Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 854 af 26. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 2, indsættes efter »straffeloven,«: »lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning,«.

2. I bilag 1, nr. 2, indsættes efter »hvis der frakendes«: »eller udskydes«.

3. I bilag 1 indsættes efter nr. 12 som nyt nummer:

»13) Afgørelser om overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.«

4. I bilag 2, pkt. 2, indsættes efter »12-Smitsom leverbetændelse SMITSOM LEVERBETÆND.« som nye linjer:

»17-Adm. inddragelse af lille knallertkørekort

ADM. INDR. L. KNALLERT. KK

18-Frakendelse af retten til at føre lille knallert

FRAK. LIL. KNALLERTKK

20-Udskudt førerret

UDSKUDT FØRERRET«.

5. I bilag 2, pkt. 2, ændres »30-Advarsel i.h.t. strafl.s § 265 SL PGF 265 ADVARSEL« til: »30-Advarsel i.h.t. strafl.s § 265 SL PGF 265 ADVARSEL (indtil den 1. juni 2017)«.

6. I bilag 2, pkt. 2, indsættes efter »37-Frak.dyretransport. FRAK. DYRETRANSPORT« som nye linjer:

»38-Meddelt tilhold

MEDDELT TILHOLD

39-Meddelt opholdsforbud

MEDDELT OPHOLDSFORBUD

40-Meddelt bortvisning

MEDDELT BORTVISNING«.

7. I bilag 2, pkt. 2, ændres »De under numrene 07, 08, 22, 23, 27, 30 og 31 nævnte »aktualitetsmarkeringer« er tidsbegrænsede og slukkes, når aktualitetsdatoen (udløbsdatoen) er passeret.« til: »De under numrene 07, 08, 18, 20, 22, 23, 27, 30 (indtil den 1. juni 2017), 31, 38, 39, og 40 nævnte »aktualitetsmarkeringer« er tidsbegrænsede og slukkes, når aktualitetsdatoen (udløbsdatoen) er passeret.«

8. I bilag 2, pkt. 5, indsættes efter »overtrædelse af udlændingeloven for så vidt angår bistand til en udlændings ulovlige indrejse eller ophold samt overtrædelse af meddelt indrejseforbud,« som ny linje:

»overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning,«.

9. I bilag 2, pkt. 5, ændres »overtrædelse af færdselslovens § 53, § 54, stk. 1 og stk. 2, § 56, stk. 1, 1. pkt., § 117, stk. 6, samt ved andre færdselslovovertrædelser, når der opstår spørgsmål om betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten,« til: »overtrædelse af færdselslovens § 53, § 54, stk. 1 og stk. 2, § 56, stk. 1, 1. pkt., § 63, stk. 1, 1. pkt., § 117 a, § 117 c, stk. 1, 2. pkt., samt ved andre færdselslovovertrædelser, når der opstår spørgsmål om betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, herunder retten til at føre lille knallert,«.

10. I bilag 2, pkt. 8, ændres »Sager om meddelelse af advarsel i medfør af straffelovens § 265.« til: »Sager om meddelelse af advarsel i medfør af straffelovens § 265 (indtil den 1. juni 2017).«

11. I bilag 2, pkt. 8, som affattet ved nr. 10, indsættes efter »Sager om meddelelse af advarsel i medfør af straffelovens § 265.« som ny linje:

»Sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning i medfør af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.«

12. I bilag 3, nr. 4, indsættes efter »frakendelse«: »eller udskydelse«.

13. I bilag 4, pkt. 2.9, litra c, indsættes efter »forbud«: », bortvisning«.

14. I bilag 4, pkt. 3.4, ændres »Aktualitetsmarkeringer for indrejseforbud og forbud mod ophold og advarsler efter straffelovens § 265 slettes umiddelbart, når aktualitetsdatoen er passeret.« til: »Aktualitetsmarkeringer for indrejseforbud, tilhold, opholdsforbud og bortvisning efter lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning samt forbud mod ophold og advarsler efter straffelovens § 265 (indtil den 1. juni 2017) slettes umiddelbart, når aktualitetsdatoen er passeret.«

15. I bilag 6 indsættes efter litra d som nyt litra:

»e. Registreringer vedrørende overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.«

Litra e-g bliver herefter litra f-h.

16. I bilag 6, litra e, der bliver litra f, indsættes efter »Tilhold i henhold til straffelovens § 265«: »(indtil den 1. juni 2017).«

17. I bilag 6, litra e, der bliver litra f og som affattet ved nr. 16, indsættes efter »Tilhold i henhold til straffelovens § 265.« som ny linje:

»Tilhold, opholdsforbud og bortvisning i henhold til lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2013.

Justitsministeriet, den 27. november 2013

Morten Bødskov

/ Anne Berg Mansfeld-Giese