Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stiftsråds og provstiudvalgs medvirken ved ansættelse i provstestillinger m.m.

I medfør af § 14 e i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse anvendes på stillinger som provst og domprovst bortset fra stillinger som værnsprovst.

Stiftsråds medvirken

§ 2. Biskoppen drøfter de overordnede planer for placering af provstestillinger i stiftet med stiftsrådet.

Stk. 2. Såfremt biskoppen overvejer at flytte provstestillingen i forbindelse med opslag af en ledig provstestilling, drøfter biskoppen den endelige afgørelse om placeringen af stillingen med stiftsrådet, inden stillingen opslås.

Stk. 3. Biskoppen træffer alene den endelige afgørelse om placeringen af stillingen.

Provstiudvalgs medvirken

§ 3. Forinden biskoppen træffer endelig afgørelse om placeringen af en ledig provstestilling, og inden den ledige stilling opslås, gives provstiudvalget mulighed for at udtale sig om placeringen.

Opslag af provstestillinger

§ 4. Når biskoppen har truffet endelig afgørelse om placeringen af provstestillingen, udarbejder biskoppen en stillingsbeskrivelse for den ledige stilling.

Stk. 2. Stillingsbeskrivelsen medtages i opslag af provstestillingen.

Provstiudvalgs medvirken ved besættelse af provstestillinger, der er tilknyttet et pastorat med 3 eller flere præstestillinger og hvor provstearbejdet udgør 50 pct. eller derunder af stillingens indhold eller ved besættelse af en stilling som domprovst

§ 5. Efter ansøgningsfristens udløb sender biskoppen de indkomne ansøgninger til provstiudvalgets formand. Biskoppen berammer herefter et orienterende møde med provstiudvalget. Mødet bør finde sted snarest muligt efter ansøgningernes fremsendelse.

Stk. 2. Efter modtagelsen af ansøgningerne giver formanden straks de øvrige provstiudvalgsmedlemmer lejlighed til at gennemse ansøgningerne.

Stk. 3. Er der i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, fremsat anmodning om, at ansøgernes navne ikke gengives offentligt, må ansøgerlisten eller dele deraf ikke offentliggøres. Overtrædelse straffes med bøde, jf. tjenestemandslovens § 5, stk. 5. Provstiudvalgets udtalelse må i så fald heller ikke offentliggøres.

Stk. 4. På det orienterende møde, der ledes af biskoppen, gennemgår biskoppen de indkomne ansøgninger.

§ 6. Hvis et eller flere provstiudvalgsmedlemmer anmoder om det, eller hvis biskoppen anser det for ønskeligt, afholdes der endnu et orienterende møde, eventuelt i forbindelse med mødet, hvor provstiudvalget afgiver sin udtalelse.

§ 7. Senest 3 uger efter afholdelse af det orienterende møde afholdes et møde med provstiudvalget, hvor provstiudvalget afgiver udtalelse vedrørende besættelse af stillingen.

Stk. 2. Før mødet i stk. 1 gennemgår biskoppen reglerne for stillingens besættelse. Om denne del af mødet foretages særskilt tilførsel til beslutningsprotokollen, der underskrives af samtlige mødedeltagere.

Stk. 3. Udtalelsen afgives derefter uden biskoppens eller provstens deltagelse.

§ 8. Stemmeafgivningen er skriftlig og hemmelig. Der må kun anføres ét navn på hver stemmeseddel.

Stk. 2. Hvis et medlem ikke ønsker at stemme på nogen af ansøgerne, afleverer den pågældende blank stemmeseddel. Dette gælder både ved første afstemning og ved de følgende. Blanke stemmesedler medregnes som afgivne stemmer.

§ 9. Udtalelsen fra provstiudvalget skal omfatte mindst 3 ansøgere i prioriteret rækkefølge. Hvis der er færre end 3 ansøgere til stillingen, afgives der alene udtalelse om disse ansøgere.

Stk. 2. Den ansøger, der får flest stemmer ved 1. afstemning, er prioriteret som nr. 1. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 3 og eventuelt stk. 4.

Stk. 3. Den ansøger, der får flest stemmer ved 2. afstemning, er prioriteret som nr. 2. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget den ansøger, der fik flest stemmer ved 1. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 4.

Stk. 4. Den ansøger, der får flest stemmer ved 3. afstemning, er prioriteret som nr. 3. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget de ansøgere, der fik flest stemmer ved 1. og 2. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet.

Stk. 5. Hvis provstiudvalget ønsker at afgive udtalelse for flere ansøgere, kan der gennemføres flere afstemninger jf. stk. 2-4.

Provstiudvalgs medvirken ved besættelse af provstestillinger, der er tilknyttet et pastorat med 2 eller færre præstestillinger og hvor provstearbejdet udgør 50 pct. eller derunder af stillingens indhold

§ 10. Umiddelbart efter afgivelse af menighedsrådets prioritering af 3 ansøgere, jf. § 13 og § 16 i bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ansættelse i præste- og provstestillinger m.m., sendes disses ansøgninger til formanden for provstiudvalget.

Stk. 2. Efter modtagelsen af ansøgningerne giver formanden straks de øvrige provstiudvalgsmedlemmer lejlighed til at gennemse ansøgningerne.

