Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00574

Resumé

Klager – en person - har klaget over artiklen ”Elever på elitegymnasium optrådte truende overfor [Person A]” bragt på sappho.dk. Da sappho.dk ikke er blandt de medier, der har meldt sig til Pressenævnet, afviser Pressenævnet sagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Klagen angår hjemmesiden sappho.dk. Da hjemmesiden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over sappho.dk hører således ikke under nævnets kompetence.

Klagen afvises derfor, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Elever på elitegymnasium optrådte truende overfor [Person A]” bragt på sappho.dk den 7. november 2013, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at sappho.dk i artiklen viderebringer statusopdateringer og kommentarer fra klagers Facebook-profil, hvis indhold er forbeholdt venner. sappho.dk har endvidere undladt at opsøge tilgængelige kilder, hvorved mediet kunne have bedt om et interview, stillet opklarende spørgsmål eller have indhentet samtykke til at gengive dele af en privat diskussion på klagers Facebook-profil.

Pressenævnets formand udtaler:

Klagen angår hjemmesiden sappho.dk. Da hjemmesiden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over sappho.dk hører således ikke under nævnets kompetence. Klagen afvises derfor, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 22. november 2013