Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven

§ 1

I bekendtgørelse nr. 136 af 11. februar 2013 om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bruttoetagearealet efter stk. 1 opgøres uden medregning af arealforøgelse som følge af udvendig efterisolering, som opgjort i BBR.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på opgørelse af bruttoetageareal, der opgøres den 1. december 2013 eller senere. Bruttoetageareal opgjort efter § 1, stk. 3, kan ikke indgå i boligstøtteberegninger for perioder forud for opgørelsestidspunktet.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 22. november 2013

Annette Vilhelmsen

/ Bent Nielsen