Stk. 3. Er der i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, fremsat anmodning om, at ansøgernes navne ikke gengives offentligt, må ansøgerlisten eller dele deraf ikke offentliggøres. Overtrædelse straffes med bøde, jf. tjenestemandslovens § 5, stk. 5. Provstiudvalgets udtalelse må i så fald heller ikke offentliggøres.

§ 11. Biskoppen berammer et møde med provstiudvalget. Mødet skal finde sted senest 2 uger efter ansøgningernes fremsendelse.

Stk. 2. På mødet, der ledes af biskoppen, gennemgår biskoppen de fremsendte ansøgninger og reglerne for provstiudvalgets medvirken. Om denne del af mødet foretages særskilt tilførsel til beslutningsprotokollen, der underskrives af samtlige mødedeltagere.

Stk. 3. Provstiudvalget afgiver derefter udtalelse om de 3 ansøgere i egen prioriteret rækkefølge uden biskoppens eller provstens deltagelse.

§ 12. Udtalelsen afgives efter reglerne i §§ 8-9.

Provstiudvalgs medvirken ved besættelse af provstestillinger, hvor provstestillingen udgør mere end 50 pct. af stillingens indhold eller ved besættelse af stillinger som særprovst, hvortil der er knyttet et provstiudvalg

§ 13. Efter ansøgningsfristens udløb sender biskoppen de indkomne ansøgninger til provstiudvalgets formand. Biskoppen berammer herefter et orienterende møde med provstiudvalget. Mødet bør finde sted snarest muligt efter ansøgningernes fremsendelse.

Stk. 2. Efter modtagelsen af ansøgningerne giver formanden straks de øvrige provstiudvalgsmedlemmer lejlighed til at gennemse ansøgningerne.

Stk. 3. Er der i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, fremsat anmodning om, at ansøgernes navne ikke gengives offentligt, må ansøgerlisten eller dele deraf ikke offentliggøres. Overtrædelse straffes med bøde, jf. tjenestemandslovens § 5, stk. 5. Provstiudvalgets udtalelse må i så fald heller ikke offentliggøres.

Stk. 4. På det orienterende møde, der ledes af biskoppen, gennemgår biskoppen de indkomne ansøgninger.

§ 14. Hvis et eller flere provstiudvalgsmedlemmer anmoder om det, eller hvis biskoppen anser det for ønskeligt, afholdes der endnu et orienterende møde, eventuelt i forbindelse med mødet, hvor provstiudvalget afgiver sin udtalelse.

§ 15. Senest 3 uger efter afholdelse af det orienterende møde afholdes et møde med provstiudvalget, hvor provstiudvalget afgiver udtalelse vedrørende besættelse af stillingen.

Stk. 2. Før mødet i stk. 1 gennemgår biskoppen reglerne for stillingens besættelse. Om denne del af mødet foretages særskilt tilførsel til beslutningsprotokollen, der underskrives af samtlige mødedeltagere.

Stk. 3. Udtalelsen afgives derefter uden biskoppens eller provstens deltagelse.

§ 16. Stemmeafgivningen er skriftlig og hemmelig. Der må kun anføres ét navn på hver stemmeseddel.

Stk. 2. Hvis et medlem ikke ønsker at stemme på nogen af ansøgerne, afleverer den pågældende blank stemmeseddel. Dette gælder både ved første afstemning og ved de følgende. Blanke stemmesedler medregnes som afgivne stemmer.

§ 17. Udtalelsen skal omfatte mindst 5 ansøgere i prioriteret rækkefølge. Hvis der er færre end 5 ansøgere til stillingen, afgives der alene udtalelse om disse ansøgere.

Stk. 2. Den ansøger, der får flest stemmer ved 1. afstemning, er prioriteret som nr. 1. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 3 og eventuelt stk. 4-6.

Stk. 3. Den ansøger, der får flest stemmer ved 2. afstemning, er prioriteret som nr. 2. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget den ansøger, der fik flest stemmer ved 1. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 4 og eventuelt 5-6.

Stk. 4. Den ansøger, der får flest stemmer ved 3. afstemning, er prioriteret som nr. 3. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget de ansøgere, der fik flest stemmer ved 1. og 2. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 5 og eventuelt stk. 6.

Stk. 5. Den ansøger, der får flest stemmer ved 4. afstemning, er prioriteret som nr. 4. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget de ansøgere, der fik flest stemmer ved 1. –3. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 6.

Stk. 6. Den ansøger, der får flest stemmer ved 5. afstemning, er prioriteret som nr. 5. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget de ansøgere, der fik flest stemmer ved 1.-4. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet.

Stk. 7. Hvis provstiudvalget ønsker at afgive udtalelse for flere ansøgere, kan der gennemføres flere afstemninger jf. stk. 2-6.

Særlige bestemmelser

§ 18. Ansøgere, der af provstiudvalget er bedt til en samtale, er berettiget til dækning af rejseudgifter efter de laveste satser, der gælder for tjenesterejser for statens tjenestemænd. Udgifterne afholdes af provstiudvalgskassen.

Ikrafttræden

§ 19. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2013.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 21. november 2013

Manu Sareen

/ Christa Hector Knudsen