimation, jf. dog stk. 2. Dette gælder dog ikke barnet.

Stk. 2. Hvis personen, der er inddraget i retsgenetiske undersøgelser, ikke har billedlegitimation, kan der i stedet forevises sundhedskort.

Stk. 3. De mænd, der er parter i sagen, skal fotograferes i forbindelse med prøveudtagningen. Det samme gælder moderen, hvis hun foreviser sundhedskort, jf. stk. 2. Udtages flere prøver samme dag, jf. § 3, stk. 2, skal den pågældende kun fotograferes en gang.

Stk. 4. Stk. 3, 1. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der efter §§ 1 og 2 er inddraget i retsgenetiske undersøgelser, hvis det på grund af sagens omstændigheder skønnes nødvendigt.

§ 5. Når resultatet af de retsgenetiske undersøgelser foreligger, gør statsforvaltningen eller retten parterne bekendt hermed.

Stk. 2. De fotografier, der er nævnt i § 4, stk. 3 og 4, indgår sammen med resultatet af de retsgenetiske undersøgelser i sagen og kan under den videre sagsbehandling foreholdes sagens parter.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på behandling af sager om faderskab, der vedrører børn, som er født den 1. juli 2002 eller senere, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse på behandling af sager om faderskab efter lovens § 36, stk. 2, selvom barnet er født før den 1. juli 2002.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på behandling af sager om faderskab- og medmoderskab, der vedrører børn, som er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, hvis samtykke og erklæring efter lovens §§ 27, 27 a eller 27 b er afgivet efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 239 af 16. marts 2011 om retsgenetiske undersøgelser i faderskabssager ophæves.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 27. november 2013

Annette Vilhelmsen

/ Carina Fogt-Nielsen