Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. november 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

(Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.)

[af skatteministeren (Holger K.: Nielsen)]:

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 6 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 2. oktober 2013 og var til 1. behandling den 10. oktober 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 1. juli 2013 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2012-13, SAU alm. del – bilag 266. Den 2. oktober 2013 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra DANVA og FVD. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af skatteministeren stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at DF intet har imod hovedparten af elementerne i lovforslaget, men ikke kan acceptere det element, som vedrører, at EU blander sig i, hvilke grupper der er berettiget til at få nedslag i ejendomsværdiskatten. Dansk Folkeparti har opfordret til, at lovforslaget opdeles, således at den del, der vedrører nedslag i ejendomsværdiskatten, udtages af lovforslaget. Da dette ønske ikke er imødekommet, må Dansk Folkeparti stemme imod lovforslaget.

Et andet mindretal (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

1) I undertitlen ændres »for« til: »i«.

[Præcisering af lovforslagets undertitel]

Til § 1

2) Nr. 12 affattes således:

»12. I § 15 c indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af Energinet.dk, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 g, dog under forudsætning af at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 9. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis det indskydende eller det modtagende selskab eller begge selskaber er hjemmehørende i EU/EØS, er registreret i en stat, der er medlem af EØS og ikke samtidig medlem af EU, er et selskab, som svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, og den kompetente myndighed i den stat, hvor selskabet er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Stk. 10. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af Danpilot, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 j, dog under forudsætning af at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 11.«

[Ændring, som følge af at lov om Danpilot endnu ikke er trådt i kraft]

Til § 2

3) Nr. 7 affattes således:

»7. Efter § 13 H indsættes:

»§ 13 I. Et vandforsyningsselskab m.v., der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 h, eller § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, og som ved en sammenlægning med et vandforsyningsselskab m.v., der er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4 a, modtager formuen i dette vandforsyningsselskab m.v., kan vælge ikke at medregne den modtagne formue ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Hvis det modtagende vandforsyningsselskab m.v. efter stk. 1 har valgt, at den formue, som vandforsyningsselskabet m.v. har modtaget ved sammenlægningen, ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, fastsættes det modtagende vandforsyningsselskab m.v.ʼs indgangsværdier for modtagne afskrivningsberettigede aktiver til 0 kr. Indgangsværdierne for modtagne aktiver og passiver, der ikke omfattes af 1. pkt., fastsættes efter reglerne i § 5 D, stk. 8-10.««

[Udvidelse af bestemmelsen til at omfatte vandforsyninger organiseret som aktieselskaber og indførelse af valgmulighed mellem skattefri og skattepligtig sammenlægning]

Ny paragraf

4) Efter § 5 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot foretages følgende ændring:

1. § 19, nr. 2, ophæves.«

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 2]

Til § 6

5) Stk. 1 affattes således:

»Stk. 1. Loven træder i kraft den 6. december 2013, jf. dog stk. 8.«

[Ændring, som følge af at lov om Danpilot endnu ikke er trådt i kraft]

6) Som stk. 8 indsættes:

»Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af fusionsskattelovens § 15 c, stk. 10, som indsat ved § 1, nr. 12.«

[Ændring, som følge af at lov om Danpilot endnu ikke er trådt i kraft]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en sproglig justering af lovforslagets undertitel, så der i stedet for »nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.« står »nedslag i ejendomsværdiskatten m.v.«

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvensændring, som følge af at lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot endnu ikke er trådt i kraft. Erhvervs- og vækstministeren sætter loven i kraft.

Med § 19, nr. 2, i lov om Danpilot indføres et nyt stk. 8 i fusionsskattelovens § 15 c. Ved dette lovforslags § 1, nr. 12, indføres der tillige et nyt stk. 8 og 9 i fusionsskattelovens § 15 c. Det er derfor nødvendigt at foretage rykning af fusionsskattelovens § 15 c, stk. 8, som affattet ved § 19, nr. 2, i lov om Danpilot. Ændringen gennemføres, ved at § 19, nr. 2, i lov om Danpilot indsættes som § 15 c, stk. 10, i fusionsskatteloven. Samtidig ophæves § 19, nr. 2, i lov om Danpilot, jf. ændringsforslag nr. 4.

Det foreslås, at erhvervs- og vækstministeren sætter denne ændring i kraft, som det i øvrigt gælder for lov om Danpilot.

Til nr. 3

Det foreslås at udvide den foreslåede bestemmelse, så vandforsyningsselskaber, der er organiseret som aktieselskaber, også kan overtage et skattefrit vandforsyningsselskab uden beskatning.

Uanset om et vandforsyningsselskab er organiseret som et aktieselskab eller et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, opgøres den skattepligtige indkomst efter de almindelige regler for fuldt skattepligtige selskaber. Der bør derfor ikke være forskel på, om et skattefritaget vandforsyningsselskab m.v. sammenlægges med et vandforsyningsselskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 2, nr. 2 h.

Det foreslås samtidig, at det gøres valgfrit, om det modtagende vandforsyningsselskab m.v. vælger den skattefri eller skattepligtige sammenlægningsmetode.

Såfremt skattefriheden ikke vælges, tilskudsbeskattes det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab m.v. af værdien af nettoformuen på overtagelsestidspunktet. Årsagen til, at der sker tilskudsbeskatning af det modtagende selskab, er, at der ikke ydes nogen modydelse for den overtagne formue.

Hvis den skattefri sammenlægning ikke vælges, vil indgangsværdierne for de overtagne aktiver og passiver indgå i den skattemæssige åbningsbalance til handelsværdierne på overtagelsestidspunktet. Det modtagende skattepligtige vandforsyningsselskab m.v. angiver ved selvangivelsen, om den skattefri vandforsyningsvirksomhed er overtaget skattefrit eller skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 13 I.

Til nr. 4

Der er tale om en konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 2. § 19, nr. 2, i lov om Danpilot ophæves, og i stedet indsættes bestemmelsen i fusionsskattelovens § 15 c, stk. 10, som affattet ved ændringsforslag nr. 2.

Til nr. 5 og 6

Det er nødvendigt, at denne lov træder i kraft inden ikrafttræden af lov om Danpilot. Det foreslås derfor, at dette lovforslags ikrafttrædelsestidspunkt, jf. § 6, stk. 1, fremrykkes til den 6. december 2013 fra den 1. januar 2014.

Det foreslås samtidig i ændringsforslag nr. 6, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for det foreslåede § 15 c, stk. 10, jf. ændringsforslag nr. 2.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) Benny Engelbrecht (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) John Dyrby Paulsen (S) Jeppe Kofod (S) Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Nadeem Farooq (RV) Rasmus Helveg Petersen (RV) Camilla Hersom (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Jonas Dahl (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Nikolaj Villumsen (EL) Hans Andersen (V) Jacob Jensen (V) Thomas Danielsen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Tina Nedergaard (V) Torsten Schack Pedersen (V) Troels Lund Poulsen (V) Mads Rørvig (V) fmd. Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA) nfmd. Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 4

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
2
Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
3
Henvendelse af 4/11-13 fra DANVA og FVD
4
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/11-13 fra DANVA og FVD
5
1. udkast til betænkning
6
Ændringsforslag, fra skatteministeren
7
Henvendelse af 19/11-13 fra DANVA og FVD
8
Ændringsforslag, der erstatter tidligere fremsendte ændringsforslag, fra skatteministeren
9
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 4

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-13 fra DANVA og FVD, til skatteministeren, og ministerens svar herpå